SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

88.

Na temelju članka 31. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 70. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 18. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka („Službene novine“ broj 9/15), članka 5. stavka 2. Ugovora broj 007/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (KLASA: 342-01/13-02/69, URBROJ: 2170/1-07-02/3-15-50 od 23. studenog 2015. godine), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 8. sjednici održanoj 17. ožujka 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže i autokampa
Preluk, Grad Rijeka

Članak 1.

Koncesija dodijeljena Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/15) Zajednici ponuditelja koju čine Projekt Preluk d.o.o., Projekt zapad d.o.o. i Food city d.o.o., a koju temeljem Sporazuma predstavlja trgovačko društvo Projekt Preluk d.o.o. (dalje u tekstu: Koncesionar), prestaje Sporazumnim raskidom Ugovora broj P 007/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (KLASA: 342-01/13-02/69, URBROJ: 2170/1-07-02/3-15-50) od 23. studenog 2015. godine koji će se sklopiti po izvršnosti ove Odluke.

Utvrđuje se da je trgovačko društvo Food city d.o.o. izvršilo promjenu naziva i sjedišta u Grad hrane d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva 67.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke potpiše Sporazumni raskid Ugovora broj P 007/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (KLASA: 342-01/13-02/69, URBROJ: 2170/1-07-02/3-15-50) od 23. studenog 2015. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum).

Sporazumom iz stavka 1. ovog članka urediti će se prava i obveze ugovornih strana.

U slučaju da Koncesionar u roku iz stavka 1. ovog članka odbije potpisati Sporazum utvrđuje se da koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka prestaje zbog privođenja koncesioniranog područja namjeni utvrđenoj prostorno-planskom dokumentacijom sukladno članku 20. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Sporazuma prestaju sva prava Koncesionara.

Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji, a što je utvrđeno člankom 20. stavak 5. Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OBRAZLOŽENJE

Temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/15) sa Zajednicom ponuditelja koju čine Projekt Preluk d.o.o., Projekt zapad d.o.o. i Food city d.o.o., a koju temeljem Sporazuma predstavlja trgovačko društvo Projekt Preluk d.o.o. (dalje u tekstu: Koncesionar) dana 23. studenog 2015. godine sklopljen je Ugovor broj P 007/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka, na razdoblje od 5 godina.

Ugovorom o koncesiji utvrđeno je da u trenutku potpisivanja Davatelj koncesije nije mogao Koncesionara uvesti u posjed koncesioniranog područja s obzirom da su se u posjedu istog nalazili drugi pravni subjekti bez valjane pravne osnove. Također je utvrđeno da se uvođenje u posjed odgađa za razdoblje od najdulje godine dana od dana sklapanja Ugovora, a u kojem roku se predviđalo oslobađanje područja od osoba i stvari, dok je za početak trajanja koncesije utvrđen dan uvođenja Koncesionara u posjed.

Kako poduzete aktivnosti nisu rezultirale oslobađanjem područja od osoba i stvari Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je dana 27. srpnja 2017. godine Odluku o oglašavanju ništetnom Odluke o davanju koncesije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/17) na koju je Koncesionar uložio žalbu o kojoj je rješavalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: MMPII), te dana 16. listopada 2017. godine donijelo Rješenje kojim je žalba Koncesionara odbačena kao neosnovana. Koncesionar je pokrenuo Upravni spor. Upravni sud je presudom od 20. travnja 2018. godine poništio drugostupanjsko Rješenje MMPII, te predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Dana 19. travnja 2019. godine MMPII donijelo je Rješenje kojim je žalba Koncesionara odbijena kao neosnovana. Koncesionar je ponovno pokrenuo upravni spor. Upravni sud u Rijeci donio je dana 15. veljače 2021. godine Presudu kojom se poništava Rješenje MMPII od 19. travnja 2019. godine i Odluka Primorsko-goranske županije o oglašavanju ništavom odluke o davanju koncesije. MMPII uložilo je žalbu Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske (dalje u tekstu VUS RH).

VUS RH donio je dana 29. srpnja 2021. godine presudu pod posl. brojem: USŽ-1790/21-2 kojom je odbijena žalba MMPII, te potvrđena Presuda Upravnog suda.

Temeljem presude VUS RH na snazi je Ugovor o koncesiji koji u članku 5. stavak 2. sadrži odredbu da se Ugovor može raskinuti prije isteka roka iz razloga privođenja koncesioniranog područja namjeni utvrđenoj prostorno-planskom dokumentacijom važećom na području Grada Rijeke.

Na traženje Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije Gradonačelnik Grada Rijeke dostavio je očitovanje da je pomorsko dobro iz Ugovora o koncesiji temeljem Prostornog plana uređenja Grada Rijeke i Generalnim urbanističkim planom definirano kao zona sporta i rekreacije, da je isto privedeno namjeni određenoj važećom prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno da kamp nije predviđen prostorno-planskom dokumentacijom, da će se uređenje zone sporta i rekreacije provoditi postepeno u narednom razdoblju, te da se iz navedenih razloga Grad Rijeka protivi uvođenju u posjed Koncesionara.

Koncesionar je pozvan da dostavi pisanu izjavu da je suglasan da se pristupi sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji sukladno članku 5. stavak 2. istog, te je dana 02. veljače 2022. godine zaprimljeno očitovanje Koncesionara zastupanog po Odvjetničkom uredu Poldan, Gatara, Vižintin, Komorski, Ilić i Fruk Morina iz kojeg proizlazi da bi Koncesionar prihvatio sporazumni raskid Ugovora o koncesiji.

Ukoliko Koncesionar odbije potpisati Sporazumni raskid Ugovora o koncesiji Ugovor o koncesiji raskinuti će se sukladno članku 70. točka 5. ZOK-a i članka 18. stavak 1. alineja 4. Ugovora o koncesiji.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga privođenja koncesioniranog područja namjeni utvrđenoj prostorno-planskom dokumentacijom Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji, a što je utvrđeno člankom 20 stavak 5. Ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-66

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr