SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

22.

IZVJEŠĆE GRADA NOVI VINODOLSKI
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2018. GODINU

Novi Vinodolski, ožujak 2019. godine

SADRŽAJ

1.UVOD

2.OSNOVNI PODACI O GRADU

3.NAČELA I CILJEVI IZ PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE GOSPODARENJE OTPADOM

4.OBVEZE U GOSPODARENJU OTPADOM NA LOKALNOJ RAZINI KOJE PROIZLAZE IZ PROPISA

5.PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NOVI VINODOLSKI

6.ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI U 2018. GODINI

TUMAČ KRATICA

k.br. - ključni broj

PGŽ - Primorsko-goranska županija

t- tona

ŽCGO - Županijski centar za gospodarenje otpadom

1. UVOD

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 05. siječnja 2017. godine usvojen je Plan gospodarenja otpadom Rpeublike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. U skladu s člankom 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH broj 94/2013, 73/2017 i 14/2019) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski izradio je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2018. godinu.

2. OSNOVNI PODACI O GRADU NOVI VINODOLSKI

Područje Grada Novog Vinodolskog nalazi se u sastavu Primorsko-goranske županije, na njezinom jugoistočnom dijelu, a graniči sa Općinama Baška, Vrbnik, Vinodolska, Mrkopalj, te Gradom Crikvenicom u Primorsko - goranskoj županiji, te područjem Grada Ogulina, Općine Brinje i Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji.

Područje Grada Novog Vinodolskog obuhvaća prostor od 265,08 km2 na kopnu (oko 7,4% ukupne površine teritorija Primorsko-goranske županije (3.595,35 km2)) i po tomu je četvrta jedinica lokalne samouprave u Županiji. Površina akvatorija u Velebitskom kanalu iznosi 65,23 km2.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Grad Novi Vinodolski ima 5113 stanovnika. Područje Grada čini 20 naselja i to Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Smokvica Krmpotska, Sibinj Krmpotski i Zabukovac.

Odlukom o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 2/18) obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novi Vinodolski povjereno je Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 5.

3. NAČELA I CILJEVI IZ PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE GOSPODARENJE OTPADOM

Temeljem članka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

-načelo onečišćivač plaća - proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad,

-načelo blizine - obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš,

-načelo samodostatnosti - gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada,

-načelo sljedivosti - utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

4. OBVEZE U GOSPODARENJU OTPADOM NA LOKALNOJ RAZINI KOJE PROIZLAZE IZ PROPISA

Sukladno članku 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati:

-obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom,

-odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i otpada propisanog pravilnikom,

-sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu, te uklanjanje tako odbačenog otpada,

-provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

-donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom,

-provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području,

-mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,

-predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu, a sve sukladno Sporazumu koje je Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno potpisati s pripadajućim centrom za gospodarenje otpadom kojim će regulirati međusobne odnose vezane za predaju mješanog komunalnog otpada,

-prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te preuzimati miješani komunalni otpad prikupljen iz određene jedinice lokalne samouprave.

 

 

5. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj dana 08. svibnja 2018. godine, donesen je Plan gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski za razdoblje 2017.-2022. godine, te je objavljen u Službenim novinama Primorsko-gorasnke županije broj 16/18.

Planom gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski definirani se sljedeći ciljevi i mjere:

U 2018. godini Planom gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski planirano je uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini. Međutim, Grad Novi Vinodolski je u skladu sa odrebama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službene novine PGŽ broj 35/04 i 49/09) na ovaj način naplaćivao i prikupljao otpad i prije 2018. godine, odnosno još od 2010. godine.

Ciljevi koji su predviđeni Planom, a koji se provode kontinuirano, pa tako i tijekom 2018. godine su: provedba izobrazno -informativnih aktivnosti, sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš, provedba akcija prikupljanja otpada, te Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom.

Planom je previđena nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta, te je isto i nabavljeno u 2018. godini. Isto tako, predviđena je nadogradnja sustava prikupljanja MKO - nadogradnja spremnicima za prikupljanje otpadnog tekstila i obuće na javnim površinama, podjela dodatnih kućnih kompostera, a što je i izvršeno tijekom 2018. godine

                    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

6. ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI U 2018. GODINI

Proizvedena količina otpada

Grad Novi Vinodolski ne raspolaže podacima o proizvedenoj količini otpada, budući da veći proizvođači otpada i to posebno papir, karton, motorna ulja i sl. ne koriste usluge davatelja usluge Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., te stoga nemamo podataka kolika je ukupna količina proizvedenog otpada na području Grada Novi Vinodolski.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 351-03/19-30/2

Ur. broj: 2107/02-04-19-2

Novi Vinodolski, 20. ožujka 2019.

GRADONAČELNIK
GRADA NOVI VINDOLSKI
Velimir Piškulić, oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2097&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr