SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

54.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15- pročišćeni tekst) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 38. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Novi

Članak 1.

Ukida se status općeg dobra na nekretninama u k.o. Novi Općinskog suda u Crikvenici, označenima kao k.č.br. 5847/87 – put, površine 6 m2, 5847/1029 – put, površine 6 m2, 5847/1040 – put, površine 43 m2 i 5847/1041 – put, površine 10 m2, u zemljišnoj knjizi upisanima u z.k.ul. broj 6079 kao opće dobro, koje sukladno Urbanističkom planu uređenja naselja Novi Vinodolski, kartografski prikaz 2.1. Prometna mreža i kartograski prikaz 1. Korištenje i namjena površina (Sl. novine PGŽ broj 23/10, 36/10, 40/10, 19/13, 18/14, 21/16, 18/17 i 19/18), predstavlja prometne površine namijenjene cestovnom prometu.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa općeg dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Novog Vinodolskog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: 944-01/20-10/39

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr