SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

48.

Na temelju članka 19.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/ 17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13, 18/ 14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 19. sjednici održanoj 27. studenog2018.godine donijelo je

PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog je osiguranje građana Grada Novog Vinodolskog i područja Grada Novog Vinodolskog od požara, elementarnih nepogoda, te pružanje pomoći građanima u slučaju potrebe spašavanja pri elementarnim nepogodama.

Članak 2.

Cilj Programa je kontinuirano praćenje programa institucija zaduženih za provođenje mjera zaštite i spašavanja da bi bili spremni u svako doba pružiti zaštitu i spašavanje građana prilikom požara i drugih elementarnih nepogoda sa što manje štetnih posljedica koje mogu nastati uslijed požara i drugih elementarnih nepogoda.

Cilj Programa je također,po provedenom praćenju mjera zaštite od požara, razmatranje potrebe osnivanja vatrogasnih postrojbi i u drugim naseljima osim područja naselja Novi Vinodolski i potrebe obuke i novih zapošljavanja potrebnog broja vatrogasaca.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se provođenjem stalnih inspekcijskih nadzora koji se provode najmanje jednom godišnje i kojim se utvrđuje uspješnost provođenja ovog Programa sa eventualnim prijedlozima njegova dodatnog poboljšavanja.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 1.655.000,00 kn.

Članak 5.

Ukupni prihod iz članka 4. ovog Programa raspoređuje se na dvije programske cjeline sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

OPIS TROŠKA                       PLAN (Kn)

A) DVD SAN MARINO

Redovna djelatnost DVD-ova 1.500.000,00

Posebne mjere zaštite od požara 100.000,00

UKUPNO A                            1.600.000,00

B)DODATNI PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Nabavka opreme za civilnu zaštitu 20.000,00

Gorska služba spašavanja 20.000,00

Programi i planovi zaštite i spašavanja 15.000,00

UKUPNO B                   55.000,00

SVEUKUPNO A + B      1.655.000,00

Članak 6.

Stručne osobe za provođenje Programa su dobrovoljni vatrogasci i osobe zaposlene u DVD-u SAN MARINONovi Vinodolski, stručne osobe zaposlene u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Odjel za zaštitu i spašavanje te stručne osobe zaposlene u Gorskoj službi spašavanja.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje su pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i pročelnik Upravnog odjela za financije i javnu nabavu.

Članak 7.

Ovaj program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1.siječnja 2019.godine.

Klasa: 400-06/18-60/10

Ur.Broj: 2107/02-01-18-8

Novi Vinodolski, dana 27.11.2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr