SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

52.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18)i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 19.sjednici održanoj dana donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih proračunskih stavki po djelatnostima za 2019. godinu.

Članak 2.

Prihodi u kunama utvrđeni ovim Programom su kako slijedi:

VRSTA PRIHODA                          PLAN (Kn)

Komunalna naknada                          5,848,000.00

Zakup javne površine                         800,000.00

Prekršajne kazne                               50,000.00

SVEUKUPNO PRIHODI                 6,698,000.00

Članak 3.

Za potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 6.698.000,00kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

OPIS TROŠKA                                PLAN

A) ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Čistoća prometnica i javnih površina - uključuje redovno čišćenje ulica, staza, šetališta,
trgova i ostalih javnih površina ručnim i strojnim pometanjem i pranjem ukupne površine
od cca 210.000 m
2 od čega se pranje vrši na 223 m2 površine javne površine 700,000.00

Troškovi DDD - uključuje zakonom propisanu dinamiku DDD, te dodatno dezinsekcija
malog polja, nadzor nad provođenjem mjera DDD 86,000.00

Higijeničarska služba te uklanjanje i zbrinjavanje pasa i mačaka sa javnih površina prema potrebi 100,000.00

Trošak uklanjanja i deponiranja nelegalno odbačenog otpada 200,000.00

UKUPNO A                                               1,086,000.00

B) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje javnih i zelenih površina - ovaj program obuhvaća holtikulturne radove, obrezivanja
stabala, redovitu košnju trave, grabljenje lišća, zamjenu sadnica, uređenje i održavanje cvjetnih gredica
i korita, rezanje suhih i nagnutih stabala, polijevanje nasada, održavanje postojeće urbane opreme,
dječjih igrališta, fontane, javnih sanitarnih čvorova (Park Ivana Mažuranića, Podbaran, Obala
Petra Krešimira IV, Klenovica, Smokvica, Šetnica dr. Franje Tuđmana) 1,800,000.00

Održavanje pomorskog dobra - uključuje čišćenje plažnog područja u Novom V., koja nisu pod
koncesijom i to od Kleka do odmarališta Crvenog križa, Obala Petra Krešimira IV., u Povilama
- od lučice do Puntice, u Klenovici od centra do otočića, u Smokvici - centar, odnosno ukupne
površine 26.763 m
2 a u periodu od 1. svibnja do 30. rujna 270,000.00

UKUPNO B                                               2,070,000.00

C) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje kolničkog zastora - uključuje cca 450 m2 sanacija udarnih rupa i kolničkog
zastora, zamjenu postojećih rubnjaka u duljini od 100 m, te uređenje bijele ceste ugradnjom
tampona u količini od cca 150m
3700,000.00

Oprema ceste - uključuuje dobavu i postavu cca 2 prometna ogledala, cca 15 prometnih
znakova, cca 2 putokazne ploče, cca 5500 m središnje bijele linije, cca 250 m
2 pješačkog prijelaza,
cca 125 m
2 stop linija, cca 100 m2 iscrtavanja natpisa na kolniku, cca 15 m odbojne ograde,
te održavanje semafora 80,000.00

Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu - uključuje cca 3700 m zemljišnog pojasa na kojem će se
obaviti ručno i strojno krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije 40,000.00

Održavanje objekata za cestovnu odvodnju - uključuje čišćenje jaraka i rigola u
duljini od cca 315 m 40,000.00

Zimska služba - uključuje sol za posipanje kolnika u količini od cca 20 t, tucanika za posipanje
u količini od cca 52 m
2, te rad kamiona 200,000.00

Održavanje potpornih i obložnih zidova - uključuje sanaciju cca 35 m340,000.00

UKUPNO C                                               1,100,000.00

D) ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

Održavanje slivnika i rešetki oborinske odvodnje na javnim površinama - uključuje čišćenje
277 kom slivnika i 223 m rešetki dva puta godišnje 95,000.00

Održavanje kolektora oborinske odvodnje - predviđa se dva puta godišnje čišćenje radi
održavanja protočnosti cjevovoda za za što je predviđeno 210 h rada godišnje 110,000.00

Čišćenje separatora oborinske odvodnje 25,000.00

Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda (na bazi 47 h/god) 75,000.00

Održavanje ispusta oborinske odvodnje u luci (na bazi 194 h/god) 20,000.00

Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina (na bazi 79 h) 35,000.00

UKUPNO D                                               360,000.00

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje objekata javne rasvjete - uključuje elektromontaže i građevinske radove,
antikorozivnu zaštitu te hitne intervencije      550,000.00

Utrošak el. energije za javnu rasvjetu            500,000.00

Naknada privatnom partneru za javnu rasvjetu 375,000.00

UKUPNO E                                               1,425,000.00

F) DEKORACIJA I ILUMINACIJA

Održavanje postojeće dekorativne rasvjete     50,000.00

Nabava novih dekorativnih elemenata           100,000.00

UKUPNO F                                               150,000.00

G) OSTALO

Održavanje informatičkog sustava dojave komunalne problematike »Zakrpaj.to« 9,000.00

Održavanje informatičkog sustava prometnog redarstva 75,000.00

Informatički sustav gospodarenja energijom            28,000.00

Održavanje i nadogradnja GIS-a                             60,000.00

Izrada energetskih certifikata                                  10,000.00

Održavanje podiznih stupića na Korzu                    10,000.00

Troškovi mrtvozorničkih obdukcija                        15,000.00

Sufinanciranje City Busa                                       300,000.00

UKUPNO G                                                        507,000.00

SVEUKUPNO A + B + C + D + E + F + G           6,698,000.00

Članak 4.

Neutrošeni prihod od komunalne naknade u iznosu od 1.000.000,00 kn utrošit će se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture što je prikazano u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 5.

Realizacija planiranih rashoda za čistoću prometnica i javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje pomorskog dobra, održavanje oborinske odvodnje,vršit će se u obujmu i dinamici koje odobri Gradonačelnik svojim Zaključkom.

Članak 6.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

Članak 7.

Ovaj program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2019. godine.

KLASA:362-02/18-01/29

URBROJ: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 27. studenog 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr