SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

37.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama ('Narodne novine' broj 84/11., 22/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine ('Službene novine' Primorsko-goranske županije br. 40/09, 15/13, 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da dio nekretnine k.č.br. 21072 Bribir PE72, nerazvrstana cesta iz z.k.ul. 6621 k.o. Bribir, koji dio je u Prijedlogu parcelacije br. 2019/1007 od svibnja 2020. godine, izrađen po GEO-VINODOL d.o.o., za geodetske usluge, Kralja Tomislava 110, Crikvenica, označen kao k.č.br. 21072/2 od 22 m2 k.o. Bribir, ne predstavlja u naravi javno dobro već čini dio okućnice, te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Crikvenici - Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine (OIB-98133635529), temeljem članka 103. stavak 3. Zakona o cestama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj:2107-03/20-01-8-276

Bribir, 26. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=91253&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr