SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

26.

Na temelju članka 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18 i 98/19 ) i članka 5. te članka 171. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana25. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o prometovanju cestovnog turističkog vlaka
na području Grada Maloga Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Grada Maloga Lošinja, te uvjeti i postupak izdavanja Rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovno - turističkim vlakom.

Cestovni – turistički vlak je sklop jednog vučnog vozila i do dvije priključne prikolice namijenjene za prijevoz putnika na određenim relacijama radi turističkog razgledavanja.

Vožnja cestovnim – turističkim vlakom odvija se brzinom od 20 km/h, a sve prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, članku 55. stavak 6.

Članak 2.

Prijevoz putnika cestovnim vlakom obavlja se na temelju Rješenja o obavljanju prijevoza cestovnim vlakom (u daljnjem tekstu: Rješenje) te na temelju uvjeta određenih ovom Odlukom.

Rješenje se određuje na razdoblje kalendarske godine uz plaćanje godišnje naknade.

Početni iznos godišnje naknade iznosi 5.500,00 (slovima pettisućaipetsto) kuna.

Članak 3.

Zahtjevi za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom dostavljaju se na adresu Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, u razdoblju od 01.04. – 08.04.

Članak 4.

Djelatnost prijevoza cestovnim vlakom obavlja se od 01. svibnja do 31. listopada u vremenu od 08,00 do 22,00 sata.Relacija prometovanja cestovno – turističkim vlakom je: Bočac (Lidl) – Sunčana uvala – AC Čikat i nazad.

Grad Mali Lošinj zadržava pravo promjene relacije prometovanja cestovnog vlaka za vrijeme trajanja Rješenja.

Članak 5.

Iznimno od odredbi članka 4. ove Odluke, Gradonačelnik može zaključkom, u vrijeme održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, političkih, humanitarnih i sličnih manifestacija, odobriti prometovanje cestovnim vlakom u vrijeme manifestacije, na vrijeme od najviše trideset dana.

II. RJEŠENJE O OBAVLJANJU DJELATNOSTI

Članak 6.

Sukladno članku 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 41/18 i 98/19) Grad Mali Lošinj na zahtjev prijevoznika izdaje rješenje kojim se odobrava i uređuju uvjeti obavljanja djelatnosti prijevoza putnika cestovnim vlakom u skladu sa ovom Odlukom. Rješenje se izdaje isključivo jednom podnositelju zahtjeva koji je predao potpunu dokumentaciju u iznosu najviše ponuđene naknade, te udovoljava uvjetima iz ove Odluke, a posebno je dužan dokazati tehničku ispravnost vozila, rješenje o obavljanju djelatnosti, vlasništvo ili zakup vozila i ostale kriterije Pravilnika o tehničkim uvjetima za turističko vozilo (Narodne novine, broj 86/15).

Zahtjev mora sadržavati:

1. osobne podatke,

2. iznos naknade,

3. dokaz da podnositelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu ima cestovni turistički vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog turističkog vlaka,

4. original ili ovjerenu presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu ili original ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 (trideset) dana, iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje prijevoza putnika turističkim vlakom (djelatnost 49.39)

5. potvrda porezne uprave, da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne starije od 30 dana od dana predaje zahtjeva,6. potvrdu da nema dospjelih a nepodmirenih obveza prema Gradu Malom Lošinju po bilo kojoj osnovi – ne starije od 30 dana od dana predaje zahtjeva,

7. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola namjene „turističko vozilo“)

8. dokaz o važećoj polici osiguranja putnika,

9. dokaz o razini buke koju proizvodi motor (ugrađeni izolatori buke), kao i dokaz o količini ispušnih plinova,

10. dokaz da ponuditelj fizička ili pravna osoba, odnosno vlasnik ili osnivač društva, ima položen vozački ispit „D“
kategorije;

11. dokaz da ponuditelj fizička ili pravna osoba, odnosno vlasnik ili osnivač društva ima završenu školu prometnog smjera minimalno srednje stručne spreme (zvanje tehničar cestovnog prometa i dr.)ili veću stručnu spremu prometnog smjera;

12. druge potvrde i dokaze u svezi sa uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni turistički vlak sukladno ovoj Odluci i Pravilniku o tehničkim uvjetima za turističko vozilo (Narodne novine, broj 86/15).

Zabranjeno je puštanje muzike, te se stajališta moraju održavati čistima bez prava postavljanja klupica.Isprave se mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili običnoj preslici uz uvjet da se izvornici ili ovjerene preslike, po pozivu, moraju dati na uvid.

Prilikom uvida u dokumentaciju Jedinstveni upravni odjel može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a sve prema potrebi, te zakonskim propisima.

Prijevoznik je u obvezi uplatiti utvrđenu godišnju naknadu u roku od 15 (petnaest) dana od primitka rješenja.

Članak 7.

Rješenje prestaje s datumom navedenim u istom.

Rješenje može prestati i prije isteka vremena, ukoliko se prijevoznik ne pridržava odredbi ove odluke i uvjeta iz izdatog Rješenja, kao i ukoliko se prijevoznik ne pridržava drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanje predmetne djelatnosti.

Ukoliko se Rješenje otkaže krivnjom ponuditelja, Grad Mali Lošinj neće vratiti uplaćenu naknadu.

III. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM

Članak 8.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom, vozač je dužan kod sebe imati:

  • Rješenje o obavljanju prijevoza cestovnim vlakom koje je izdalo Grad Mali Lošinj,
  • Cjenik prijevoza.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni vlak mora biti uredan i čist.

Članak 9.

Vozač cestovnog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu te ujedno izvršiti kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz.

Smatra se da je račun uredan, kada su na njemu naznačeni svi elementi sukladno računovodstvenim i drugim pozitivnim propisima.

IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM

Članak 10.

Okretišta i stajališta cestovnog vlaka moraju biti posebno obilježena.

Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog vlaka mora sadržavati:

  • Naziv ugovaratelja;
  • Natpis stajališta;
  • Vrijeme polaska i dolaska;
  • Cjenik izražen u kunama.

Pored natpisa na hrvatskom jeziku mora stajati i natpis na engleskom jeziku.

Oznake iz stavka 1. ovog članka, Ugovaratelj je dužan obilježiti i postaviti o svom trošku prema uputama Jedinstvenog upravnog odjela.

V. NADZOR

Članak 11.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju djelatnici Policijske postaje, te prometni redar Grada Malog Lošinja.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/21-01/05

Urbroj: 2213/01-01-21-19

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr