SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

70.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04,39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 21. sjednici dana 28. prosinca 2018. godine, donosi:

O D L U K U
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
posebnu upotrebu

Članak 1.

Grad Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, OIB 36612651354, za Projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija vodovoda u naselju Klenovica.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija vodovoda u naselju Klenovica.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro koje se nalazi na području Grada Novi Vinodolski, a kako slijedi:

-k.č.br. 3499/819, upisana u zk.ul. 2934 k.o. Ledenice, Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Crikvenici, kao pomorsko dobro, ukupne površine 810 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 231 m2.

Članak 3.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 231 m2.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi lokacija na kopiji katastarskog plana izrađeni od GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, a koji se ne objavljuju.

Članak 4.

Davatelj koncesije daje koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Koncesionar se obvezuje plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela i to:

-stalni dio naknade za koncesiju iznosi 1.155,00 kn i

-promjenjivi dio naknade iznosi 1% prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg kolektora.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na području koje se daje u koncesiju.

Koncesionar je na zahtjev davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje se daje u koncesiju.

Članak 6.

Naknadu za prvu godinu koncesije, koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe, koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Koncesijska naknada za svaku iduću godinu plaća se do 01. kolovoza tekuće godine, s time da se promjenjivi dio naknade plaća po završnom računu koncesionara za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukadno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini (NN RH broj 11/18 i 71/18), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 8.

Prije sklapanja Ugovora, koncesionar je dužan dostaviti davatelju koncesije bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 kn ovjerenu kod Javnog bilježnika kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Članak 9.

Koncesionar se obvezuje ishoditi građevinske dozvole za planiranu gradnju u roku od 1 godine dana od dana potpisa Ugovora o koncesiji.

Članak 10.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 11.

Koncesionar je dužan po isteku roka iz članka 4. ove Odluke, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati pomorsko dobro davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od davatelja koncesije.

Članak 12.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi davatelj koncesije.

Članak 13.

Područje koje je predmet koncesije pistupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 1. ove Odluke.

Članak 14.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 15.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji u roku od 8 dana od dana izvršnosti iste, a kojim će se detaljnije utvrditi ovlaštenja davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ovlašćuje se gradonačelnik za potpis Ugovora o koncesiji iz prethodnog stavka.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski podnio je dana 15. studenog 2018. godine zahtjev Gradu Novi Vinodolski, za davanje koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, a radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija vodovoda u naselju Klenovica.

U prethodnom postupku utvrđeno je da je izdana Lokacijska dozvola od strane nadležnog ureda i to: KLASA: UP/I-350-05/17-03/3, URBROJ: 2170/1-03-02/6-17-6 od 20. lipnja 2017. godine za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija vodovoda u naselju Klenovica.

Isto tako utvrđeno je da je planirana gradnja u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, te je utvrđeno da se radi o k.č.br. 3499/819 k.o. Ledenice, za koju je utvrđeno pomorsko dobro, a u naravi se radi o šetnici.

Sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, za projekte lokalnog značaja koncesiju daje Gradsko vijeće i to na rok do 20 godina.

UPUTA O PAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte preporučeno.

KLASA:325-01/16-10/4

UR.BROJ:21017/02-01-18-9

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, OIB 40046437733, zastupan po gradonačelniku Velimiru Piškuliću, oecc. (u daljnjem tekst: Davatelj koncesije), s jedne strane

i

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, OIB 36612651354, zastupan po direktoru Igoru Uremoviću, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Koncesionar), s druge strane zaključili su dana —— prosinca 2018. godine slijedeći

UGOVOR O KONCESIJI
na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
Broj —— 07/18

Članak 1.

Temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, KLASA: —–, URBROJ:——–, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski dana ———– 2018. godine, Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju vodovoda u naselju Klenovica, te se određuju opseg i uvjeti korištenja pomorskog dobra, te prava i obveze ugovornih strana.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro koje se nalazi na području Grada Novi Vinodolski, a kako slijedi:

-k.č.br. 3499/819, upisana u zk.ul. 2934 k.o. Ledenice, Općinskog suda u Crikvenici kao pomorsko dobro, ukupne površine 810 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 231 m2.

Članak 3.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 231 m2.

Članak 4.

Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ovog Ugovora na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Davatelj koncesije dozvoljava koncesionaru da temeljem ovog Ugovora bez ikakvih daljnjih pitanja i suglasnosti izvrši upis prava koncesije u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski na k.č.br. 3499/819, upiane u zk.ul. 2934 k.o. Ledenice u površini od 231 m2 na svoje ime.

Članak 5.

Koncesionar se obvezuje plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela i to:

-stalni dio naknade za koncesiju iznosi 1.155,00 kn i

-promjenjivi dio naknade iznosi 1 % prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg kolektora.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narone banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na području koje se daje u koncesiju.

Koncesionar je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje se daje u koncesiju.

Članak 6.

Naknadu za prvu godinu koncesije, Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe, koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Koncesijska naknada za svaku iduću godinu plaća se do 01. kolovoza tekuće godine, s time da se promjenjivi dio naknade plaća po završnom računu koncesionara za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivnaja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini (NN RH broj 11/18 i 71/18), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 68/04).

Koncesijska naknada uplaćuje se na račun broj HR3310010051729029202 s naznakom naknada za koncesiju na pomorskom dobru, model plaćanja HR05, poziv na broj - ID broj ugovora iz Registra koncesija.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju koncesijske naknade, Koncesionar je dužan platiti Davatelju koncesije zakonsku zateznu kamatu.

Članak 8.

Prije potpisa ovog Ugovora, Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 kn ovjerenu kod Javnog bilježnika kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Članak 9.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ovog Ugovora pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovim Ugovorom.

Članak 10.

Koncesionar je dužan po isteku roka iz članka 4. ovog Ugovora, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati pomorsko dobro Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro iz članka 2. ovog Ugovora, vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 11.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.

Članak 12.

Koncesija prestaje:

-ispunjenjem zakonskih uvjeta,

-raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

-sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

-jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji,

-pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

-ukidanjem, poništavanjem ili oglašavanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

-u svim ostalim slučajevima predviđenim Odlukom o koncesiji, zakonom i ovim Ugovorom.

Članak 13.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

-ako Koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene Odlukom i ovim Ugovorom,

-ako Koncesionar ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene ovim Ugovorom,

-ako Koncesionar bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

-u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 14.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor koncesiji u slijedećim slučajevima:

-ako Koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

-izmjenom dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim prospisima,

-ako Koncesionar bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

-ako je Koncesionar naveo netočne podatke temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta njegove sposobnost,

-ako Koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

-ako Koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

-u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri, te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Koncesionar ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Koncesionar u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utrđenih stavkom 1. ovog članka Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 15.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Koncesionara, te je Koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Odluku o prestanku koncesije donosi Davatelj koncesije.

Članak 16.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

Članak 17.

U znak prihvata ugovorne strane ovaj Ugovor potpisuju i potpise ovjeravaju.

Članak 18.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih jedan (1) primjerak zadržava Davatelj koncesije i jedan (1) primjerak Javni bilježnik, te će Javni bilježnik sačiniti još pet (5) ovjerenih preslika Ugovora, od kojih Davatelj koncesije zadržava dva (2) primjerka, a Koncesionar tri (3) primjerka.

KLASA:

URBROJ: 2107/02-04-18-

Novi Vinodolski, —— prosinca 2018.

KONCESIONAR

KTD Vodovod.

Žrnovnica d.o.o

direktor

Igor Uremović, dipl.ing.

 

 

DAVATELJ KONCESIJE

Grad Novi Vinodolski

gradonačelnik

Velimir Piškulić, oecc.

 

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2090&mjesto=51250&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr