SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD RAB

45.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavak 3. i 4. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Grada Raba imenuju se sljedeći predstavnici:

1. Marko Sandalić, predstavnik Grada Raba,

2. Josip Poldan, predstavnik Grada Raba,

3. Marko Matić, predstavnik Grada Raba,

4. Christian Grce, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka- Lučka Ispostava Rab i

5. Dijana Vračar, predstavnica Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/17).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/21-02/02

UR.BROJ: 2169-01-02/03-21-8

Rab, 12. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, . r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51280&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr