SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

90.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 68. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 14. stavka 3. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj („Službene novine“ broj 14/19 i 36/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru na dijelu plaže ispred ugostiteljskog objekta Plava terasa u Njivicama, Općina Omišalj

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. iz Njivica, Primorska cesta bb, 51512 Njivice – dalje u tekstu: Koncesionar, da temeljem Ugovora i I. Dodatka Ugovoru broj P010/07/2019 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj od 20. prosinca 2019. i 10. prosinca 2020. godine – dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovore o potkoncesijama s:

1. obrtom za iznajmljivanje plovila BI Boat Charter, vlasnika Pave Cindrića iz Njivica, Omladinska 16, OIB: 46524687480 u periodu od dana dobivanja suglasnosti Davatelja koncesije do 31. prosinca 2023. godine za postavljanje 1 lako uklonjivog objekta do 12 m2 za potrebe pružanja usluga – naplata iznajmljivanja plovila za iznos od 6.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju. Površina potkoncesije na kopnu iznosi 12 m2,

2. trgovačkim društvom Pelagos j.d.o.o., Njivice, Stube put Kijca 6, OIB: 76282025420 u periodu od dana dobivanja suglasnosti Davatelja koncesije do 31. prosinca 2023. godine za djelatnost škole ronjenja (ronilački klub) za iznos od 12.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju. Područje u moru na kome se obavlja djelatnost mora biti u skladu sa suglasnošću nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe,

3. obrtom za usluge Sport nautika, vlasnika Tina Goića iz Njivica, Jadranska cesta 10, OIB: 02825007779 u periodu od dana dobivanja suglasnosti Davatelja koncesije do 31. prosinca 2023. godine za iznajmljivanje 4 jet ski (morska skutera), iznajmljivanje 1 glisera i pružanja usluga 1 gliserom s priključcima (padobran, tube, skijanje na moru…) za iznos od 30.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju.

Područje u moru na kome se obavlja djelatnost mora biti u skladu sa suglasnošću nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe.

Članak 2.

Prihod koji ostvare potkoncesionari od djelatnosti koju obavljaju na temelju ugovora o potkoncesiji s prihodom od naknade za potkoncesiju zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije suglasnosti nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za potkoncesionare iz članka 1. stavak 1. točke 2. i 3. ove Odluke prije početka obavljanja njihove djelatnosti.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/19 i 36/20) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-70

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr