SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

5.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 40. sjednici održanoj dana 24. veljače 2021. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Članak 1.

U Statutu Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20-pročišćeni tekst i 5/20) u članku 26. brojka „15“ zamjenjuje se brojkom „13“.

Članak 2.

U članku 29. stavku 5. riječ: „neplaćeni“ briše se, točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi: „sukladno dogovoru s poslodavcem.“.

Članak 3.

Članak 48. mijenja se i glasi:

„(1) Gradonačelnik imenuje na početku mandata privremenog zamjenika iz reda članova Gradskog vijeća koji ga zamjenjuje ukoliko nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

(2) Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Gradskog vijeća gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.

(3) O okolnostima iz stavka 1. i 2 ovoga članka gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela grada nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

(4) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata gradonačelnika raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(5) O okolnostima iz stavka 4. ovoga članka predsjednik Gradskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za gradonačelnika.“.

Članak 4.

Članak 49. mijenja se i glasi:

„(1) Privremeni zamjenik iz članka 48. ovoga Statuta ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje grada.

(2) Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika ostvaruje sva prava gradonačelnika.

(3) Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz članka 48. stavka 4. ovoga Statuta danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.“.

Članak 5.

U članku 50. stavku 1. riječi: „i zamjeniku gradonačelnika“ brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„ (2) U slučaju prestanka mandata gradonačelnika po sili zakona raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

„ (3) U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.“.

Članak 6.

Članak 51. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma na način i u postupku propisanom člankom 60. ovog Statuta.“.

Članak 7.

Članak 52. mijenja se i glasi:

„(1) Gradonačelnik će odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno, o čemu je dužan dostaviti pisanu obavijest u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost, odnosno od dana početka mandata nadležnom upravnom tijelu Grada.“

(2) Ukoliko ne postupi na način propisan u stavku 1. ovog članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

(3) Gradonačelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti nadležnom upravnom tijelu Grada, a u kojoj je obvezan navesti dan početka novog načina obavljanja dužnosti.

(4) Gradonačelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“.

Članak 8.

Članak 57. mijenja se i glasi:

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“.

Članak 9.

Članak 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

„ (1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.“.

Članak 10.

Članak 60. mijenja se i glasi:

„(1) Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma.

(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača u Gradu Novi Vinodolski,

– 2/3 članova Gradskog vijeća.

(3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Gradu Novom Vinodolskom, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika u skladu s člankom 59. stavkom 2. ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

(4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika, Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

(5) Odluka o opozivu gradonačelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.

(6) U slučaju kada je gradonačelniku mandat prestao opozivom, mandat mu prestaje danom objave rezultata referenduma, te će se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(7) Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv gradonačelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.“.

Članak 11.

Članak 61. stavak 4. mijenja se i glasi:

„ (4) Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 58. stavka 1. ovoga Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.“.

Članak 12.

Članak 62. mijenja se i glasi:

„(1) Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada.

(2) Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

(3) Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada.

(4) Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 3. ovoga članka mogu dati najmanje tri člana Gradskog vijeća.

(5) Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

(6) Zbor građana može sazvati i gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada.

(7) Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana, područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

(8) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće i gradonačelnika.

(9) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

(10) Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, osim ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

(11) Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Gradskog vijeća.“.

Članak 13.

Članak 63. mijenja se i glasi:

“(1) Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada.

(2) Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača Grada.

(3) Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

(4) Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

(5) Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.“.

Članak 14.

Članak 72. briše se.

Članak 15.

U članku 81. stavku 2. iza riječi „dobiti“ dodaje se omaškom ispuštena riječ: „društava“.

Članak 16.

U članku 86. stavak 5. mijenja se i glasi:

„ (5) Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Gradskog vijeća donosi do 31. prosinca odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“.

Iza članka 5. dodaju se novi članci 6. i 7. koji glase:

„(6) Kada je raspušteno Gradsko vijeće, a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Gradsko vijeće, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradonačelnik.

(7) Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donosen proračun, a gradonačelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika gradonačelnika.“.

Članak 17.

Iza članka 87. dodaje se novi članka 87.a koji glasi:

„Članak 87.a

Grad će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije na mrežnim stranicama Grada javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su informacije lako dostupne i pretražive.“

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

(2) Osoba zatečena na dužnosti zamjenika gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 19.

U svim člancima Statuta koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 20.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Novog Vinodolskog.

Članak 21.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, osim članaka 3., 4., 5., 6., 7., 10. i 16. stavka 2. podstavka 2. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Klasa: 012-03/18-01/2

Ur.broj: 2107/02-01-21-7

Novi Vinodolski, 24. veljače 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2176&mjesto=51250&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr