SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

56.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije
za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine te utvrđuje namjena i raspodjela financijskog rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Primorsko-goranske županije na dan 31. prosinca 2018. godine, utvrđena su kako slijedi:

92211

Višak prihoda poslovanja

51.656.283,71

92213

Višak primitaka od financijske imovine

9.175.754,60

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

41.074.125,55

922

Višak prihoda

19.757.912,76

Ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine na računu 92213-Višak primitaka od financijske imovine u iznosu 9.175.754,60 kuna te viškom prihoda poslovanja na računu 92211-Višak prihoda poslovanja u iznosu 31.898.370,95 kuna pokrit će se stanje na računu 92222- Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 41.074.125,55 kuna.

Ukupan višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 19.757.912,76 kuna.

Članak 3.

Struktura ukupnog viška prihoda Primorsko-goranske županije u 2018. godini koji se prenosi u sljedeće razdoblje prema izvorima je sljedeća:

Višak namjenskih prihoda

3.908.379,50

Manjak namjenskih prihoda

-7.071.744,97

Višak nenamjenskih prihoda

22.921.278,23

Ukupan višak

19.757.912,76

Članak 4.

Višak namjenskih prihoda u iznosu 3.908.379,50 kuna raspoređuje se na sljedeći način:

. 638.034,88 kuna izdvaja se u stalnu pričuvu koja će se aktivirati u slučaju onečišćenja mora od nepoznatog počinitelja i koja se do tada neće iskazivati u Proračunu,

. preostali višak namjenskih prihoda u iznosu 3.270.344,62 kuna, u skladu s posebnim propisima, raspoređuje se za sljedeće namjene:

-za izradu NRS 2030 i provedbu programa
pripreme lokalnih razvojnih projekata 536.366,28

-za provođenje postupaka legalizacije
bespravno sagrađenih građevina 393.425,53

-za provođenje programa pomorskog
dobra i pomorskog prometa 391.609,82

-za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi 295.147,18

-za projekt Mala Barka 2 - EU 285.026,23

-za projekt Biciklističko tematska ruta
»Stari put« - faza 1 259.187,50

-za projekt Interpretacijski centar prirodne
baštine PGŽ - EU 246.242,15

-za unapređenje i razvoj lovstva 229.618,47

-za sufinanciranje kapitalnih projekata
razvoja turizma 160.000,00

-za projekt BLUEISLANDS- EU 120.402,29

-za decentralizirane funkcije osnovnog
i srednjeg školstva 102.247,05

-za financiranje dostupnosti na primarnoj
razini zdravstvene zaštite 58.032,51

- za projekt Žičara Učka 54.956,09

-za sufinanciranje redovne djelatnosti
zdravstvenih ustanova 48.655,85

-za naknade osobama na stručnom
osposobljavanju u Županiji bez zasnivanja
radnog odnosa 34.837,04

-za projekt Operativni plan razvoja
cikloturizma 15.733,34

-za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 11.534,38

-za projekt CLAUSTRA + - EU 9.721,72

-za projekt Unapređenje primarne zdravstvene
zaštite na otocima PGŽ - EU 9.033,91

-za financiranje programskih aktivnosti razvoja
poljoprivrede 4.408,11

-za projekt »Inovativne zdravstvene usluge
usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja
uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata
oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)« 4.159,17

Članak 5.

Višak nenamjenskih prihoda, umanjen za manjak namjenskih prihoda, u iznosu od 15.849.533,26 kuna raspoređuje se za sljedeće namjene:

. iznos od 5.838.453,00 kuna po osnovi ugovorno preuzeti obveza, kako slijedi:

-za projekt Kulturno-turistička ruta
»Putovima Frankopana« - EU 1.336.860,38

-za projekt Čvor Trinajstići 1.000.000,00

-za projekt Uređenje Parka seniora DZSO
Volosko 823.313,02

-za projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice
u Dražicama - Općina Jelenje 400.000,00

-za aktivnosti neprofitnih organizacija
(civilnog društva) 324.383,54

-za projekt Mala Barka 2 - EU 323.355,00

-za uređenje nekretnina Županije 313.532,98

-za projekt Unapređenje primarne zdravstvene
zaštite na otocima Primorsko-goranske
županije - EU 251.592,62

-za projekt Dogradnja OŠ Čavle
- Općina Čavle 200.000,00

-za projekt Revitalizacija Lječilišnog
Centra Veli Lošinj 195.852,25

-za projekt Kvarner Family 70.000,00

-za projekt Centar za posjetitelje Beli 62.084,26

-za Centar bazičnih sportskih priprema
- Goranski sportski centar d.o.o. 61.837,50

-za projekt Rukovođenje za zdravlje 61.700,00

-za projekt KRAS'n'KRŠ - EU 57.625,00

-za projekt LOCATIONS - EU 52.959,14

-za upravljanje RSRTC Platak - Goranski
sportski centar d.o.o. 43.152,56

-za suradnju s institucijama od županijskog
značaja 34.175,00

-za razvoj malih poslovnih zona 33.750,00

-sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu
i drvnoj industriji 30.978,60

-za investicijsko održavanje objekata
i opreme ustanova srednjeg školstva 27.500,00

-za projekt Carnivora Dinarica - EU 22.375,00

-za programske aktivnosti tehničke kulture 18.000,00

-za provođenje programa i programske
aktivnosti JU »Priroda« 17.212,50

-za implementaciju županijske riznice u
ustanovama socijalne skrbi 14.625,00

-za razvoj ribarstva 10.000,00

-za provođenje programa JU »Zavod za
prostorno uređenje PGŽ« 9.850,00

-za pokroviteljstva Župana i Skupštine 7.500,00

-za projekt Regionalni sportsko-rekreacijski
i turistički centar Platak 7.000,00

-za projekt Županija prijatelj djece 5.720,00

-za projekt Energetska obnova zgrada
osnovnih škola 5.625,04

-za programe ustanova i udruga u socijalnoj
skrbi 4.500,00

-za provođenje logopedske terapije i rehabilitacije
za djecu s područja Gorskog kotara i djecu
s posebnim potrebama 3.973,25

-za projekt HERCULTOUR - EU 3.500,00

-za Ured za mlade PGŽ - poticanje
samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva
i zadrugarstva 3.070,36

-za zajedničke materijalne rashode upravnih tijela 850,00

. preostali iznos od 10.011.080,26 kuna, kako slijedi:

-za sufinanciranje programa ravnomjernog
razvitka 2.000.000,00

-za sufinanciranje izgradnje pretovarne
stanice »Sović Laz« - Komunalac d.o.o.
Delnice 2.000.000,00

-za Fond za Gorski kotar 1.871.744,97

-za sufinanciranje Kliničkog bolničkog
centra Rijeka 650.000,00

-za sufinanciranje Rijeka 2020 d.o.o. 1.200.000,00

-za projekt uređenja Parka seniora
DZSO Volosko 600.000,00

-za financiranje projekata regionalnog razvoja 500.000,00

-za sufinanciranje Psihijatrijske bolnice
Lopača 250.000,00

-za projekt Razvoj otoka 154.201,14

-za projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice
u Dražicama - Općina Jelenje 100.000,00

-za Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ 685.134,15

Članak 6.

Raspored sredstava utvrđen ovom Odlukom uključit će se u Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-15

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=00001&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr