SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
OPĆINA BAŠKA

56.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 - pročišćeni tekst), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/ 17), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/ 18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. rujna 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup površina javne namjene
za postavu privremenih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se:

1. način gospodarenja i upravljanja površinama javne namjene,

2. lokacije za postavljanje privremenih objekata,

3. postupak davanja u zakup površine javne namjene i zasnivanje zakupa,

4. način određivanja visine zakupnine,

5. nadzor nad provođenjem Odluke,

6. kaznene odredbe,

7. prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

(1) Površinama javne namjene podrazumijevaju se površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, a koje su pobliže utvrđene Odlukom o komunalnom redu.

(2) Površinom javne namjene smatra se i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) kada se koristi za namjene predviđene ovom Odlukom.

Članak 3.

Privremeni objekti iz članka 1. ove Odluke, a koji se, pod uvjetima utvrđenima ovom Odlukom, mogu postavljati na površine javne namjene, su:

1. Kiosk - prenosiva, tipizirana prostorna jedinica, maksimalne površine 15 m2, tehnološki dovršen i cjeloviti objekt lagane konstrukcije koji se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati na javnoj površini s mogućnošću priključka na komunalne objekte.

2. Montažni objekt - jednoprostorna ili višeprostorna građevina, izrađena na način da se u svim dijelovima (konstrukcijskim i nekonstrukcijskim) povezivanje izvodi u suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva polaganjem na podlogu bez povezivanja sa njom. Montažni objekt podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja, odnosno uklanjanja na način da podloga ostane nepromijenjena.

3. Uslužna naprava je automat ili hladnjak za sladoled, bankomat, vaga, peć za pečenje plodina i slično, maksimalne površine 4 m2.

4. Naprave za zabavu su uređaji predviđeni za zabavu djece i odraslih (vlak, vrtuljak, automobili na baterije, karting staza i slično).

5. Zabavni park je prostorno određena cjelina čija površina ovisi o broju i vrsti naprava za zabavu (šator, luna-park, cirkus).

6. Štand je tipiziran i lako prenosiv element predviđen za uličnu prodaju, predstavljanje proizvoda, pružanje usluga i slično, maksimalne površine 2 m2. Iznimno, za prodaju voća i povrća, maksimalna površine je 10 m2.

7. Oprema terasa je namještaj koji se postavlja na ugostiteljskim terasama, kao dijelovima površine javne namjene uz ugostiteljski objekt, u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga (stolovi, stolice, suncobrani, klupe i slično).

8. Ostalo, odnosno sve ono što nije obuhvaćeno prethodnim stavkama, a fizičke i pravne osobe u različite svrhe postavljaju na površinu javne namjene (panoi, reklame, hladnjaci, vitrine, stalci, tradicionalni predmeti i naprave - bačve, kola i slično)

Članak 4.

(1) Objekti iz članka 3. ove Odluke moraju biti besprijekorno izvedeni i uklopivi u prostor u okviru kojeg se postavljaju, čisti, ispravni, estetski prihvatljivi i redovito održavani.

(2) Površina oko postavljenog objekta iz stavka 1. ovoga članka mora biti uređena, čista i redovno održavana.

(3) Troškove za ispunjavanje uvjeta iz ovog članka Odluke snosi zakupnik, a neispunjavanje istih ima za posljedicu raskid ugovora i uklanjanje objekata s površine javne namjene.

II. NAČIN GOSPODARENJA I UPRAVLJANJA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE

Članak 5.

Površinama javne namjene gospodari i upravlja Općinski načelnik.

Članak 6.

Pri obavljanju poslova gospodarenja i upravljanja površinama javne namjene Općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuje pojedinačnu namjenu, vrstu i tipove privremenih objekata, te njihovu lokaciju,

2. donosi odluku o visini naknade za korištenje (zakup) površine javne namjene, te rokovima i načinu plaćanja iste,

3. utvrđuje uvjete, objavljuje i provodi javne natječaje za davanje u zakup površina javne namjene,

4. donosi odluke o odabiru najpovoljnijih natjecatelja, odnosno odobrenju korištenja površine javne namjene,

5. utvrđuje razmještaj privremenih objekata za vrijeme održavanja prazničnih, prigodnih i javnih manifestacija,

6. zaključuje ugovore o zakupu.

III. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 7.

(1) Lokacije za postavljanje objekata iz članka 3. ove Odluke ne smiju se odrediti:

. na površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje vozila,

. na površinama koje se koriste za pristup plažama, parkovima, parkiralištima, spomenicima, fontanama i sličnim objektima kao i da se osigura ulaz i dostava u druge poslovne i stambene prostore,

. na površinama gdje bi njihovo postavljanje ugrozilo održavanje komunalnih objekata i uređaja,

. na parkovno uređenim i zelenim površinama,

. na površinama pod spomeničkom zaštitom, osim uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine.

(2) Površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata iz članka 3. ove Odluke razvrstavaju se po zonama, kako slijedi:

. I. zona: naselje Baška - Ulica Emila Geistlicha,

. II. zona: naselje Baška - ulice: Palada, kralja Zvonimira, Ribarska,

. III. zona: naselje Baška - sve ulice i površine, osim onih u zonama I. i II.

. IV. zona: naselja Batomalj i Jurandvor,

. V. zona: naselje Draga Bašćanska.

IV. POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP I ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 8.

(1) Lokacije za postavljanje privremenih objekata iz članka 3. ove Odluke, u pravilu, daju se u zakup putem javnog natječaja.

(2) Neposrednom pogodbom, temeljem Odluke Općinskog načelnika donesene na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, može se dati u zakup površina javne namjene za postavu:

1. privremenih objekata, ako je površina ostala nepopunjena nakon provedbe javnog natječaja, uz naknadu utvrđenu kao početnu u objavljenom natječaju,

2. ugostiteljskih terasa,

3. privremenih objekata iz točke 8. članka 3. ove Odluke,

4. privremenih objekata koji se postavljaju za vrijeme blagdana, prigodnih i javnih manifestacija.

(3) Blagdanom, prigodnom i javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju, koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.

(4) Ugovor o zakupu neće se zaključiti:

. s osobama koje imaju nenaplaćena dugovanja po osnovi poreza i drugih javnih davanja, te nepodmirene obveze prema Općini i komunalnom društvu u vlasništvu Općine, neovisno o osnovi,

. s ranijim zakupnicima, koji se tijekom prethodnog zakupa nisu pridržavale odredbi zaključenog ugovora, kojima su, zbog toga, dva i više puta izricana pisana upozorenja, odnosno izdavani obavezni prekršajni nalozi.

(5) Pod ranijim zakupnicima podrazumijevaju se osobe, koje za lokaciju i namjenu koja je predmet zakupa, ili imaju važeći ugovor, ili su evidentirani kao posljednji zakupnici iste površine za istu namjenu.

1. Javni natječaj

Članak 9.

(1) Odluku o provođenju natječaja donosi Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Postupak natječaja do donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

(3) Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana, koje imenuje Općinski načelnik.

Članak 10.

(1) Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama s naznakom »ne otvaraj - ponuda na natječaj za zakup površine javne namjene«.

(2) Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Općine i na oglasnim pločama, a obavijest o objavljenom natječaju u dnevnom tisku.

(3) Tekst natječaja sadrži slijedeće opće uvjete:

1. oznaku i površinu lokacije, vrstu privremenog objekta iz članka 3. ove Odluke, te djelatnost koja će se obavljati,

2. početni iznos zakupnine,

3. odredbe o visini i načinu plaćanja jamčevine u visini 10% početne visine zakupnine,

4. vrijeme trajanja zakupa,

5. način i rok podnošenja ponuda,

6. način sastavljanja ponude i obvezni privici,

7. način otvaranja ponuda i utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja,

8. odredbu da prvenstvo zaključenja ugovora o zakupu prema uvjetima iz najpovoljnije ponude ima raniji zakupnik,

9. rok za zaključenje ugovora o zakupu,

10. obvezu ponuditelja koji uspiju na natječaju nadoknaditi troškove objave natječaja,

11. obvezu budućeg zakupnika ishoditi lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

12. odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju nenaplaćena dugovanja po osnovi poreza i drugih javnih davanja, nepodmirene obveze prema Općini i

komunalnom društvu u vlasništvu Općine, neovisno o osnovi, ili raniji neuredni zakupnici protiv kojih je pokrenut sudski postupak naplate potraživanja,

13. odredbu da se zadržava pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili segmentima, bez ikakvih obveza prema ponuditeljima.

(4) Općinski načelnik može odrediti i druge posebne uvjete natječaja.

Članak 11.

(1) Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

1. osnovne podatke o fizičkoj i pravnoj osobi koja se natječe (ime i prezime, prebivalište - za fizičke osobe, naziv i sjedište - za pravne osobe, OIB, broj žiro računa, e-mail adresa),

2. izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili drugi jednako vrijedan dokument iz kojeg je vidljivo da ponuditelj ima pravo obavljanja djelatnosti za koju se natječe - ne stariji od 6 mjeseci,

3. presliku osobne iskaznice za fizičku osobu

4. oznaku lokacije za koju se daje ponuda,

5. visinu ponuđene zakupnine,

6. dokaz o uplati jamčevine,

7. dokaz o postojanju prava prvenstva za zasnivanje zakupa, ako se ponuditelj na isto pravo poziva,

8. druge potrebne dokaze da ponuditelj ispunjava uvjete natječaja,

9. izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka.

(2) Sve isprave dostavljaju se u preslici, a odabrani ponuditelj je dužan izvornike predočiti prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 12.

(1) Najpovoljniji ponuditelj je onaj sudionik natječaja koji, uz to što ispunjava sve uvjete iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine.

(2) Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, a ugovor o zakupu zaključuje se s prvim sljedećim ponuditeljem po visini ponuđenog iznosa zakupnine.

(3) Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina se vraća najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja.

(4) Natjecatelju čija ponuda bude utvrđena najpovoljnijom jamčevina se uračunava u zakupninu.

Članak 13.

Raniji zakupnici, osim onih iz članka 8. stavak 4. točka 2. ove Odluke, koji sudjeluju na natječaju, ako udovoljavaju ostalim uvjetima natječaja, ostvaruju prvenstvo zaključenja ugovora o zakupu prema uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Članak 14.

Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 9. ove Odluke, cijeneći sve elemente ponude, a naročito visinu ponuđene zakupnine.

2. Neposredna pogodba

Članak 15.

(1) Površine javne namjene neposrednom pogodbom daju se u zakup temeljem zahtjeva zainteresirane osobe.

(2) Zahtjev za korištenje površine javne namjene iz prethodnog stavka ovoga članka mora sadržavati:

1. osnovne podatke o fizičkoj i pravnoj osobi podnositelju zahtjeva (ime i prezime, prebivalište - za fizičke osobe, naziv i sjedište - za pravne osobe, OIB, broj žiro računa, e- mail adresa),

2. lokaciju na koju se zahtjev odnosi,

3. namjenu, vrstu, opis i dimenzije privremenog objekta iz članka 3. ove Odluke, koji se želi postaviti.

(3) Zahtjevu iz prethodnog stavka ovoga članka obvezno se prilaže:

1. izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili drugi jednako vrijedan dokument - ne stariji od 6 mjeseci,

2. minimalni tehnički uvjeti izdane od nadležne službe za gospodarstvo,

3. potvrde:

- porezne uprave da nema nenaplaćenih dugovanja po osnovi poreza i drugih javnih davanja,

- da nema nepodmirenih obveza prema Općini,

- da nema nepodmirenih obveza prema komunalnom društvu u vlasništvu Općine.

(4) Uz priloge iz stavka 3. ovoga članka, zahtjevu za postavljanje ugostiteljske terase, dodatno se prilaže:

1. tekstualni i grafički prijedlog uređenja terase s naznačenom površinom i dimenzijama, rasporedom stolova i stolica,

2. opis opreme,

3. opis uređenja partera,

4. arhitektonski prikaz u slučaju postave konzolne tende.

Članak 16.

(1) Za postavu ugostiteljskih terasa, u pravilu, dodjeljuje se javna površina ispred objekta, u širini pročelja istoga, a iznimno, uz i preko puta objekta ako takva mogućnost objektivno postoji.

(2) Ugostiteljska terasa može se postaviti tijekom cijele godine (stalna terasa).

(3) U razdoblju dok ugostiteljski objekt ne posluje, korisnik je dužan ukloniti opremu ugostiteljske terase s površine javne namjene.

(4) Na način postavljanja i opremanja ugostiteljske terase primjenjuju se odgovarajuće odredbe Odluke o komunalnom redu.

Članak 17.

Općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, posebnim odlukama, uređuje uvjete i način davanja na privremeno korištenje površina javne namjene za postavljanje privremenih objekata:

1. za reklamiranje i oglašavanje u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima,

2. prilikom blagdana, održavanja prigodnih i javnih manifestacija blagdana,

3. u svrhu promidžbenih akcija, prigodnih prodaja ili prodaje zimnice u trajanju do trideset dana,

temeljem kojih se s podnositeljem zahtjeva, zaključuje odgovarajući ugovor.

3. Rokovi zakupa

Članak 18.

(1) Površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata iz članka 3. točke od 1. do 6. daju se u zakup na rok do 5 godina.

(2) Površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata iz članka 3. točke 7. i 8. daju se u pravilu na rok do godine dana.

(3) Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka rok zakupa površine javne namjene za postavljanje ugostiteljske terase ispred ugostiteljskog objekta koji je u vlasništvu Općine, može se utvrditi za razdoblje dok traje zakup istog poslovnog prostora.

(4) Površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata iz članka 17. ove Odluke daju se na korištenje na rok dok za isto traje potreba, odnosno dok traje razlog korištenja.

Članak 19.

(1) Površina javne namjene smije se koristiti isključivo temeljem odluka Općinskog načelnika donesenih ili temeljem objavljenog natječaja ili na zahtjev stranke i zaključenog ugovora o zakupu, sve sukladno ovoj Odluci.

(2) Ugovor o zakupu zaključuje se u pisanom obliku i sadrži:

1. podatke o ugovornim stranama,

2. naziv, lokaciju, površinu i namjenu,

3. naziv ili opis privremenog objekta koji se postavlja,

4. rok na koji se ugovor zaključuje,

5. iznos zakupnine, način obračuna i rok plaćanja,

6. odredbu o prestanku ugovora, obvezu uklanjanja objekta s javne površine i dovođenje javne površine u prvobitno stanje,

7. odredbe o otkazu i otkaznim rokovima,

8. vrijeme i mjesto sklapanja ugovora, te potpis ugovornih strana.

(3) Ugovor o zakupu, koji se sklapa na rok od 5 godina, sklapa se kao ovršna isprava, a kod ugovora s kraćim rokom zakupa, zakupnik je dužan dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja zakupnine.

Članak 20.

Površina javne namjene za koju je zaključen ugovor o zakupu ne može se davati u podzakup.

Članak 21.

(1) Ugovor o zakupu prestaje istekom roka na koji je zaključen.

(2) Ugovor o zakupu otkazat će se i prije isteka roka na koji je zaključen u sljedećim slučajevima:

1. ukoliko zakupnik ne postavi na lokaciju privremeni objekt u za to određenom roku;

2. koristi lokaciju za djelatnost koja nije navedena u ugovoru;

3. ne plati dospjelu zakupninu niti u roku od 15 dana od dana primitka pisane opomene zakupodavca;

4. postavi privremeni objekt u suprotnosti s odredbama ove Odluke;

5. u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredaba ove Odluke i ugovora o zakupu;

6. uređenja javne površine i privođenja namjeni sukladno prostorno-planskim dokumentima.

(3) Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana za kioske i montažne objekte, a 3 dana za sve ostale naprave na javnim površinama.

(4) Ako Općina, kao zakupodavac, otkaže ugovor o zakupu lokacije iz razloga navedenih u stavku 2. ovoga članka, zakupnik nema pravo na bilo kakvu naknadu štete od strane zakupodavca.

Članak 22.

(1) Tijekom trajanja ugovora o zakupu Općinski načelnik može odobriti nasljednicima zakupnika i pravnom slijedniku zakupnika, stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika uz uvjet da nastave obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu, te prihvate sve ostale odredbe tog ugovora.

(2) Zakupnik koji na temelju stavka 1. ovog članka stupa u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika dužan je podmiriti zakupninu, kamatu i ostale troškove nastale iz ugovora o zakupu.

Članak 23.

(1) Zakupnik površine javne, prilikom napuštanja lokacije, dužan je istu dovesti u prvobitno stanje, u roku koji zakupodavac odredi ugovorom.

(2) Ukoliko zakupnik ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka, učinit će to zakupodavac, na trošak zakupnika.

V. VISINA ZAKUPNINE

Članak 24.

(1) Visina zakupnine (naknade za korištenje) utvrđuje se prema zoni i namjeni radi koje se površina javne namjene daje u zakup, te vrsti privremenog objekta koji se postavlja.

(2) Visinu zakupnine iz stavka 1. ovoga članka, te način i rokove plaćanja određuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 25.

Općinski načelnik može odobriti privremenu upotrebu površine javne namjene bez naknade, u svrhu održavanja humanitarnih, vjerskih, kulturnih, političkih i sportskih manifestacija, te za manifestacije pod pokroviteljstvom Općine.

VI. NADZOR

Članak 26.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Baška, a temeljem odredbi Odluke o komunalnom redu.

Članak 27.

(1) Komunalni redar ovlašten je u provođenju nadzora:

. nadzirati primjenu i pridržavanje odredbi ove Odluke i zaključenih ugovora;

. narediti zakupcima radnje koje su u skladu s ovom Odlukom i zaključenim ugovorom dužni vršiti, a kada se utvrdi da se iste ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama istih;

. naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja ili suprotno odredbama ove Odluke i ugovora o zakupu;

. predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga i podnošenje optužnog prijedloga;

. izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne;

. poduzimati druge radnje za koje je ovlašten.

(2) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je, temeljem pisane prijave ili zapisnika komunalnog redara o prekršaju i prekršitelju odredbi ove Odluke, izdati obavezni prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog.

Članak 28.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 3. ove Odluke:

. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke;

. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi ugovora o zakupu glede površine koja je u zakupu;

. ako je privremeni objekt postavljen bez zaključenog ugovora o zakupu;

. ako je ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 29.

Protiv prekršitelja odredbi ove Odluke, na odgovarajući način, primjenjuju se kaznene odredbe Odluke o komunalnom redu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Na sve što ovom Odlukom nije posebno obuhvaćeno na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Odluke o komunalnom redu i Odluke o općinskim porezima Općine Baška, u dijelu koji se odnosi na porez na korištenje javnih površina.

(2) Postojeći Ugovori o zakupu ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

(3) Općinski načelnik će odluke iz članaka 17. točka 1. i članka 24. stavak 2. donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(4) Do stupanja na snagu odluka iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se Odluka o visini naknade za korištenje javne površine, te načinu i rokovima plaćanja iste (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 18) i Odluka o načinu i uvjetima korištenja javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška za postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/19).

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/11, 18/11, 29/12).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-6

Baška, 9. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2112&mjesto=10007&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr