SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA DOBRINJ

47.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 30. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o izdavanju službenog glasila Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Dobrinj, način izdavanja te sastav i obveze uredništva.

Članak 2.

Službeno glasilo Općine Dobrinj tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Dobrinj, donose tijela Općine Dobrinj, a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 3.

Naziv službenog glasila Općine Dobrinj je „Službene novine Općine Dobrinj“ (u daljnjem tekstu „Službene novine“).

Članak 4.

U „Službenim novinama“ objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti općinskog vijeća i općinskog načelnika za koje općinsko vijeće ili općinski načelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo općinsko vijeće.

Članak 5.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo „Službenih novina“.

Uredništvo čine tri člana, i to općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj i tajnik.

Glavni i odgovorni urednik „Službenih novina“ je općinski načelnik.

Sjedište uredništva je u sjedištu Općine Dobrinj, Dobrinj 103, Dobrinj.

Članak 6.

„Službene novine“ se obvezno izdaju nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju „Službenih novina“ koji se izdaje u roku od 8 (osam) radnih dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 7.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u „Službenim novinama“ na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 8.

„Službene novine“ se objavljuju u digitalnom obliku na internetskim stranicama Općine Dobrinj, a korisnicima se dostavljaju u pismenom obliku.

Članak 9.

Sredstva za izdavanje „Službenih novina“ osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj.

Članak 10.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja „Službenih novina“ obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/20-01/7

Ur. broj: 2142-04-01-20-5

Dobrinj, 13. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51514&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr