SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

61.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Baška u 2021. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Baška za 2021. godinu za financiranje rada političkih stranaka, odnosno vijećnika izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2021. godini.

Članak 2.

Izrazi, koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška osigurana su u Proračunu Općine Baška za 2021. godinu.

Članak 4.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 802,63 kuna tromjesečno, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva za svako tromjesečje razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima lokalnih izbora, kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica3.210,52 kn,

2. Hrvatska stranka prava802,63 kn,

3. Hrvatska stranka umirovljenika802,63 kn,

4. Primorsko-goranski savez802,63 kn,

5. Socijaldemokratska partija Hrvatske802,63 kn,

6. Lista grupe birača - Nataša Plišić802,63 kn.

Članak 5.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, odnosno članu izabranom s liste grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica80,26 kn,

2. Primorsko-goranski savez80,26 kn.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 4. i 5. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Ako se početak mandata članova Općinskog vijeća ne poklapa s početkom tromjesečja, u tom će se tromjesečju isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 7.

Ako član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača postane član političke stranke, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Baška za tog člana pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke, u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.

Članak 8.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2021. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-21-19

Baška, 15. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10007&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr