SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

66.

Na temelju članka 86. stavka 3. i 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici od 17. ožujka 2022. godine donijela je

ODLUKU

o izradi III. izmjena i dopuna
Prostornog plana Primorsko-goranske županije

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/13, 7/17-ispravak i 41/18) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Plan) donesen je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/19, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12). Sukladno tada važećim propisima Planom su određeni uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti i uvjeti utvrđivanja infrastrukturnih sustava u prostoru Primorsko-goranske županije, te građevine koje unutar predmetnih sustava imaju državni i županijski značaj.

Po donošenju Plana iskazan je interes tvrtke WPD Adria d.o.o. iz Dubrovnika odnosno Vjetroelektrana Krmpote d.o.o. iz Novog Vinodolskog, za izmjenu uvjeta za planiranje vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko.

Zahtjevi tvrtke WPD Adria d.o.o. odnosno Vjetroelektrana Krmpote d.o.o. iz Novog Vinodolskog, za izmjenu lokacijskih uvjeta određenih Planom temelje se na spoznajama koje su rezultat napretka tehnologije i novim znanstvenim saznanjima do kojih se došlo u periodu od donošenja Plana do danas. S obzirom da su predmetna saznanja, osim za izgradnju vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko, od značaja i za izgradnju svih ostalih vjetroelektrana određenih Planom, ali i za planiranje vjetroelektrana u prostornim planovima uređenja jedinica lokalne samouprave, osim dijelova Plana koji se odnose na planiranje vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko, potrebno je izmijeniti i one dijelove koji se odnose na neposrednu i posrednu provedbu svih ostalih vjetroelektrana.

Interes za izmjenu Plana iskazala je i tvrtka „ORADA“ d.o.o. iz Cresa radi prilagodbe uvjeta za planiranje ribogojilišta Veli Bok i ribogojilišta Podno Osoršćice stvarnom stanju u prostoru. U cilju stvaranja preduvjeta za nastavak gospodarske aktivnosti ovog gospodarskog subjekata potrebno je izvršiti izmjene i dopune Plana u dijelovima koji se odnose na planiranje navedenih ribogojilišta.

U postupku izrade Prostornog plana uređenja Općine Jelenje pojavio se problem u ostvarenju obveze planiranja sportskog centra-golf igrališta utvrđene člankom 74. odnosno člankom 77. Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Problem je nastao kada su na području „Dubina“ na kojem je Općina Jelenje bila u obvezi odrediti građevinsko područje sportske namjene, Hrvatske vode, kao javno-pravno tijelo, uvjetovale planiranje prostora namijenjenog retenciji. S obzirom da navedene namjene nisu međusobno kompatibilne njihovo planiranje na istom prostoru upitno je. Pored toga, prema podacima dobivenim recentnim istraživanjima područje „Dubine“ opterećeno je i nizom drugih elemenata koji bi mogli predstavljati značajno ograničenje pri ispunjavanju obveze planiranja golf igrališta. U cilju omogućavanja realizacije odabranog rješenja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda na području Grobničkog polja utvrđenog „Studijskom dokumentacijom za pripremu projekta zaštite od štetnog djelovanja voda na slivu Rječine iz EU fondova“, a kojim je na području Općine Jelenje planirano prevođenje izvorišnog dijela Zahumke (Podčaplja) u sliv Sušice upravo korištenjem prirodnog retencijskog prostora šljunčare Dubina, potrebno je izmijeniti Plan na način da se ukine obveza planiranja sportskog centra-samostalnog golf igrališta „Dubina“.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je područje Primorsko-goranske županije u njezinim administrativnim granicama.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Izmjene i dopune odnose se na planiranje pojedinačnih građevina; vjetroelektrane na području Grada Novog Vinodolskog, ribogojilišta Veli Bok na području Grada Cresa, ribogojilišta Podno Osoršćice na području Grada Malog Lošinja i golfskog igrališta u Općini Jelenje.

Prostor za razvoj projekta vjetroelektrane određen je na prirodnom području, u max. površini od 30 km2, a načelna lokacija određena je u grafičkom prilogu točke 17. Vjetroelektrana Ruševo Krmpotsko u blizini naselja Ruševo Krmpotsko.

Uzgajalište plemenite bijele ribe Veli Bok je zahvat realiziran na području Grada Cresa, temeljem PPUG Cresa iz 2002. godine, kojim je na predmetnoj lokaciji planirano uzgojno područje veličine 100. Unutar uzgojnog područja smješteno je pet uzgojnih polja ukupne veličine 11 ha, s ukupno 62 kaveza i godišnjom proizvodnjom od 990 t bijele ribe.

Uzgajalište Podno Osoršćice je zahvat realiziran na području Grada Malog Lošinja temeljem PPUG Malog Lošinja iz 2008. godine, kojim je na predmetnoj lokaciji planirano uzgojno područje veličine 101 ha. Unutar uzgojnog područja, zbog njegovog specifičnog oblika i činjenice da se gotovo u cijelosti nalazi unutar ZOP-a, smješteno je samo jedno uzgojno polje veličine 2,5 ha, s 12 kaveza i godišnjom proizvodnjom od samo 200 t bijele ribe.

Područje „Dubina“ na kojem je utvrđena obveza planiranja golfskog igrališta u naravi je prostor snažnog antropogenog utjecaja (napušteno eksploatacijsko polje šljunka), na kojem je evidentno pojačano erozijsko djelovanje površinskih i bujičnih voda. Područje nije privedeno planiranoj namjeni, niti je uređeno u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda, već su na njemu formirana divlja odlagališta otpada.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna Plana je stvaranje prostorno-planskih pretpostavki za izgradnju vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko i planiranje ribogojilišta Vel Bok i Podno Osoršćice, redefinicija uvjeta i smjernica za planiranje vjetroelektrana u prostornim planovima jedinica lokalne samouprave, te ukidanje obveze planiranja golfskog igrališta na području Općine Jelenje.

Izmjenama i dopunama Plana potrebno je:

a) izmijeniti lokacijske uvjete za izgradnju vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko i ostalih vjetroelektrana određenih Planom,

b) redefinirati uvjete i smjernice za planiranje vjetroelektrana u prostornim planovima jedinica lokalne samouprave,

c) izmijeniti rubne uvjete za planiranje ribogojilišta Vel Bok i Podno Osoršćice,

d) ukinuti obvezu planiranja sportskog centra-samostalnog golf igrališta „Dubina“,

e) izvršiti izmjene onih dijelova Plana na koje gore navedene izmjene i dopune budu imale utjecaja.

GEODETSKE I STRUČNE PODLOGE I NAČIN NJIHOVA PRIBAVLJANJA

Članak 7.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se na topografskoj karti u mj. 1:100 000.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana u dijelu koji se odnosi na vjetroelektrane koristiti će se prethodno izrađene stručne podloge, koje je uz inicijativu za pokretanje Izmjena i dopuna Plana dostavila tvrtka WPD Adria d.o.o. odnosno Vjetroelektrana Krmpote d.o.o. iz Novog Vinodolskog:

– „Stručna podloga uz zahtjev za pokretanje izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ za lokaciju VE Ruševo Krmpotsko“ Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, srpanj 2020.,

– „Stručno mišljenje o odredbama Prostornog plana PGŽ vezano uz mjere monitoringa velikih zvijeri na području VE Ruševo Krmpotsko“ Ekoinvest, Zagreb, veljača 2020.,

– Tehničko-ekonomska analiza s usporedbom varijanti realizacije vjetroelektrane na lokaciji Ruševo Krmpotsko“ WPD Adria d.o.o., Dubrovnik, kolovoz 2020.

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima i drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga rada:

1. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

3. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

6. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

7. HOPS d.o.o, Kupska 4, 10000 Zagreb

8. HEP d.d. Ul. grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

9. HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

10. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj

11. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

12. JAVNA USTANOVA „PRIRODA“, Grivica 4, 51000 Rijeka

13. GRAD MALI LOŠINJ, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj

14. GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

15. GRAD CRES, Creskog statuta 15, 51557 Cres

16. OPĆINA JELENJE, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice.

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti u roku od 30 dana od dostave zahtjeva iz ove Odluke.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana:

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – 5 mjeseci od pribavljenih zahtjeva iz članka 8. ove Odluke,

- javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 30 dana,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – 2 mjeseca od provedene javne rasprave.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-23

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr