SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

185.

Na temelju točke VII. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini („Narodne novine“ broj 128/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu („Narodne novine' broj 128/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini

I.

U točki III. stavku 2. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini („Službene novine“ broj 2/20) broj: „1.155.000,00“ zamjenjuje se brojem: „1.054.200,00“.

U stavku 3. broj: „3.903.433,00“ zamjenjuje se brojem: „4.004.233,00“.

II.

Točka V. Odluke mijenja se i glasi:

Iznos od 4.004.233,00 kn iz točke III. stavka 3. ove Odluke raspoređuje se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

 • Centar za socijalnu skrb Crikvenica 425.550 kn
 • Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj 309.793 kn
 • Centar za socijalnu skrb Krk 355.600 kn
 • Centar za socijalnu skrb Opatija 500.000 kn
 • Centar za socijalnu skrb Rijeka 2.413.290 kn

  III.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Klasa: 021-04/20-01/9

  Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-23

  Rijeka, 3. prosinca 2020.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=00001&odluka=185
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr