SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

70.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 29. studenog 2021. godine donosi

PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2022. GODINU

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski ( u daljnjem tekstu : Grad) sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem
području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

-briga o zaštiti pomorskog dobra,

-održavanje pomorskog dobra,

-posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se uređenjem plažnih prostora, sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem sanitarnih čvorova, tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i slično.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu, održavanje i saniranje plaža i obale u Novom Vinodolskom, Povilama, Klenovici i Smokvici, kako slijedi:

1. Održavanje plaže u Povilama 20.000,00 kn

2. Održavanje plaže u Klenovici 40.000,00 kn

3. Održavanje plaže Crveni križ u Novom V. 70.000,00 kn

4. Dohranjivanja plaže Zagori 50.000,00 kn

5. Gradnja sanitarnih čvorova na plaži ispod

groblja i u Parku Ivana Mažuranića 600.000,00 kn

6. Glavni projekt plaže ispod Parka

Ivana Mažuranića130.000,00 kn

7. Nabava, postava i održavanje zaštitnih

barijera za plaže 60.000,00 kn

8. Sufinanciranje projekata Lučke uprave250.000,00 kn

9. Održavanje pomorskog dobra300.000,00 kn

10. Sanacija obale u Klenovici500.000,00 kn

11. Stručni nadzor sanacije obale u Klenovici 15.000,00 kn

12. Glavni projekt građevine Podbaran100.000,00 kn

13. Sanacija obale u Novom Vinodolskom 500.000,00 kn

14. Stručni nadzor sanacije obale u Novom

Vinodolskom 15.000,00 kn

15. Sanacija obale u Smokvici 200.000,00 kn

16. Stručni nadzor sanacije obale u Smokvici 7.000,00 kn

17. Izgradnja tunera u Povilama300.000,00 kn

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se slijedeće djelatnosti s mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Na pomorskom dobru na području Grada utvrđuju se sljedeće djelatnosti s mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja koje se odnose na kulturne, zabavne i sportske manifestacije:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki IV. moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom, pastelnih boja, ili tipiziran od proizvođača.

Ostale naprave navedene u točki I. moraju imati standardiziran oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.

Priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja.

Troškove potrošnje struje i vode snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN, broj: 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14).

V.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (N.N.RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun i moguć.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtjeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra ako je zahtjev potpun i moguć.

Odredba stavka 2. i stavka 3. ove točke ne odnosi se na mikrolokacije na morskoj obali na kojoj postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja još nije okončan i za ove mikrolokacije Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje isključivo nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

VI.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja Potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije. Nakon ishođenja Potvrde, Plan će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada, te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

KLASA: 342-01/21-10/8

URBROJ: 2107/02-04-21-3

Novi Vinodolski, 29. studenog 2021.

Gradonačelnik

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=51250&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr