SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

43.

Na temelju članka 195. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donijela je

SOCIJALNI PLAN

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU

I.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

II.

Sukladno članku 5. Zakona o socijalnoj skrbi svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati, te svatko je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

Načela socijalne skrbi jesu:

• načelo supsidijarnosti

• načelo socijalne pravičnosti

• načelo slobode izbora

• načelo dostupnosti

• načelo individualizacije

• načelo uključenosti korisnika u zajednicu

• načelo pravodobnosti

• načelo poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika

• načelo zabrane diskriminacije

• načelo informiranosti o pravima i uslugama

• načelo sudjelovanja u donošenju odluka

• načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka

• načelo poštivanja privatnosti

• načelo podnošenja pritužbe

III.

Socijalne usluge prema Zakonu o socijalnoj skrbi obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji, te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici, mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika. Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Socijalne usluge su:

• prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)

• savjetovanje i pomaganje

• pomoć u kući

• psihosocijalna podrška

• rana intervencija

• pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

• boravak

• smještaj

• organizirano stanovanje

IV.

Socijalni plan Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rezultat je analize kapaciteta dostupnosti mreže socijalnih usluga i specifičnih ciljeva razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u Primorsko-goranskoj županiji.

Prioriteti koji su utvrđeni ovim Planom jesu sljedeći:

• starije osobe

• osobe s invaliditetom

• djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djeca i mladi s problemima u ponašanju

• žrtve obiteljskog nasilja

• beskućnici i osobe u siromaštvu

U tabličnom prikazu koji je sastavni dio Plana daje se pregled operativnih ciljeva, planiranih aktivnosti, nositelja aktivnosti (aktivnih provoditelja) te pokazatelji uspješnosti u postignuću zadanih ciljeva po svakom prioritetnom području tj. skupini krajnjih korisnika.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/1

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-55

Rijeka, 27. siječnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=00001&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr