SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 32. Petak, 25. rujna 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

139.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 –pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 32. sjednici održanoj 24. rujna 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o II. izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda – I faza, Grad Rijeka

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda – I faza, Grad Rijeka, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/14) mijenjaju se stavak 1., 3. i 4. članka 2. i sada glase:

„Predmet koncesije je rekonstrukcija i korištenje crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda – I faza, koji se djelomice nalaze na pomorskom dobru na području Grada Rijeke, na dijelu obale koja je određena kao pomorsko dobro na području Kostabele. Područje koncesije, nakon provedbe Geodetskog elaborata broj 2020-260 od 16. travnja 2020. godine izrađenog od strane Nekretnine d.o.o., u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, iznositi će 141 m2, te će biti upisano na novoj k.č.br. 1631/19 nastaloj cijepanjem k.č.br. 1631/1, u naravi put, u idealnom dijelu od 141/262 upisanoj u z.k.ul. 1698, k.o. Jurčići kao pomorsko dobro.

„Lomne točke koje označavaju dio cjevovoda na pomorskom dobru iskazane su u HTRS96/TM koordinatnom sustavu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije prikazan na kopiji katastarskog plana izrađen od Nekretnine d.o.o. u srpnju 2020. godine pod brojem 2020/20. Grafički prikaz se ne objavljuje.“

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. mijenja se i glasi:

„Godišnja naknada sastoji iz dva dijela:

stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 705,00 (slovima:sedamstopet) kuna.“

U članku 4. stavku 2. dodaje se točka 3 koja glasi:

„Utvrđenu razliku između dosadašnjeg stalnog dijela koncesijske naknade i novoutvrđenog stalnog dijela koncesijske naknade u iznosu od 60,00 kn Koncesionar je dužan u srazmjernom dijelu podmiriti do kraja 2020. godine.“

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., u roku od 15 dana od dana izvršnosti iste, ponuditi sklapanje II. Dodatka Ugovoru o koncesiji.

II. Dodatkom Ugovoru propisati će se odredba da će se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci izvršiti brisanje upisa koncesije upisane temeljem Ugovora o koncesiji broj P 01/07/2015 o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda – I. faza, Grad Rijeka, na k.č.br. 1631/1 k.o. Jurčići, u zk. ul. 1698 k.o. Jurčići, upisana pod brojem Z-10205/15.

Članak 4.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše II. Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja II. Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije II. Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Županijska skupština na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijela je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda – I faza, Grad Rijeka, temeljem koje je dana 15. siječnja 2015. godine sklopljen Ugovor broj P 001/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog na razdoblje od 20 godina. Nakon toga, dana 21. prosinca 2017. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije, a temeljem koje je dana 01. veljače 2018. godine sklopljen Dodatak Ugovoru o koncesiji. Dodatkom Ugovoru o koncesiji površina područja koncesije povećana je sa 71 m2 na 129 m2.

Dana 03. kolovoza 2020. godine zaprimljena je Zamolba KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Rijeke za donošenjem II. Izmjene Odluke o davanju koncesije obzirom da prvotnom Odlukom o izmjeni Odluke i Dodatkom ugovoru nije bilo regulirano da se upisom koncesije na novoformiranim česticama briše upisana koncesija KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. s osnovne čestice kč.br. 1631/1 te unatoč sklopljenom Dodatku Ugovoru nije došlo do provođenja Geodetskog elaborata. Zbog proteka vremena i gubitka rezerviranih čestica navedeni se Geodetski elaborat više ne može provesti, te je trgovačko društvo JTH Costabella d.o.o. kao nositelj koncesije na plaži Kostabela, radi objedinjavanja čestica u svrhu dobivanja uporabne dozvole, pristupio izradi novog Geodetskog elaborata kojim je ponovno obuhvaćeno cijepanje čestice br. 1631/1 k.o. Jurčići, odnosno čestice na kojoj je upisano pravo koncesije u korist KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Provedbom novog Geodetskog elaborata, te na temelju Dodatka II Ugovoru o koncesiji izvršiti će se brisanje upisa koncesije sa dosadašnje kč.br.1631/1 k.o. Jurčići.

Člankom 63. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12) temeljem kojeg je proveden postupak davanja predmetne koncesije i zaključen Ugovor o koncesiji Davatelj koncesije bio je dužan pokrenuti postupak upisa u zemljišne knjige svih ugovora o koncesijama koji se odnose na nekretnine, a koji još nisu upisani u zemljišne knjige, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. Obzirom da novi Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br.69/17) više ne propisuje obvezu upisa koncesije u zemljišne knjige, koncesija se neće upisivati na novoformiranu česticu.

Ovom II. Odlukom o izmjeni odluke o davanju koncesije površina koncesije povećava se na ukupno 141 m2, te se u skladu s time mijenja i dosadašnji iznos stalnog djela koncesijske naknade na način da sada iznosi 705,00 kn umjesto dosadašnjih 645,00 kn. Promjenjivi dio koncesijske naknade se ne mijenja, odnosno i dalje iznosi 1% od prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg cjevovoda.

Sukladno odredbi članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama u ovakvim slučajevima Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti Dodatak Ugovoru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/20-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-24

Rijeka, 24. rujna 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2158&mjesto=00001&odluka=139
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr