SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

55.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 113/13 i 63/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 02. srpnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju članova Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

I.

Imenuje se Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće) na pomorskom dobru za područje Grada Malog Lošinja.

Vijeće iz prethodnog stavka čine članovi:

1. MARIO KAMALIĆ

2. IVAN FABIJANIĆ

3. GORDANA TOIĆ

4. MAJA JURASIĆ, kao predstavnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije

5. MARKO SATALIĆ, kao predstavnik Lučke kapetanije Rijeka.

II.

Vijeće izdaje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Malog Lošinja koje ne isključuje niti ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Svoju djelatnost Vijeće obavlja na temelju Zakona i Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja.

III.

Troškovi Vijeća, naknada za rad i troškovi članova Vijeća, podmiruju se iz Proračuna Grada Malog Lošinja.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 30/13, 5/14 i 9/18).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/21-01/02

URBROJ: 2213/01-01-21-17

Mali Lošinj, 02. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRAD MALI LOŠINJ

PREDSJEDNIK

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=10005&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr