SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

2.

Na temelju članka 23. stavak 3. Zakona o društveno-poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/01), članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), a u skladu sa Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambenih objekata prema »Programu društveno-poticajne stanogradnje« sklopljenom između Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb, i Grada Novi Vinodolski, Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 04. veljače 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova
iz »Programa društveno-poticajne stanogradnje«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila, postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade iz »Programa društveno-poticajne stanogradnje« (u daljnjem tekstu: Program) na k.č.br. 5847/652 z.k.ul.br. 28 K.O. NOVI.

Prioritet za kupnju stana imaju HRVI iz Domovinskog rata sa prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad), a ukoliko po usvojenoj Listi reda prvenstva za HRVI iz Domovinskog rata ostane slobodnih stanova prioritet za kupnju stana ostvaruju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata sa prebivalištem na području Grada.

II. UVJETI I MJERILA ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA

Članak 2. Podnositelj zahtjeva koji ispunjava uvjete i mjerila propisane ovom Odlukom ostvaruje mogućnost kupnje stana koji se na području Grada gradi prema Programu iz članka 1. ove Odluke.

Podnositelj zahtjeva za kupnju stana mora, osim uvjeta i mjerila iz stavka 1. ovog članka, za sklapanje ugovora o kupnji stana ispunjavati i uvjete za odobrenje kredita koje određuje poslovna banka u skladu sa uvjetima određenim u ugovoru o poslovnoj suradnji sklopljenim između Republike Hrvatske, Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i poslovne banke koja financijski prati izgradnju stanova iz Programa na području Grada.

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima hrvatski državljanin sa prebivalištem na području Grada ako:

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nemaju u privatnom vlasništvu stan, kuću ili kuću za odmor,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj osnovi.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka trebaju zadovoljiti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva.

Članom obiteljskog domaćinstva u smislu stavka 1. ovog članka smatra se bračni drug te osoba koja s njim stanuje: potomak, pastorak i usvojenik, roditelj ili usvojitelj, pod uvjetom da ga je podnositelj zahtjeva po odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici.

Status izvanbračne zajednice dokazuje se u vanparničnom postupku.

Članak 4.

Odobravanje zahtjeva za kupnju stana obavlja se na temelju Liste reda prvenstva (u daljnjem tekstu: Lista) utvrđene u suglasju s ovom Odlukom.

Lista se utvrđuje na temelju provedenog javnog poziva.

Za kupnju stana u objektu sagrađenom na zemljištu iz članka 1. ove Odluke formiraju se dvije liste i to:

- Lista za HRVI iz domovinskog rata,

- Lista za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Članak 5.

Lista se utvrđuje na osnovi slijedećih kriterija i mjerila:

1. stupnja oštećenja organizma za HRVI iz Domovinskog rata,

2. vremena sudjelovanja u Domovinskom ratu,

3. dužine prebivališta na području Grada,

4. imovnog stanja podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva,

5. stambenog statusa,

6. broja članova obiteljskog domaćinstva,

7. djece na redovnom školovanju,

8. stručne spreme podnositelja zahtjeva,

9. godina radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Podnositelju zahtjeva prema stupnju oštećenja organizma pripada slijedeći broj bodova:

- oštećenja organizma 50% i više od 50%    40 bodova,

- oštećenje organizma                      40%            30 bodova,

- oštećenje organizma 30%              20%            10 bodova.

Članak 7.

Po sudjelovanju u Domovinskom ratu podnositelju zahtjeva pripada slijedeći broj bodova:

- do 3 mjeseca                            3 boda

- za svakih daljnjih mjesec dana    2 boda

Članak 8.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu prebivanja na području Grada pripada 0,2 boda.

Članak 9.

Podnositelju zahtjeva prema imovnom stanju njegove obitelji pripada:

a) za mjesečne prihode u visini do 50% prosječne mjesečne plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u protekloj godini po članu obiteljskog domaćinstva6 bodova

b) za mjesečne prihode u visini od 50% do 75% prosječne mjesečne plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u protekloj godini po članu obiteljskog domaćinstva4 boda

c) za mjesečne prihode u visini od 75 do 100% prosječne mjesečne plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u protekloj godini po članu obiteljskog domaćinstva2 boda

d) za mjesečne prihode u visini preko 100% prosječne mjesečne plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u protekloj godini po članu obiteljskog domaćinstva1 bod.

Članak 10.

Podnositelju zahtjeva na temelju stambenog statusa njegovog obiteljskog domaćinstva pripada.

a) za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe15 bodova

b) za status najmoprimac sa zaštićenom najamninom10 bodova

c) ostalo (npr. kod roditelja i sl.)5 bodova.

Članak 11.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:

a) samac1 bod

b) 2 člana obiteljskog domaćinstva                    2 boda

c) 3 člana obiteljskog domaćinstva                    6 bodova

d) 4 člana obiteljskog domaćinstva i više        10 bodova.

Članak 12.

Za dijete na redovnom školovanju podnositelju zahtjeva pripada:

a) u osnovnoj školi (po djetetu)           1 bod

b) u srednjoj školi (po djetetu)            2 boda

c) na fakultetu (po djetetu)                  3 boda.

Članak 13.

Podnositelju zahtjeva na temelju njegove stručne spreme pripada:

a) za visoku stručnu spremu        5 bodova

b) za višu stručnu spremu            3 boda

c) za srednju stručnu spremu       2 boda

d) za nižu stručnu spremu            1 bod.

Za svaki viši stupanj obrazovanja iznad visoke stručne spreme podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

Članak 14.

Podnositelju zahtjeva za svaku punu godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj pripada 0,2 boda.

Članak 15.

Utvrđeni bodovi prema mjerilima iz članka 6. do članka 14. ove Odluke zbrajaju se, te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi za HRVI iz Domovinskog rata.

Utvrđeni broj bodova iz članka 7. do članka 14. ove Odluke zbrajaju se, te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Ako dva ili više podnositelja HRVI iz Domovinskog rata - imaju sti broj bodova, prednost se utvrđuje prema broju dobivenih bodova za utvrđeni postotak oštećenja organizma, a ako je taj broj bodova isti prema broju bodova dobivenih za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu, odnosno ako dva ili više podnositelja zahtjeva - hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata - imaju isti broj bodova, prednost se utvrđuje prema broju dobivenih bodova za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu, a ako je taj broj bodova isti prema broju bodova dobivenih za broj članova obiteljskog domaćinstva.

III. POSTUPAK I TIJELA ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA

Članak 16.

Postupak za odobravanje zahtjeva za kupnju stana prema ovoj Odluci provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo provodi postupak javnog poziva za utvrđivanje Liste, obavlja bodovanja po zaprimljenim zahtjevima, utvrđuje prijedlog Liste, utvrđuje konačnu Listu i uz prethodnu suglasnost poslovne banke, da podnositelji zahtjeva uvršteni u konačnu Listu ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita, donosi odluku o odobravanju kupnje stana.

Članak 17.

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik Grada.

Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana.

Tri člana, uključujući i predsjednika, čine predstavnici Grada, a po jednog člana imenuje Ministarstvo i predstavnik poslovne banke koja prati izgradnju stanova.

Stručne i administrativne poslove za povjerenstvo obavlja Upravni odjel za komunalnu djelatnost.

Članak 18.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana objavljuje se u javnom glasilu.

Javni poziv mora sadržavati uvjete i mjerila iz članka 5. ove Odluke za formiranje Liste za HRVI iz Domovinskog rata, odnosno uvjete i mjerila iz članka 5. točka 2. do 9. ove Odluke za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Članak 19.

Uz zahtjev za kupnju stana podnositelj zahtjeva mora priložiti:

1. rješenje o stupnju oštećenja organizma - invalidnosti (samo za HRVI iz Domovinskog rata),

2. potvrdu nadležnog tijela o vremenu provedenom u Domovinskom ratu,

3. domovnicu ili presliku osobne iskaznice,

4. uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva (ne starije od 30 dana),

5. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva,

6. rješenje Općinskog suda u smislu odredbi članka 3. stavak 4. ove Odluke,

7. potvrda zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Crikvenici o neposjedovanju nekretnina u vlasništvu na području Grada Novi Vinodolski za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

8. izjava ovjerena kod javnog bilježnika dana pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

9. ovjereni prijepis podataka iz radne knjižnice ili ovjerena preslika radne knjižice - podnositelja zahtjeva,

10. ovjerene potvrde o mjesečnim prihodima za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva,

11. ugovor o najmu stana ovjeren kod javnog bilježnika,

12. ovjerena punomoć za slučaj odsutnosti podnositelja zahtjeva,

13. ostalo (npr. izjava o stanovanju kod roditelja i sl.).

Članak 20.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, Povjerenstvo će odrediti rok od 10 dana da se upotpune s potrebnom dokumentacijom.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka ne upotpuni zahtjev, zahtjev se neće uzeti u razmatranje.

Članak 21.

Prijedlog liste sadrži:

- redni broj,

- prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva i JMBG,

- broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

- ukupan zbroj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

- mjesto i datum utvrđivanja Liste.

Prijedlog Liste objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada.

Članak 22.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed iz prijedloga Liste i izvršeno bodovanje.

Prigovor se podnosi Poglavarstvu Grada u roku od 8 dana računajući od dana objavljivanja Liste.

Konačnu listu utvrđuje Povjerenstvo nakon što Poglavarstvo Grada donese odluku po podnijetim prigovorima.

Konačna Lista objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Novi Vinodolski.

Članak 23.

Konačnu listu Povjerenstvo dostavlja poslovnoj banci koja financijski prati izgradnju, radi davanja prethodne suglasnosti u smislu članka 16. stavak 2. ove Odluke.

Procjenu kreditne sposobnosti podnositelja zahtjeva uvrštenih na Listu, poslovna banka obavlja na način da najviši mjesečni obrok ne smije iznositi više od 1/3 mjesečnog prihoda dužnika ili 1/3 zbirnog iznosa mjesečnih prihoda dužnika i najviše dva sudužnika, time da supružnik korisnika kredita, neovisno o njegovim primanjima, ima svojstvo sudužnika.

Članak 24.

Na temelju Liste i dobivene suglasnosti poslovne banke, Povjerenstvo izrađuje pojedinačne odluke o odobravanju zahtjeva za kupnju stana.

Odluka iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

1. prezime i ime te JMBG osobe kojoj je odobren zahtjev za kupnju stana,

2. podatke o stanu (ulica, površina, struktura i oznaka stana),

3. podatke o suglasnosti poslovne banke,

4. odredbu o obvezi sklapanja predugovora o kupnji stana.

Članak 25.

Konačnu Listu Povjerenstvo dostavlja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja s kupcem sklapa predugovor i ugovor o kupnji stana u suglasju sa Zakonom.

IV. VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI

Članak 26.

Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana.

Struktura stanova za koje se podnose zahtjevi za kupnju i broj raspoloživih stanova je slijedeći:

1. suteren-dvosobni stan površine 61,85 m2,

2. prizemlje-garsonijera površine 35,20 m2, garsonijera površine 36,48 m2 i dvosobni stan površine 59,66 m2,

3. prvi kat-dvosobni stan površine 60,85 m2 i dvoiposobni stan površine 64,44 m2,

4. drugi kat-dva jednosobna stana površine 47,00 m2.

Maksimalna veličina stana kojeg podnositelji zahtjeva mogu kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi.

1.za 1 osobu garsonijera površine 35,20 m2 (prizemlje)
garsonijera površine 36,48 m2 (prizemlje)

2. za 2 osobe jednosobni stan površine 47,00 m2 (2. kat)

3. za 3 osobedvosobni stan površine 61,85 m2 (suteren)
dvosobni stan površine 59,66 m2 (prizemlje)
dvosobni stan površine 60,85 m2 (1. kat)

4. za 4 osobe dvoiposobni stan površine 64,44 m2 (1. kat).

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Administrativne poslove koji se odnose na primjenu ove Odluke provodi Upravni odjel za komunalnu djelatnost.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 360-01/03-01/2

Ur. broj: 2107/02-03-03-3

Novi Vinodolski, 4. veljače 2003.

POGLAVARSTVO
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Milivoj Vidmar, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr