SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

63.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 5. sjednici održanoj 01. prosinca 2021. godine donijelo je

PROGRAM GOSPODARENJA PROSTOROM, IMOVINOM I ZAŠTITE KULTURNE I SAKRALNE BAŠTINE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za izradu prostorno-planske dokumentacije sukladno zadanim smjernicama iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, učinkovito gospodarenje gradskom imovinom, ulaganje u održavanja i uređenja plaža, odnosno upravljanje pomorskim dobrom, te ulaganje u zaštitu kulturne i sakralne baštine.

Članak 2.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 7.957.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Od Fonda za ribarstvo se očekuje sufinanciranje provedbe 2 projekta i to u iznosu od 600.000,00 kn za adaptaciju i opremanje muzeja ribarstva u Klenovici, te u iznosu od 300.000,00 kn za izgradnju i opremanje muzeja ribarstva u Povilama.

Za sanaciju pomorskog dobra u Novom Vinodolskom, Klenovici i Smokvici očekuje se sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na pet programskih cjelina s podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-06/21-60/6

URBROJ: 2107/02-01-21-4

Novi Vinodolski, 01. prosinca 2021. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51250&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr