SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

47.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. u svezi sa stavkom 2. istog članka Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 12/13, 18/2014, 4/18, 5/20 i 5/21), na 3. sjednici održanoj 14. srpnja 2021. godine Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donosi

O D L U K U

1. Grad Novi Vinodolski otkupit će suvlasnički dio k.č.br. 1895/2 k.o. Novi, u naravi put i pašnjak, površine 823 m2, upisane u z.k.ul. 6179 k.o. Novi Općinskog suda u Crikvenici od suvlasnice Branke Crljenko, Lukoranska 7, Zadar, a radi izgradnje pristupne prometnice do građevinske čestice na kojoj je planirana izgradnja vatrogasnog doma.

2. Kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog Zaključka iznosi 263.353,55 kn prema procjeni tržišne vrijednosti nekretnina ovlaštenog sudskog vještaka Nevena Čačića, struč.spec. ing.aedif.

3. Branki Crljenko isplatit će se kupoprodajna cijena na način da se iznos od 100.000,00 kn isplaćuje odmah po sklapanju kupoprodajnog ugovora, a preostali iznos od 163.535,55 kn u šest jednakih mjesečnih rata.

4. Nakon sklapanja i provedbe kupoprodajnog ugovora za k.č.br. 1895/2 k.o. Novi, Grad Novi Vinodolski i Branka Crljenko sklopit će ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice, kojim će katastarske čestice upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 6179 k.o. Novi podijeliti na način da k.č.br. 1895/5 k.o. Novi, površine 27 m2, u naravi put, pripadne u samovlasništvo Grada Novi Vinodolski, a k.č.br. 1895/1, k.č.br. 1895/3 i k.č.br. 1895/4 pripadnu u samovlasništvo Branke Crljenko.

4. Nalaže se Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje da po primitku ove Odluke, a u skladu s točkama 1. i 2. ove Odluke, pripremi kupoprodajni ugovor i pozove stranku na potpis istoga.

5. Ovlašćuje se gradonačelnik Tomislav Cvitković, unic.spec.oec. da sa Brankom Crljenko sukladno ovoj Odluci zaključi kupoprodajni ugovor i ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice.

KLASA: 940-02/21-20/51

URBROJ: 2107/02-01-21-2

Novi Vinodolski, 14. srpnja 2021.

Gradsko vijeće

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51250&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr