SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
134

37.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o Javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01, 197/03 i 92/05), članka 1. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02), članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 03/02 i 09/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine donijelo je

PLAN
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
za 2007. godinu

Članak 1.

Planom nabave Općine Vinodolske za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: PLAN), određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu Općine Vinodolske za 2007. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna, maksimalno 199.999,99 kuna.

U vrijednost nabave uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Vinodolska provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana prvenstveno ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu a tek u izuzetnim slučajevima ove nabave provodit će se postupak javnog prikupljanja ponuda dok za nabavu roba, radova i usluga manjoj od 20.000,00 kuna,način nabave je izravnim ugovaranjem.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponude po pozivu dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2007. godine Općina Vinodolska će pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga male vrijednosti:


Red. Konto Opis nabave Iznos u kn

broj - pozicija


1. 4126-83 detaljni planovi uređenja 110.000,00

2. 4126-83 projekt kanalizacije 110.000,00

3. 4126-83 projek sređivanja katastra 180.000,00

4. 4126-83 podloge za GIS 110.000,00

5. 4511-85 ulaganja u građevinske objekte 200.000,00

6. 4111-82 građevinska zemljišta 200.000,00

7. 3232-28.1 tekuće održavanje građevinskih

objekata 80.000,00

8. 3234-39 građevinski radovi na grobljima 60.000,00

9. 3232-28.2 uređenje poljskih puteva 10.000,00

10. 3232-28.2 sanacija potpornih zidova

uz cestu 52.000,00

11. 3232-28.2 zimska služba 38.000,00

12. 3234-38 održavanje parka Drivenik 13.000,00

13. 3234-38 održavanje parka Tribalj 19.000,00

14. 3234-38 održavanje parka Grižane 26.000,00

15. 3234-38 održavanje parka Bribir 32.000,00

16. 4221-84.1 nabava kompjutorske opreme 36.000,00

17. 4221-84.4 nabava uredskog namještaja 50.000,00

18. 4222-84.2 nabava komunikacijske opreme 40.000,00

19. 3221 razne kancelarijske potrepštine

(kancelarijski materijal) 41.000,00

20. 3221-14 literatura 25.837,57

21. 3233-30 razni promidžbeni materijali 100.000,00

22. 3232-28.3 održavanje spomenika kulture 200.000,00

23. 4126-120 projekti kulturne baštine 100.000,00

24. 4214-84 radovi na kanalizaciji na

području općine 130.000,00

25. 3861-119 Elektrifikacija šumskog dijela

Općine 200.000,00


Članak 4.

Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provođenja nabave male vrijednosti, za nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kuna donosi općinsko Poglavarstvo na prijedlog stručnih službi.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave male vrijednosti provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 5.

Za provedbu postupka nabave male vrijednosti u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti na propisanom Obrascu E-MV.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/06-01-12

Ur. broj: 2107-03/06-01-10-10-5

Bribir, 11. prosinca 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=91253&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr