SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152,14), članka 103. Zakona o cestama (NN RH br 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019), članka. 62. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18 i 32/20) te članka 43. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 41. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2021. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UKIDANJU STATUSA OPĆEG DOBRA
U K.O. NOVI

Članak 1.

Ukida se status općeg dobra na nekretnini u k.o. Novi Općinskog suda u Crikvenici, označenoj kao k.č.br. 5858/337, Dumboko, prirodno neplodno zemljište, površine 8m2, upisanoj u z.k.ul. 6079 kao opće dobro, koja sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Vinodolski ( Službene novine PGŽ broj 23/10, 36/10, 40/10, 19/13, 18/14, 21/16, 18/17 i 19/18) predstavlja dio prometne površine namijenjene cestovnom prometu.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Općinski sud u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski, na nekretnini iz čl.1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa općeg dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama„ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-02/21-20/17

Ur.broj: 2107/02-01-21-2

Novi Vinodolski, 24. ožujka 2021.

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr