SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA MATULJI
35

43.

Na temelju članka 35. i članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, dana 20. prosinca 2005. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji kao upravnog tijela (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 2.

Odjel obavlja upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Općine te povjerenu mu poslove državne uprave (u daljnjem tekstu: poslovi), sukladno zakonu, Statutu i općim aktima Općine.

Članak 3.

Odjel Općine, prilikom obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke, izvršava zakone i druge propise, opće i druge akte Općine, prati stanje u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, provodi nadzor, poduzima mjere na koje je zakonom ili drugim propisima ovlašten, priprema opće i druge akte te obavlja druge poslove.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo usmjerava djelovanje Odjela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga kao i povjerene poslove državne uprave koji se obavljaju u Općini te nadzire njegov rad.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini, određuju se zakonom.

Članak 5.

Sredstva za rad Odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji te iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA ODJELA OPĆINE

Članak 6.

Unutarnje ustrojstvo Odjela uređuje se ovisno o njihovom djelokrugu i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom općine te drugim propisima i aktima Općine.

Članak 7.

Odjel Općine u svom djelokrugu izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja i druge poslove u sklopu svoje nadležnosti.

Odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 8.

Poslovi se u Odjelu mogu obavljati u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci.

Odsjek se ustrojava u pravilu za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova te općih, tehničkih i pomoćnih poslova obavljanje kojih zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Odjela.

Članak 9.

Način rada i odlučivanja, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju, te druga pitanja od značaja za rad i upravljanje poslovima Odjela, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem radu.

Pravilnik o unutarnjem radu Odjela s popisom i opisom radnih mjesta te brojem potrebnih službenika donosi, na prijedlog pročelnika odjela, Općinsko poglavarstvo.

III. DJELOKRUG ODJELA OPĆINE

Članak 10.

Ustrojstvene jedinice u Odjelu su:

1. Odsjek za komunalni sustav

2. Odsjek za samoupravu i upravu.

Članak 11.

Odsjek za komunalni sustav obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacije rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, kao i prisilnu naplatu istih,

- provođenje komunalnog reda,

- uređenje prometa na području općine Matulji, organizaciju prijevoza u lokalnom cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,

- poslove provođenja mjera zaštite i uređenja prostora vezane uz druge propise (držanje kućnih ljubimaca, zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu i drugo),

- pripreme za projektiranje i izgradnju, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, praćenje investicija i kontrola utroška sredstava,

- koordinaciju sa tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu Matulji (telefon, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste idr.),

- geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorna evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva.

Odsjek za komunalni sustav može, poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za druge jedinice lokalne samouprave i ostale pravne subjekte na temelju posebnog ugovora.

Članak 12.

Odsjek za samoupravu i upravu obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

- osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Općine, kroz prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti na području općine te zaštite kulturnih i prirodnih dobara,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i zdravlja (neposredne mjere zaštite, edukacije djece i stanovništva, akcije popularizacije programa održivog razvoja i dr.),

- upravaljnje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije i geodetske podloge,

- osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe,

- osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, djelatnosti knjižnice te razvijanje amaterizma, kulturnog stvaralaštva i dr.),

- osiguravanje lokalnih potreba u sportu i tjelesnoj kulturi (utvrđivanje i prećenje programa javnih potreba, pomoć u financiranju sportskih klubova, udruga i školskih sportskih klubova),

- osiguranje lokalnih potrerba stanovnika u oblasti socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite,

- osiguranje lokalnih potreba u oblasti obrazovanja i odgoja,

- izradu i izvršenje proračuna Općine Matulji, vođenje knjigovodstva te vođenje platnog prometa putem računa Općine,

- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza i naknada koji su prihod Proračuna Općine Matulji kao i prisilnu naplatu istih,

- zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Općine kao i vođenje popisa stanova, najmodavaca i visine najamnine,

- ugovaranje zakupa javno-prometnih površina i naplata istih,

- radni odnosi djelatnika Odjela, vođenje pisarnice i arhive,

- obavljanje stručnih, pravnih, protokolarnih savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova u svezi sa radom Općinskog poglavarstva, Općinskog vijeća, njihovih radnih tijela i vijeća mjesnih odbora,

- osiguranje ostvarivanja prava na pristup informacijama,

- zaštitu kulturnie baštine.

Odsjek za samoupravu i upravu može poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za potrebe drugih jedinica lokalne samouprave, kao i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz Pororačuna Općine.

IV. ORGANIZACIJA I NAČIN RADA ODJELA

Članak 13.

Radom Odjela rukovodi pročelnik.

Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Odjela rukovodi i upravlja voditelj.

Članak 14.

Pročelnika Odjela imenuje, na temelju javnog natječaja, Općinsko poglavarstvo, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01).

Uvjete natječaja u skladu sa Zakonom i aktima Općine određuje Poglavarstvo.

Pročelnik Odjela imenuje se na neodređeno vrijeme.

Voditelje Odsjeka određuje, na prijedlog pročelnika Odjela, Općinsko poglavarstvo na neodređeno vrijeme.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sa njenim odredbama uskladiti će se pravilnik iz članka 9. stavka 2., ove Odluke.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 011-01/95-01/05

Ur. broj: 2156-04/95-01

Matulji, 20. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mario Ćiković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=156&mjesto=51211&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr