SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 8. Utorak, 31. ožujka 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

13.

IZVJEŠĆE GRADA NOVI VINODOLSKI
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2019. GODINU

Novi Vinodolski, ožujak 2020. godine

SADRŽAJ

1.UVOD

2.OSNOVNI PODACI O GRADU

3.NAČELA I CILJEVI IZ PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE GOSPODARENJE OTPADOM

4.OBVEZE U GOSPODARENJU OTPADOM NA LOKALNOJ RAZINI KOJE PROIZLAZE IZ PROPISA

5.PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NOVI VINODOLSKI

6.ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI U 2019. GODINI

7.OSTVARENJE MJERA ZA PROVEDBU PLANA

8.PREGLED REALIZIRANIH I PLANIRANIH PROJEKATA U GOSPODARENJU OTPADOM S VISINOM I IZVORIMA FINANCIRANJA

9.ZAKLJUČAK

TUMAČ KRATICA

k.br. - ključni broj

PGŽ - Primorsko-goranska županija

t - tona

ŽCGO - Županijski centar za gospodarenje otpadom

1. UVOD

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 5. siječnja 2017. godine usvojen je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. U skladu s člankom 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH broj 94/2013, 73/2017 i 14/2019) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski izradio je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2019. godinu.

2. OSNOVNI PODACI O GRADU NOVI VINODOLSKI

Područje Grada Novog Vinodolskog nalazi se u sastavu Primorsko-goranske županije, na njezinom jugoistočnom dijelu, a graniči sa Općinama Baška, Vrbnik, Vinodolska, Mrkopalj, te Gradom Crikvenicom u Primorsko - goranskoj županiji, te područjem Grada Ogulina, Općine Brinje i Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji.

Područje Grada Novog Vinodolskog obuhvaća prostor od 265,08 km2 na kopnu (oko 7,4% ukupne površine teritorija Primorsko-goranske županije (3.595,35 km2)) i po tomu je četvrta jedinica lokalne samouprave u Županiji. Površina akvatorija u Velebitskom kanalu iznosi 65,23 km2.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Grad Novi Vinodolski ima 5113 stanovnika. Područje Grada čini 20 naselja i to Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Smokvica Krmpotska, Sibinj Krmpotski i Zabukovac.

Odlukom o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 2/18) obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novi Vinodolski povjereno je Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 5.

3. NAČELA I CILJEVI IZ PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE GOSPODARENJE OTPADOM

Temeljem članka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

- načelo onečišćivač plaća - proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad,

- načelo blizine - obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš,

- načelo samodostatnosti - gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada,

- načelo sljedivosti - utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

4. OBVEZE U GOSPODARENJU OTPADOM NA LOKALNOJ RAZINI KOJE PROIZLAZE IZ PROPISA

Sukladno članku 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati:

- obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom,

- odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i otpada propisanog pravilnikom,

- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu, te uklanjanje tako odbačenog otpada,

- provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

- donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom,

- provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području,

- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,

- predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu, a sve sukladno Sporazumu koje je Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno potpisati s pripadajućim centrom za gospodarenje otpadom kojim će regulirati međusobne odnose vezane za predaju mješanog komunalnog otpada,

- prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te preuzimati miješani komunalni otpad prikupljen iz određene jedinice lokalne samouprave.

5. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj dana 08. svibnja 2018. godine, donesen je Plan gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski za razdoblje 2017.-2022. godine, te je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 16/18.

Planom gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski definirani se sljedeći ciljevi i mjere:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

U 2018. godini Planom gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski planirano je uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini. Međutim, Grad Novi Vinodolski je u skladu sa odrebama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službene novine PGŽ broj 35/04 i 49/09) na ovaj način naplaćivao i prikupljao otpad i prije 2018. godine, odnosno još od 2010. godine.

Ciljevi koji su predviđeni Planom, a koji se provode kontinuirano, pa tako i tijekom 2019. godine su: provedba izobrazno-informativnih aktivnosti, sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš, provedba akcija prikupljanja otpada, te Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom.

Planom je predviđena nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta, te je isto i nabavljeno u 2018. godini. Isto tako, predviđena je nadogradnja sustava prikupljanja MKO - nadogradnja spremnicima za prikupljanje otpadnog tekstila i obuće na javnim površinama, podjela dodatnih kućnih kompostera, a što je i izvršeno tijekom 2018. godine

6. ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI U 2018. GODINI

Proizvedena količina otpada

Na području Grada Novog Vinodolskog ukupno je od strane Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. prikupljeno 3389,07 tona otpada, od čega 2268,86 tona miješanog komunalnog otpada i 1120,21 tona odvojeno sakupljenog otpada.

Sakupljeni otpad

- miješani komunalni otpad

U 2019. godini Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. sakupilo je ukupno 2268,86 tona miješanog komunalnog otpada s područja Grada Novog Vinodolskog.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

- biorazgradivi otpad

U 2019. godini Komunalno trgovačko društvo odvojeno je prikupilo 5,62 tona drva (k.br. 20 01 38) i 81,91 tona biorazgradivog otpada iz vrtova i parkova (k.br. 20 02 01).

- ostale kategorije otpada

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Učestalost odvoza otpada

Miješani komunalni otpad odvozi se dinamikom dva puta tjedno u vansezonskom periodu i tri puta tjedno u sezonskom periodu (u pravilu od 15.06. do 15.09.). Izuzetak su ulice pokrivene polupodzemnim spremnicima velikog kapaciteta sa sustavom kontrole pristupa, a koji se prazne po potrebi, ali u koje korisnici otpad mogu odlagati 24 sata na dan kroz sve dane u tjednu. Odvojeno sakupljanje otpada vrši se jednom tjedno po sistemu od vrata do vrata (papir, plastika, staklo, metal, biorazgradivi otpad iz vrtova). Glomazni komunalni otpad odvozi se po narudžbi korisnika postavljanjem spremnika na obračunskom mjestu. Tekstil se sakuplja iz spremnika postavljenih na javnim površinama.

Pilot projekti odvojenog prikupljanja otpada

Svi pilot projekti odvojenog sakupljanja otpada su zaživjeli u potpunosti i u ovom trenutku nema aktivnih pilot projekata.

Pokrivenost kućanstava i broja stanovnika sakupljanjem otpada

Komunalno trgovačko društvo kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog pokriva sva naselja (Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska, Zabukovac), odnosno svih 5113 stanovnika.

Odložena količina otpada/predana ŽCGO »Marišćina«

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. na području Grada Novog Vinodolskog sakupilo je 2268,86 tona miješanog komunalnog otpada kojeg je preko pretovarne stanice u Novom Vinodolskom predalo na CGO Marišćina. Na pretovarnoj stanici zaprimljen je i na obradu u CGO Marišćina predan miješani komunalni otpad sakupljen na području Grada Crikvenice (6181,28 tona) i Vinodolske općine (1122,32 tona), tako da je ukupno sa pretovarne stanice u Novom Vinodolskom na zbrinjavanje u CGO Marišćina u 2019. godini predano 9572,46 tona miješanog komunalnog otpada.

Količina otpada upućenog oporabiteljima

U 2019. godini oporabiteljima je ukupno upućeno 990,36 tona otpada prema tablici koja slijedi.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Proizvodni otpad

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža - 3,87 tona

15 01 02 plastična ambalaža - 1,69 tona

15 01 04 metalna ambalaža - 0,71 tona

15 01 07 staklena ambalaža - 0,97 tona

Građevni otpad

Nema podataka o ovoj vrsti otpada.

7. OSTVARENJE MJERA ZA PROVEDBU PLANA

Mjere sprečavanja nastanka otpada

Planom gospodarenja otpadom predložene su mjere radi sprečavanja nastanka otpada i to:

- Poticanje ponovnog korištenja materijala od rušenja,

- Organizacija informativno-edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane,

- Rad na unapređenju sustava prikupljanja i obrade podataka o otpadu od hrane,

- Promicanje održive gradnje,

- Uspostava sustava doniranja hrane,

- Organizacija komunikacijske kampanje za građane,

- Poticanje sprječavanja nastanka otpadnih plastičnih vrećica,

- Promicanje kućnog kompostiranja,

- Poticanje »zelene« i održive javne nabave,

- Poticanje razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda.

Posebne mjere za izbjegavanje i smanjenje količine otpada primjenjive na Grad Novi Vinodolski su sljedeće:

- edukacija javnosti, stručnjaka i upravnih struktura Grada za rješavanje problema gospodarenja otpadom,

- poticanje aktivne suradnje s ekološkim udrugama i svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na implementaciji mjera i kontroli provedbe mjera za izbjegavanje i smanjenje količine otpada,

- osnovne informacije o mogućnostima izbjegavanja i smanjenja otpada pružiti u svim komunikacijskim sredstvima i dokumentima (radio, TV, novine), na panoima, vozilima, itd.,

- kreirati informacije, ekološke poruke i savjete s ciljem edukacije građana (ciljnih skupina), te poticati na pravilno gospodarenje otpadom,

- izraditi edukacijski i promidžbeni materijal za pojedine programe (papir, staklo, biootpad, divlja odlagališta otpada i dr.),

- istraživati javno mišljenje o poznavanju sustava gospodarenja otpadom i zaštiti okoliša općenito,

- oglašavati postojanje, lokaciju i uporabu reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta na području Grada.

Sukladno predviđenim mjerama u Planu gopodarenja otpadom, Grad Novi Vinodolski uspostavio je i održava na svojim web stranicama aplikaciju razvrstaj.me u sklopu koje građani mogu dobiti sve potrebne informacije vezano za gospodarenje otpadom na području Grada.

Osim toga, Grad Novi Vinodolski u siječnju 2018. godine donio je Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ broj 2/18), kojom su utvrđene mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada i to:

- učestala kontrola stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod korisnika usluge i na javnim površinama od strane komunalnog redarstva,

- učestalo provođenje nadzora na području Grada Novi Vinodolski radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada,

- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama za koje se očevidom utvrdi da se ponavlja nepropisno odbacivanje otpada,

- postavljanje prepreka za sprečavanje prolaska i ograđivanje površina fizičkim preprekama,

- distribucija informacija o telefonskom broju, na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada, te druge podatke o načinu prijave nepropisno odloženog otpada i informacije o postupanju s komunalnim otpadom,

- postava videonadzora nad ugroženim površinama,

- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Grada Novi Vinodolski.

Grad Novi Vinodolski tijekom 2019. godine provodio je sve propisane mjere, uključujući i postavljanje prepreka na javne površine gdje se je moglo očekivati nelegalno odlaganje otpada i postavljanje ukupno 5 kamera za nadzor javnih površina.

Kućno kompostiranje

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. korisnicima je podijelilo ukupno 200 vrtnih kompostera i 150 setova (300 kompostera) za kuhinjski biootpad.

Oprema, vozila i plovila za odvojeno sakupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila (posude, kontejneri, polupodzemni spremnici, mobilne reciklažne stanice, eko-otoci itd.)

Odvojeno prikupljanje otpada vrši se sustavom od vrata do vrata putem vreća koje korisnici mogu podignuti bez naknade.

Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. raspolaže sa sljedećom opremom:

- Renault Master sa kiper nadogradnjom i mrežastim kavezom - za sakupljanje vreća

- Renault Maxity s kiper nadogradnjom 5 m3 - za sakupljanje vreća

- 2 elektrovozila - za sakupljanje vreća

- mobilno reciklažno dvorište

- spremnici za odvojeno prikupljanje tekstila (11 komada zapremine 2,5 m3).

Oprema i vozila za odvojeno skupljanje biootpada

Kamion s dizalicom za prikupljanje biorazgradivog otpada iz vrtova.

Građevine za gospodarenje otpadom

Postojeće građevine

1. Odlagalište otpada »Duplja« - prestanak odlaganja otpada u kolovozu 2017. godine, krajem 2019. godine započeti radovi na završnoj sanaciji odlagališnih ploha, odnosno izradi završnih pokrovnih slojeva (faza III i faza IV sanacije odlagališta). U trenutku sastavljanja ovog izvješća, radovi su završeni, te se čeka tehnički pregled objekta i izdavanje uporabne dozvole.

2. Pretovarna stanica Novi Vinodolski - izgrađena je u sklopu postojećeg odlagališta otpada »Duplja« (faza II sanacije), uporabna dozvola izdana je u studenom 2016. godine, a pretovarna stanica u funkciji je od kolovoza 2017. godine.

Putem pretovarne stanice godišnje se putem poluprikolica u vlasništvu Ekoplus d.o.o. na Županijski centar za gospodarenje otpadom »Marišćina« pošalje približno 10 tisuća tona miješanog komunalnog otpada nastalog na području Grada Novog Vinodolskog, Grada Crikvenice i Vinodolske općine, od čega sa područja Grada Novog Vinodolskog oko 2000 tona (2268,86 tona u 2019. godini). Navedena ukupna godišnja količina od 10 tisuća tona ujedno predstavlja i godišnji kapacitet, barem što se tiče vršnog opterećenja u ljetnim mjesecima (prosječno oko 1630 tona mjesečno). Ukoliko bi pretovarna stanica morala raditi u sezonskom režimu rada tijekom cijele godine, ukupni godišnji kapacitet mogao bi biti maksimalno 20 tisuća tona miješanog komunalnog otpada.

3. Objekt za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada - u sklopu postojećeg odlagališta otpada »Duplja« (faza I sanacije), uporabna dozvola od studenog 2016. godine - godišnji kapacitet otpada 1070 tona, a privremeno se na lokaciji ukupno može skladištiti 1158 m3 otpada.

Planirane građevine

1. Reciklažno dvorište Novi Vinodolski - ishođena je građevinska dozvola za gradnju reciklažnog dvorišta u Poslovnoj zoni Zapad u Novom Vinodolskom, u tijeku je izrada prijave za dodjelu bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda po pozivu Uspostava reciklažnih dvorišta (referentni broj KK.06.3.1.16).

Za izgradnju reciklažnog dvorišta procjenjuju se troškovi kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Udio biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu

Izrađena je Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada na području Grada Novog Vinodolskog i Vinodolske općine temeljem terenskih ispitivanja (IPZ Uniprojekt Terra - proljetno i ljetno izvješće 2019. godine) - maseni udio kuhinjskog otpada 30,4% - proljetno izvješće i 37,7% - ljetno izvješće

Sustav naplate po količini predanog otpada

Grad Novi Vinodolski je početkom 2018. godine donio Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 2/18 i 9/19), kojom je uredio naplatu prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini. Meeđutim, Grad Novi Vinodolski još od 2010. godine na ovaj način naplaćuje i prikuplja otpad sukladno Odluci o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine« PGŽ broj 35/04 i 49/09).

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski na dostavljeni prijedlog cjenika usluga odvoza otpada od strane Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. dao je svoje pozitivno mišljenje u lipnju 2018. godine, te je cjenik stupio na snagu 1. srpnja 2018. godine, a njime se određuju cijene obvezne minimalne javne usluge, te cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Preuzeti komunalni otpad naplaćuje se po broju pražnjenja i veličini dodjeljenje posude.

Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. ima uspostavljenu digitalnu evidenciju preuzimanja otpada.

Sanacija lokacija onečišćenih otpadom

Komunalni redari u okviru obavljanja svojih dužnosti i provođenja nadzora radi utvrđivnaja postojanja odbačenog otpada, povremeno nailaze na lokacije nelegalno odbačenog otpada. Tijekom 2019. godine pronađeno je 7 lokacija, na kojima je pronađen uglavnom miješani komunalno-građevinski otpad i to ukupno cca 250 m3. Nelegalno odbačeni otpad uklanja se po nalogu komunalnog redara putem Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. odmah po pronalasku istog ili najkasnije drugi dan. Trošak sanacije snosi Grad Novi Vinodolski iz svog Proračuna i iznos istog za 2019. godinu iznosio je 170.000,00 kn.

Provođenje izobrazno - informativnih aktivnosti

Grad Novi Vinodolski ustanovio je na svojim web stranicama aplikaciju razvrstaj.me, koja građanima pruža informacije o odlaganju otpada. Također je građanima putem računa za komunalnu naknadu i odvoz otpada tijekom 2019. godine dostavljen informativni letak o obvezi i načinu odvajanja otpada i obavijest o provođenju mjera nadzora nelegalno odbačenog otpada.

Izobrazba djelatnika Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. i Grada Novi Vinodolski

Zaposlenici Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. i Grada Novi Vinodolski zaposleni na poslovima gospodarenja otpadom, kontinuirano se usavršavaju sudjelujući na seminarima, radionicama, predavanjima sa temama održivog gospodarenja otpadom.

8. PREGLED REALIZIRANIH I PLANIRANIH PROJEKATA U GOSPODARENJU OTPADOM S VISINOM I IZVORIMA FINANCIRANJA

Realizirani projekti:

- FAZA I i FAZA II sanacije odlagališta otpada Duplja (ulazno izlazna zona i reciklažno dvorište). Ukupni trošak izgradnje pretovarne stanice i uređenja ulazno-izlazne zone 5.861.778,12 kn. Pri čemu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao 80% potrebnih sredstava za izgradnju (4.689.422,50 kn) i 100% sredstava za izradu projektne dokumentacije (386.270,00 kn).

Planirani projekti:

- Reciklažno dvorište Novi Vinodolski - za koje je ishođena građevinska dozvola, a lokacija gradnje istoga je Poslovna zona Zapad u Novom Vinodolskom. Trenutno je u tijeku izrada prijave za dodjelu bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda po pozivu Uspostava reciklažnih dvorišta (referentni broj KK.06.3.1.16).

Za izgradnju reciklažnog dvorišta procjenjuju se troškovi u iznosu od 2.841.000,00 + PDV.

9. ZAKLJUČAK

Grad Novi Vinodolski je dana 08. svibnja 2018. godine, na sjednici Gradskog vijeća donio Plan gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski za razdoblje 2017.-2022. godine, koji je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 16/18. Plan je donesen u skladu sa Planom gospodarenja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.

Grad kontinuirano provodi mjere i ciljeve određene ovim planovima.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN RH broj ) donesene su Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ broj 2/18 i 9/19), te Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ broj 2/18). Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada povjerena je Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o., čiji je osnivač i većinski vlasnik Grad Novi Vinodolski.

U tijeku je završa faza sanacije odlagališta otpda Duplja, točnije provođenje FAZE 3 i FAZE 4 sanacije, čiji tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole bi trebale uslijediti uskoro.

Klasa: 351-02/20-20/1

Ur. broj: 2107/02-04-20-2

Novi Vinodolski, 23. ožujka 2020.

GRADONAČELNIK

GRADA NOVI VINDOLSKI

Velimir Piškulić, oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2134&mjesto=51250&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr