SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 HTML

5.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), članka 19. stavak 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 4. redovitoj sjednici održanoj 21. prosinca 2006., donijelo je sljedeću

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava i obveze iz socijalne skrbi, koje osigurava Općina Vinodolska, uvjeti i način njihovog ostvarivanja, način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi a naročito socijalne skrbi obitelji, invalidnih i bolesnih osoba, starijih osoba (umirovljenika), djece, učenika i studenata, kao i svih drugih korisnika prava iz socijalne skrbi, obuhvaćenih ovom odlukom.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke, nakon donošenja proračuna za tekuću godinu, Općinsko vijeće na prijedlog Socijalnog vijeća donosi Socijalni program kao jednogodišnji opći akt kojim Općinsko vijeće na prijedlog Socijalnog vijeća raspoređuje socijalni proračun na izdatke za pojedine vrste socijalne pomoći, po kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, do iznosa osiguranih sredstava u proračunu za socijalnu skrb a prema raspodjeli proračuna - socijalni programi.

Općina Vinodolska je obvezna prvenstveno izdvajati za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (primjena članka 5. stavak 3. Zakona).

Članak 3.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, propisanih ovom odlukom, obavlja i provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Vinodolske, Odsjek za proračun i financije na temelju odluke i zaključka Poglavarstva i odluke Socijalnog vijeća, kojeg imenuje Poglavarstvo.

Članak 4.

Djelatnosti socijalne skrbi, propisane ovom odlukom, sastoje se iz utvrđivanja prava osoba koje su u stanju socijalne potrebe na:

- savjetovanje radi prevladavanja nedaća i teškoća, stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa, pojedinaca prema samom sebi, obitelji i društvu (čl. 13. Zakona),

- pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća, radi savladavanja nedaća i teškoća u svezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, problemima u odgoju djece, invalidnošću, uključivanjem u svakodnevni život nakon dužeg boravka u odgojnoj ustanovi ili duljeg liječenja, te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima (čl. 14. stavak 1. Zakona),

- pomoć za uzdržavanje, kada korisnik nema dovoljno sredstava za uzdržavanje, a nije ih u mogućnosti niti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način (čl. 15. u svezi s člancima 16.-33. Zakona),

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u što spadaju:najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja, određeni u skladu s posebnim propisima (članci 34.-39.),

- jednokratna pomoć - do iznosa kojim se podmiruje potreba, koja se odobrava korisnicima koji zbog trenutačnih okolnosti (napr. rođenje djeteta, bolesti, smrti, elementarna nepogoda ili druga nevolja), nisu u mogućnosti djelomično ili u cjelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe (članci 40.-42. Zakona),

- doplatak za njegu i pomoć koji se odobrava osobama kojima je, zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, jer sama ne može udovoljavati osnovnim životnim potrebama (članci 43.-49. Zakona),

- pomoć i njega u kući odobrava se osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe a obuhvaća:

- organiziranje prehrane,

- obavljanje kućanskih poslova,

- održavanje osobne higijene,

- zadovoljavanje drugih dnevnih potreba (članci 50.-54. Zakona),

- osobna invalidnina - za teže mentalno ili tjelesno oštećene osobe ili osobe s trajnim promjenama u zdravstvenom stanju a čije je oštećenje ili bolest nastala prije 18. godine života (članci 55.-59. Zakona),

- osposobljavanje za samostalan život i rad pripada osobi koja je tjelesno ili mentalno oštećena ili psihički bolesna (članak 60. Zakona),

- skrb izvan vlastite obitelji koja se ostvaruje kao:

a) stalni smještaj,

b) tjedni smještaj,

c) privremeni smještaj,

d) cjelodnevni smještaj,

e) poludnevni boravak,

f) organizirano stanovanje

- druge pomoći kao što su:

- pomoć u prehrani,

- pomoću obući i odjeći,

- pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja,

- podmirenje pogrebnih troškova,

- podmirenje troškova smještaja u učenički dom.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Vinodolske (u daljnjem tekstu općine), ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih i fizičkih osoba.

Isto tako, prava iz socijalne skrbi ne mogu ostvariti samci niti članovi obitelji koji:

- mogu sami sebe uzdržavati,

- ne žele tražiti uzdržavanje od osoba koje su ih dužne uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

- ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,

- može osigurati uzdržavanje po dugoj osnovi,

- ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo, osim ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji - korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu, ili invalidne osobe, propisane ovim Zakonom, većeg broja djece, starije, teško pokretne osobe ili za zadovoljavanje neke druge osnovne životne potrebe,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njima ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

Članak 6.

Ukoliko Općina osigurava pomoć u većem opsegu, odnosno u većem iznosu od pomoći koju osigurava Republika Hrvatska - Centar za socijalnu skrb Crikvenica (u daljnjem tekstu: Centar) i Općina sklopit će ugovor kojim će urediti međusobna prva, obveze i odgovornosti.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi, propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti Centru, na osnovi ugovora kojeg sklapa s Centrom.

Općina može pružanje usluga korisnicima prva iz socijalne skrbi po ovoj Odluci i Zakonu (prehrana, pomoć i njega u kući i slično, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi vlaštenoj za obavljanje tih usluga, ustanovama ili drugim pravnim i fizičkim osobama, na osnovu ugovora.

U slučaju kada Općina daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog dijela Programa iz socijalne skrbi, Općina u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama, temeljem glave VII. (članci 136., 137. i 138. Zakona).

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi, propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) godišnjim Socijalnim programom kojim je predviđeno njegovo financiranje ili Odlukom Poglavarstva na prijedlog Socijalnog vijeća, uz prethodno mišljenje Odsjeka za proračun i financije Upravnog odjela Općine, sukladno sredstvima koja su namijenjena za osiguranje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom odlukom.

Članak 7.

Svaki je građanin dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osobi dužan uzdržavati.

Članak 8.

U ovoj se odluci koriste pojedini izrazi koji temeljem Zakona imaju određeno značenje:

- SAMAC je osoba koja nema obitelji i živi bez članova obitelji,

- OBITELJ čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno,

- MLAĐA PUNOLJETNA OSOBA je osoba koja je navršila 18 godina a još nije navršila 21. godinu života,

- SAMOHRANI RODITELJ je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici i sam se skrbi i uzdržava svoje dijete,

- UDOMITELJSTVO je oblik skrbi izvan vlastite obitelji, kojim se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju i njegove druge potrebe,

- korisnik je osoba ili obitelj koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi, na osnovu ovog Zakona.

Ako je korisnik prava iz socijalne skrbi obitelj, onda se socijalna pomoć daje na ime obitelji a ne i svakom od člana obitelji posebice.

Iznimno, od prethodnog stavka ovog članka, u obitelji s više osoba koje zadovoljavaju uvjete prava na pomoć za troškove javnog prijevoza (besplatna mjesečna vozna karta), može se odobriti onoliko prava na pomoć za troškove javnog prijevoza, koliko u obitelji ima takovih osoba.

Članak 9.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na bračnu zajednicu, primjenjuju se i na izvanbračnu zajednicu.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, utvrđenih ovom Odlukom, osigurava Općina Vinodolska iz svog proračuna, Primorsko-goranska županija - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i drugim zakonom dozvoljenim financiranjem.

Članak 10.

Općina Vinodolska može na temelju ove odluke i Socijalnog programa izvršiti naknadu izvršiocima socijalne skrbi, po unaprijed razrađenoj metodologiji, odnosno pojedinim udrugama ili institucijama (školi, vrtiću, Župnom uredu, Crvenom križu, Društvu naša djeca, Caritasu, športskim udrugama i slično).

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu KORISNIK) određen je Zakonom.

Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih i životnih potreba, socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje same ili bez pomoći članovi obitelji ne mogu ostvariti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti.

Članak 12.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji nemaju odovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili drugih izvora.

Nezaposlenom osobom u smislu ove Odluke, smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad u dobi od 15-65 godina, koja nije u radnom odnosu i ispunjava uvjete iz članka 7. i 8. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju (»Narodne novine« broj 32/02, 86/02 i 114/03).

Korisnik socijalne skrbi je:

- tjelesno ili mentalno oštećena ili psihički bolesno dijete, dijete žrtava obiteljskog ili drugog nasilja, te dijete prema kojem je ili bi trebalo biti primjenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite,

- tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija nemoćna ili druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

- druga osoba, koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima iuli zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.

Korisnik socijalne skrbi iz stavka 2. ovog članka može biti: samac, član obitelji ili obitelj u cjelini.

Članak 13.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima i osobama bez državljanstva koje imaju trajno prebivalište u Republici Hrvatskoj, sukladno ovoj Odluci i Zakonu.

Prava iz socijalne skrbi uživaju i stranci trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj u obujmu utvrđenom Zakonom i Međunarodnim ugovorom.

Osobama bez hrvatskog državljanstva i strancima na privremenom boravku omogućit će se ostvarivanje privremenih prava socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom ako to zahtjevaju životne okolnosti u kojima su se našli.

Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu, niti nasljeđivati.

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 14.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 2. ove Odluke može ostvarivati korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

d) ostali uvjeti.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi, utvrđenih ovom odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti sukladno odredbama ove Odluke.

1. SOCIJALNI UVJET

Članak 15.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra ostvaruje jedno od prava i to:

- pravo na pomoć za uzdržavanje,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na pomoć i njegu u kući,

- pravo na osobnu invalidninu,

- pravo korisnika stalne novčane pomoći,

- pravo umirovljenika koji primaju zaštitni dodatak na mirovinu pod uvjetom da je to pravo utvrdio Centar, ovisno o prihodima korisnika, temeljem cenzusa, prihoda, sukladno propisima.

2. UVJETI PRIHODA

Članak 16.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom

- SAMAC do 900,00 kn,

- DVOČLANA OBITELJ do 1.600,00 kn,

- TROČLANA OBITELJ do 2.200,00 kn.

- ČETVOROČLANA OBITELJ do 2.700,00 kn.

Ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 400,00 kn.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- iznos s osnova pomoći iz socijalne skrbi, utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima, član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 17.

Uvjeti prihoda iz članka 16. ove Odluke dokazuju se:

- potvrdom poslodavca o plaći, ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev,

- potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (mirovina),

- uvjerenje Ureda za katastar o katastarskom prihodu (u mjestu prebivališta i mjestu rođenja) za podnositelja zahtjeva, njegovog supružnika i maloljetno dijete,

- uvjerenje porezne uprave nadležne ispostave o obvezi plaćanja poreza za podnositelja zahtjeva, njegovog supružnika i maloljetno dijete,

- uvjerenje o materijalnom stanju zakonskog nasljednika, podnositelja zahtjeva.

Članak 18.

Ukoliko prihodi propisani za pojedinog korisnika prelaze iznose propisane prethodnim člankom ove Odluke, ali ne za više od 20% propisanih iznosa, Socijalno vijeće može samostalno, uz konsultaciju ovlaštenih stručnih tijela ili na temelju posebne odluke Poglavarstva, u izuzetnim i naročito opravdanim slučajevima i bez obzira na propisani uvjet prihoda korisniku na njegov pismeno obrazložen zahtjev i uz dodatne dokaze kojima dokazuje tu svoju potrebu, odobriti neko od prava iz socijalne skrbi propisanih ovom odlukom.

3. POSEBNI UVJETI

Članak 19.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1) dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata,

2) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma, sukladno zakonu),

3) dijete nezaposlenog, razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti u suglasju sa propisom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

4) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

5) ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

6) dijete ratnog i civilnog invalida rata,

7) dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom odlukom, djeca usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka ovog članka izjednačena su.

Članak 20.

Dijete iz članka 19. stavak 1. točka 1 i 2 ove Odluke, pod uvjetima propisanim ovom odlukom, može ostvariti:

1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

2. pravo na kompletni boravak djece u jaslicama i vrtićima,

3. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

4. pravo učenika osnovnih škola na besplatni produženi boravak,

5. pravo na besplatni javni prijevoz.

Dijete iz članka 19. stavak 1, točke 3. ove Odluke, pod uvjetima propisanim ovom Odlukom može ostvariti:

1. pravo na besplatni (100% ili djelomično 50%) boravak djece u jaslicama i vrtićima,

2. pravo učenika snovnih škola na besplatnu marendu,

3. prvo učenika osnovnih škola na besplatni produženi boravak (100% ili djelomično 50%).

Ostale osobe utvrđene člankom 19. ove Odluke imaju pravo na besplani javni prijevoz, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.

U ostvarivanju prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, izjednačena su djeca, usvojenici i pastorčad do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog redovitog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 21.

Temeljem Socijalnog programa Općine Vinodolske ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi:

1. pravo na stalnu novčanu pomoć,

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga (računi za struju, vodu, odvoz smeća i dr.),

3. pravo na korištenje komunalnih usluga,

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku,

5. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (vezano uz najam stana),

6. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, električne energije, kao dijela troškova stanovanja,

7. pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih uslugakao dijela troškova stanovanja,

8. pomoć za podmirenje troškova vode i otpadnih voda,

9. pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog otpada,

10. pravo na jednokratnu novčanu pomoć korisniku za nabavu ogrjeva,

11. pravo na besplatne marende i produžni boravak učenika osnovnih škola,

12. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola, studenata i drugih korisnika,

13. pravo na subvenciju boravka djece u jaslicama i dječjim vrtićima,

14. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

15. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete,

16. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu opreme novorođenčeta,

17. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

18. pravo na pomoć i njegu u kući,

19. pravo na pomoć za uzdržavanje,

20. pravo na smještaj u Psihijatarskoj bolnici, socijalno zdravstvenoj ustanovi i ustanovi socijalne skrbi i domovima za starije osobe,

21. pravo na sredstva za posebne programe iz socijalne skrbi,

22. pravo na pomoć dodjelom poklon paketa,

23. pravo na socijalne stipendije nadarenih učenika srednjih škola i studenata,

24. pomoć djeci za nabavu besplatnih udžbenika za osnovne škole,

25. pomoć za davanje po osnovu hitnih intervencija,

26. pomoć za podmirenje troškova bolničkog liječenja,

27. pomoć za podmirenje troškova nabave ortopedskih i drugih pomagala.

Članak 22.

Socijalno vijeće utvrđuje ukupne zbiljske materijalne i socijalne prilike kućanstva (stambeni i zdravstveni status), te dob članova kućanstva, broj male i školske djece i njihova dob, da li je netko podstanar, broj nezaposlenih članova kućanstva uredno prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje i dr. i na toj osnovi donosi odgovarajuće odluke o broju istodobno ostvarenih prava tj. oblika pomoći.

Korisnik u pravilu može istovremeno ostvariti najviše tri prava iz socijalne skrbi, propisanih ovom Odlukom.

Samo u izuzetnim i naročito opravdanim slučajevima Socijalno vijeće samostalno i uz prethodno mišljenje ovlaštenog tijela, ili na temelju posebne odluke Poglavarstva, korisniku na njegov pismeno obrazložen zahtjev i uz dodane dokaze kojima dokazuje tu svoju potrebu, odobriti ostvarivanje više od tri pojedinačna prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu odredbi ove Odluke, u skladu s Zakonom, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturiječi svrsi za koju je ostvarivanje namjenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

AD 1. PRAVO NA STALNU NOVČANU POMOĆi

Članak 23.

Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti osoba koja je potpuno nesposobna za rad i privređivanje, osoba starija od 65 godina života, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima, ako ispunjava jedan od uvjeta:

1. Socijalni uvjeti (rješenje Centra za socijalnu skrb),

2. uvjeti prihoda (prihod ne prelazi 500,00 kn po članu domaćinstva u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev.

Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć mogu ostvariti i osobe sposobne za rad i privređivanje a koje u datom momentu s osnova primanja ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Osnovni uvjet je da su uredno prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje (na burzi rada) i da nisu odbile ponuđeni posao i da ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda iz prethodnog stavka ovog članka.

Odluku o ovoj vrsti pomoći donosi Socijalno vijeće.

Članak 24.

Visina stalne novčane pomoći utvrđenu Pravilnikom o ostvarivanju socijalne zaštite (»Narodne novine« broj 10/91, 38/92, 5/93 i 113/93) utvrđuje se prema osnovici koju čine minimalna plaća u Republici Hrvatskoj i iznosi:

- za korisnika prava na stalnu novčanu pomoć - pojedinca 90% osnovice,

- za dva korisnika prava na stalnu novčanu pomoć u istom domaćinstvu - 160% osnovice,

- za tri korisnika prava na stalnu novčanu pomoć u istom kućanstvu - 220% osnovice,

- za četiri korisnika prava na stalnu novčanu pomoć u istom kućanstvu 270% osnovice.

Ako u istom kućanstvu postoji više od četiri korisnika prava na stalnu novčanu pomoć, iznos stalne novčane pomoći utvrđen za četiri korisnika toga prava, povećava se za svakog daljnjeg korisnika za 30% osnovice.

Članak 25.

Korisnici prava iz članka 23. i 24. ove Odluke ostvaruju prava na stalnu mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 300,00 kuna a može je koristiti samo pojedinac, odnosno jedan član kućanstva, podnositelj zahtjeva i to po Odluci socijalnog vijeća.

Visina stalne novčane pomoći iz stava 1. ovog članka može biti i niža ili viša, ukoliko to Općinsko vijeće u Socijalnom programu, za svaku godinu to utvrdi, ovisno o visini sredstava za socijalnu skrb određenih proračunom za tekuću godinu i broja zahtjeva za rješavanje pitanja iz socijalne skrbi.

Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć ne može koristiti samac ili samo jedan član kućanstva, kako je to propisano člankom 5. stavak drugi, alineja od 1-6 ove Odluke.

AD 2. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA, KAO DIJELA TROŠKOVA STANOVANJA (računi za struju, vodu, odvoz smeća i dr.)

Članak 26.

Jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje računa javnih poduzeća i komunalnih trgovačkih društava može se odobriti korisniku za plaćanje računa koja ta javna poduzeća i trgovačka društva ispostave korisniku za izvršene usluge, kao što su troškovi električne energije, vode, odvoza smeća, komunalne naknade, otpadnih i slivnih voda i druge komunalne usluge vezane za troškove stanovanja.

Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa koristi se na način da Upravni odjel Općine - Odsjek za proračun i financije, plati u cjelosti ili djelomično račun izravno javnom ili komunalnom poduzeću na temelju prethodno donijete odluke Socijalnog vijeća o tomu.

Podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje računa dužan je socijalnom vijeću i Upravnom odjelu podnijeti račun (uplatnicu) kao i drugu dokumentaciju koja se od njega traži.

Socijalno vijeće donosi odluku o odobrenju jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova komunalnih usluga osobama koje ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet - korisnik pomoći za uzdržavanje koji ima rješenje Centra za socijalnu skrb Crikvenica,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 16. ove Odluke.

Pri donošenju odluke o odobrenju jednokratne novčane pomoći (JNP), plaćanjem računa u ime korisnika, Socijalno vijeće i Upravni odjel općine vodit će posebnu brigu o tomu da li se radi o obitelji čiji je pretežni broj članova nesposoban za rad i privređivanje, starije od 65 godina - nesposobnost utvrđena općim propisima, kao i obitelj sa troje i više djece.

Članak 27.

Korisnik JNP za plaćanje računa komunalnih usluga može biti samo jedan član kućanstva. Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa u jednom mjesecu ne smije prijeći iznos osnovice na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje (članak 16. Zakona) a nju određuje Vlada Republike Hrvatske.

Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi više puta, s time da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći trostruki iznos osnovice za izračunavanje ove pomoći.

Članak 28.

Korisnik pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji su utvrđeni Zakonom i ovom Odlukom ne može koristiti jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje računa komunalnih usluga iz članka 26. ove Odluke, ako:

- koristi stan - koji ima veći standard od jedne sobe po članu obitelji, izuzet supružnika kojima pripada jedna soba i umirovljenika, pod uvjetom da umirovljenik stanuje u tom stanu najmanje deset godina, neprekidno,

- stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene.

AD 3. PRAVO NA KORIŠTENJE KOMUNALNIH USLUGA BEZ NAKNADE

Članak 29.

Komunalne usluge u smislu ove Odluke smatraju se:

a) odvoz kućnog otpada

b) utrošak vode i otpadnih voda

c) plaćanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa

d) pogrebne usluge.

Korisnici prava na komunalne usluge bez naplate mogu koristiti ove vrste pomoći pod uvjetom da je netko od članova domaćinstva korisnik:

- stalne novčane pomoći

- prava na pomoć i njegu u kući (pod uvjetom da je ta pomoć određena ovisno od propisanog cenzusa prihoda).

- Pomoći za uzdržavanje,

- pravo na mirovinu sa zaštitnim dodatkom.

Domaćinstvo ima prvo odlučiti se za samo jedan oblik ove pomoći i to onaj koji mu najviše odgovara, osim prava na naknadu pogrebnih troškovi.

Upravni odjel Općine donijet će na temelju odluke Socijalnog vijeća rješenje korisnika prava na besplatnu komunalnu uslugu.

a) PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA ODVOZA KUĆNOG SMEĆA

Članak 30.

Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebne propisane uvjete.

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, na zahtjev korisnika prava, donosi po odluci Socijalnog vijeća Upravni odjel općine.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka dostavlja se KTD »IVANJ« Novi Vinodolski (komisionaru).

Ovo pravo može se koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća ne izdaju u najam ili turistima i da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

Članak 31.

Korisnik prava na oslobađanje plaćanja odvoza kućnog smeća može se koristiti to pravo i na način da Općina Vinodolska podmiri njegov račun u cjelosti ili djelomično, izravno komunalnom društvu, ukoliko korisnik ne ostvaruje pravo na besplatnu uslugu po nekoj drugoj osnovi.

U slučaju iz stavka 1 ovog članka podnositelj zahtjeva je dužan Upravnom odjelu a prethodno i Socijalnom vijeću dostaviti račun (uplatnicu) komunalnog društva ili druge isprave po potrebi.

b) PRAVO NA BESPLATAN UTROŠAK VODE I OTPADNIH VODA (KANALIZACIJE)

Članak 32.

Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova vode i kanalizacije može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta iz ove Odluke:

a) socijalni uvjeta

b) uvjet prihoda

c) posebne propisane uvjete.

Članak 33.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode i otpadnih voda korisnik može ostvariti u slučaju kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja, kao i u slučaju pojedinačne naplate troškova stanovanja.

U slučajevima iz članka 32. i 22. ove odluke korisnik ima pravo na besplatno korištenje do 5 m3 vode i otpadnih voda mjesečno po članu.

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje plaćanja utroška vode i kanalizacije, na zahtjev korisnika donosi Upravni odjel općine, po prethodnoj odluci Socijalnog vijeća.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka dostavlja se KTD VODOVOD »ŽRNOVNICA« I GKTD »IVANJ« d.o.o. iz Novog Vinodolskog.

c) OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 34.

Pravo na oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade (u cjelosti ili djelomično) i komunalnog doprinosa može ostvariti korisnik pojedinac ili obitelj koji udovoljavaju slijedećim uvjetima iz ove Odluke:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebne propisane uvjete.

Pravo iz prethodnog stavka ne može se ostvariti ukoliko je isto već ostvareno odlukom (zaključkom Poglavarstva) na temelju kriterija i mjerila iz Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o komunalnom doprinosu.

d) PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 35.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako ispunjava jedan od uvjeta iz članka 15. i 16. ove Odluke (socijalni uvjt, uvjet prihoda).

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i osoba - poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao rodbine, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravka, ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, odnosno osoba iz stavka 2. ovog članka, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku smrti imao mirovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od nasljedno pravnih ugovora (Ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr.).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se obitelj, rodbina pokojnika, odnosno osoba iz stavka 2. ovog članka oslobađa od plaćanja računa za te troškove a Upravni odjel općine će po odluci Socijalnog vijeća izdati narudžbenicu za usluge pogreba i tako likvidirati račun za izvršene usluge.

Naknadom pogrebnih troškova osiguravaju se neophodni troškovi koje je imalo komunalno društvo ili drugo poduzeće, odnosno koncesionar koji je izvršio ukop.

AD 4. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ IZRAVNO KORISNIKU

Članak 36.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti osobi (samcu ili obitelji) koja zbog trenutačnih okolnosti (materijalnih i financijskih teškoća), bolesti, smrti, elementarnih nepogoda, školovanja djece, prema procjeni Socijalnog vijeća nije u mogućnosti djelomično ili u cjelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe a ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda.

Korisniku pomoći za uzdržavanje i korisniku skrbi izvan vlastite obitelji, koji je smješten u udomiteljsku obitelj, u socijalno ugroženim obiteljima a polaznik je osnovne ili srednje škole, koji žive u socijalno ugroženim obiteljima a koji iz bilo kojih razloga nisu korisnici pomoći za uzdržavanje, može se jednom godišnje odobriti jednokratna pomoć za nabavku obveznih školskih udžbenika za učenike osnovne i srednje škole, ako se to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Jednokratna pomoć odobrava se u pravilu u novcu a izuzetno u naravi, kada se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da se pomoć u novcu ne koristi ili postoji vjerojatnost da se neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Članak 37.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti najviše u iznosu osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i drugih prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje Vlada Republike Hrvatske.

Jednokratna novčana pomoć može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi (samcu ili domaćinstvu) više puta, s time da ukupni iznos ove pomoći ne smije prijeći trostruki iznos osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i drugih prava iz socijalne skrbi koju određuje Vlada RH-e za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za dodjelu ove pomoći.

Članak 38.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku nema osoba čiji prihodi znatnije prelaze (ne smiju prelaziti više od 30%) cenzus prihoda određenog člankom 16. ove Odluke.

Postotak uvećanja cenzusa prihoda ovisi o specifičnosti socijalnog položaja domaćinstva. Jednokratna novčana pomoć odobrit će se do iznosa koji podmiruje potrebe.

Članak 39.

U jednoj proračunskoj godini jednokratna novčana pomoć može se ostvariti najviše dva puta. Prvi put u iznosu od 1.000,00 kuna a drugi put 500,00 kuna.

O zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć odlučuje Socijalno vijeće na prijedlog nadležnog Vijeća Mjesnog odbora.

U jednoj proračunskoj godini može se dodijeliti onoliko jednokratnih pomoći koliko je za te namjene predviđeno Socijalnim programom, odnosno koliko je predviđeno sredstava u proračunu općine.

O korisnicima jednokratne novčane pomoći vodi se posebna evidencija.

Članak 40.

Korisnik koji prima izravno jednokratnu novčanu pomoć dužan je Socijalnom vijeću dati točne podatke o svom socijalnom uvjetu, o uvjetu prihoda, kao i o posebnim uvjetima, te mora omogućiti Socijalnom vijeću uvid u svoje prihode i socijalno stanje a u protivnom odgovarat će prekršajno izricanjem propisane prekršajne mjere - globe.

AD 5. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA (NAJAMNINA)

Članak 41.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijelu troškova stanovanja, može ostvariti:

a) korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

b) korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,

c) korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Članak 42.

Najmoprimac iz članka 39. točka 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava jedan od dva uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz članka 39. točka 1. i 2. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu obiteljskog kućanstva (osim supružnika kojima pripada jedna soba), izuzev umirovljenika korisnika starosne mirovine, pod uvjetima da stanuje u tom stanu najmanje 10 godina neprekidno, ili

b) ako stan ili dio stana daje u podnajam ili

c) ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili

d) ako se stan u cjelosti ili djelomice koristi za druge namjene odnosno po pravilima određenim Pravilnikom o mjerilima obilježja stana (»Narodne novine« broj 29/98).

Mjerila i obilježja iz Pravilnika o obilježjima stana su:

- za samca garsonjera ili jednosobni stan do površine od 25 m2,

- za dvočlanu obitelj jednosobni ili dvosobni stan do površine 35 m2,

- za tročlanu obitelj jednoipolsobni ili dvosobni stan do površine 45 m2,

- za četveročlanu obitelj dvosobni ili trosobni stan do površine od 55 m2,

- za svakog slijedećeg člana obitelji dodaje se još 5 m2 stana.

Članak 43.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine, odnosno slobodno ugovorene podnajamnine, nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 39. točka 1. i 2. ove Odluke u visini 50% iznosa najamnine, odnosno podnajamnine.

Članak 44.

Najmoprimac iz članka 39. točka 3. ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz prethodnog stavka ovog članka nema pravo na pomoć za slobodno ugovorene najamnine ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cjelosti ili djelomice).

Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine daje se na način da se najmoprimcu iz članka 39. točka 3.ove Odluke nadoknađuje iznos najamnine utvrđen u ugovoru o najmu a najviše 300,00 kuna mjesečno.

Pomoć iz prethodnog stavka ovog članka isplaćuje se u pravilu do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

AD 6. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE, KAO DIJELA TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 45.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja može ostvariti:

1. korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,

2. korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

3. osoba koja temeljem ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka može ostvariti korisnik koji na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje prvo na pomoć za uzdržavanje.

Članak 46.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije nadoknađuje se korisniku iz članka 43. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

- samcu u iznosu od 50,00 kuna

- dvočlanoj obitelji u iznosu od 60,00 kuna

- tročlanoj obitelji u iznosu od 70,00 kuna

- četveročlanoj obitelji u iznosu od 100,00 kuna.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da se korisnik za iznos pomoći utvrđen u prethodnom stavku ovoga članka oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je izvršila usluge isporuke električne energije (HEP-u).

Način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova električne energije u smislu prethodnog stavka ovog članka, utvrđuje se ugovorom koji će Općina Vinodolska sklopiti sa HEP-om d.d. D.P. »Elektroprimorje« Crikvenica.

Podnositelj zahtjeva je dužan Socijalnom vijeću i Upravnom odjelu Općine dostaviti račun (uplatnicu) ili drugu ispravu po potrebi.

AD 7. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA, KAO DIJELA TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 47.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga kao dijela troškova stanovanja, reguliran je u članku 29.-33. ove Odluke.

AD 8. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA VODE I OTPADNIH VODA

Članak 48.

Pomoć za podmirenje troškova vode i otpadnih voda kao dio pomoći za podmirenje komunalnih usluga, regulirana je člankom 32. i 33. ove Odluke.

Ad 9. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ODVOZA KUĆNOG SMEĆA

Članak 49.

Pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća, kao dio pomoći za podmirenje komunalnih usluga, regulirana je člankom 30. i 31. ove Odluke.

AD 10. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ KORISNIKU ZA NABAVU OGRJEVA

Članak 50.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć korisniku za nabavu ogrjeva, kao oblik pomoći za podmirenje troškova stanovanja, može ostvariti samac ili obitelj koji ispunjavaju jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet (korisnik pomoći za uzdržavanje ako nije dobio u Centru, korisnik doplatka za pomoć i njegu, korisnik osobne invalidnine - sve po rješenju Centra za socijalnu skrb.)

2. uvjet prihoda utvrđen člankom 16. ove Odluke.

Članak 51.

Samcu ili obitelji koji se griju na drva a koji ispunjavaju uvjete iz prethodnog članka ove Odluke, može se jednom godišnje osigurati 3 m3 drva, na način da se isporučitelju plati račun za taj iznos na ime korisnika, uz prethodno donijetu odluku Socijalnog vijeća o priznavanju tog prava.

Socijalno vijeće je dužno na zahtjev korisnika donijetu svoju odluku najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

Članak 52.

Pomoć za ogrjev istom korisniku može se odobriti samo jedanput u tijeku kalendarske godine.

Pravo na pomoć za ogrjev nema korisnik pomoći za podmirenje troškova stanovanja utvrđen ugovorom o najmu stana i korisnik pomoći za podmirenje troškova električne energije koja se koristi za grijanje.

Pravo na pomoć za ogrjev nema osoba koja posjeduje vlastitu šumu ili je to pravo ostvarila po nekoj drugoj osnovi, preko županije, Caritasa, Crvenog križa i sl.

AD 11. PRAVO NA KORIŠTENJE BESPLATNE MARENDE I PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Članak 53.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnim školama može ostvariti učenik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) uvjet korištenja doplatka na djecu

d) poseban uvjet - učenik osnovne škole iz članka 19. stavak prvi, točke 1., 2. i 3. ove Odluke.

Troškove marende iz prethodnog stavka ovog članka snosi općina i to kako slijedi:

1) u iznosu od 100% od pune mjesečne cijene za korisnike - djecu koja ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet,

2) u iznosu od 50% od pune mjesečne cijene za:

a) korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu u suglasju s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu,

b) korisnike - drugo i svako daljnje dijete iz obitelji s troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanu,

c) korisnike - djecu samohranih roditelja,

d) korisnike - djecu iz obitelji u kojima su poremećeni odnosi zbog ovisnosti roditelja o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja ili drugih uzroka (bolest i sl.) na temelju prijedloga pedagoga.

Pomoć za podmirenje troškova besplatne marende za učenike osnovnih škola odobrava se mjesečno, za mjesece u kojima se održava nastava u osnovnoj školi, počeviši najkasnije od mjeseca u kojem je podnesen zahtjev pa najduže do konca tekuće proračunske godine.

Učenik osnovne škole koji je temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj, može ostvariti pravo na besplatnu marendu.

Socijalno vijeće može tražiti od nadležnih osnovnih škola dokaze kojima se dokazuje osnova za daljnje ostvarivanje prava na besplatnu marendu (prehranu učenika).

Članak 54.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka koji uključuje i cjelodnevni boravak (ukoliko se takova usluga pruža), organiziran u osnovnim školama a obuhvaća prehranu - ručak i marendu) može ostvariti učenik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) uvjet korištenja doplatka za djecu

ci) posebni uvjet - učenik osnovne škole iz članka 19. stavak 1. točka 1, 2 i 3 ove Odluke.

Troškove produženog boravka iz prethodnog stavka ovoga članka snosi Općina i to kako slijedi:

1) u iznosu 100% od pune mjesečne cijene za korisnike - djecu koja ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i posebni uvjet,

2) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu u suglasju sa propisima kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu.

Članak 55.

Cijenu produženog boravka Općina nadoknađuje školi samo pod uvjetom da je općina preuzela obvezu financiranja Programa produženog boravka, za određenu školsku godinu.

AD 12. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA, STUDENTE I DRUGE KORISNIKE

Članak 56.

Pravo na pomoć za korištenje besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studenata, za područje Općine Vinodolske i izvan općine na području Primorsko-goranske županije, u javnom prijevozu imaju djeca čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda.

Navedeni uvjeti (kriteriji) primjenjivat će se za tekuću školsku godinu.

Revizija korisnika vršit će se dva puta godišnje.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza nema radno sposoban roditelj, neovisno o tome da li ispunjava uvjete u smislu predhodnog stavka ovog članka, ako nije uredno prijavljen kod službe za zapošljavanje ili ako je prijavljen kod službe za zapošljavanje a u razdoblju od 6 mjeseci prije pokretanja postupka je odbio ponuđeno zaposlenje neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako ima prilike makar privremenim, sezonskim ili sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode.

Obitelj može ostvariti samo jednu mjesečnu voznu kartu, osim redovitih učenika i studenata koji to pravo ostvaruju sukladno članku 57. ove Odluke.

Ukoliko se radi o nepokretnoj osobi vozna karta može, umjesto na predstavnika obitelji, glasiti i na jednog od ostalih članova obitelji.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki učenik i student (ukoliko ih ima više u obitelji) i ne isključuje korištenje drugih oblika socijalne pomoći iz ove Odluke, tj. može se odobriti onoliko prava na pomoć za troškove javnog prijevoza koliko u obitelji ima takovih osoba.

Članak 57.

Pravo na besplatni prijevoz može ostvariti darovatelj krvi i to:

- muškarac s 50 ili više darovanja,

- žena s 40 ili više darovanja.

Status dobrovoljnog darovatelja krvi dokazuje se potvrdom (ispravom) Hrvatskog crvenog križa, Društva HCK Crikvenica i Novi Vinodolski.

Donatori organa ostvaruju prvo iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da su članovi Hrvatske udruge donatora organa najmanje 5 godina.

Ostvarivanje prava iz prethodnog stavka ovog članka dokazuje se članskom iskaznicom Hrvatske udruge donatora organa.

Članak 58.

Pravo na besplatni prijevoz imaju i djeca s poteškoćama u razvoju koja pohađaju jednu od specijalnih škola u Rijeci a koja imaju organizirani prijevoz na relaciji od mjesta prebivališta do Rijeke.

Članak 59.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu mogu ostvariti

1. dijete, udovica ili roditelj poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rada,

2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

3. hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma, sukladno zakonu),

4. ratni i civilni invalid rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

5. dijete ratnog ili civilnog invalida rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog ili civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Pravo na besplatnu voznu kartu imaju sva djeca iz prethodnog stavka ovog članka - redoviti učenici osnovnih i srednjih škola i studenti do završetka redovitog školovanja.

Članak 60.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu može ostvariti redoviti učenik srednje škole i redovni student, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

1. socijalni uvjet

2. uvjet prihoda.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama izvan područja općine, mogu ostvariti učenik i student koji pohađa nastavu izvan Općine Vinodolske pod slijedećim uvjetima:

a) učenici

- da su redoviti učenici srednjih škola u Crikvenici, Senju, Bakru i Rijeci,

- da u navedene srednje škole svakodnevno putuju iz razloga što u srednjoj školi u Crikvenici za njih ne postoji mogućnost školovanja, odnosno što nema smjera, odnosno struke za koju se školuje,

- da u mjestu školovanja nemaju riješeno stambeno pitanje

b) studenti

- da su redoviti studenti na Sveučilištu u Rijeci,

- da nekoliko dana u tjednu (najmanje četiri) putuju na školovanje u Rijeku (fakulteti, ili visoke i više škole u Rijeci ili Opatiji)

- da u mjestima školovanja nemaju riješeno stambeno pitanje.

Članak 61.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza u pravilu vrijedi:

- za učenike i studente - do konca školske godine, odnosno do 30. lipnja,

- za ostale korisnike - do konca kalendarske godine.

Članak 62.

Korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno nastavka korištenja tog prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava, na početku svake kalendarske godine, a učenik i student početkom svake školske godine.

AD 13. PRAVO NA SUBVENCIJU BORAVKA DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA

Članak 63.

Pravo na pomoć (subvenciju) za podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) moće ostvariti dijete, čija su oba roditelja zaposlena i dijete koje ima zaposlenog samohranog roditelja, ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) uvjet korištenja doplatka za djecu,

ci) poseban uvjet - dijete iz članka 19. stavak 1, točka 2 i 3 ove Odluke.

- Dijete iz stavka 1. ovog članka kojemu je jedan roditelj zaposlen može ostvariti samo pravo na besplatan poludnevni boravak u jaslicama i vrtićima.

- Dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sa stupnjem oštećenja sukladno zakonu), može ostvariti prvo na besplatni boravak u jaslicama i vrtićima,

- Dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja Domovinskog rata, koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti, u suglasju s propisima kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, može ostvariti prvo na besplatni ili djelomično besplatni boravak u jaslicama i vrtićima.

a) Troškove boravka iz ovog članka snosi Općina i to kako slijedi:

1. U iznosu 100% od pune mjesečne cijene jaslica ili vrtića za djecu čiji roditelji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet, djecu s poteškoćama u razvoju i djecu roditelja invalida Domovinskog rada,

2. U iznosu od 50% od pune mjesečne cijene jaslica ili vrtića za djecu čiji roditelji ostvaruju pravo na doplatak za djecu u suglasju sa propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu, za drugo dijete istih roditelja čija su djeca u jaslicama ili vrtiću.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz odredbi ovog članka, podrazumijeva se cijena usluga Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica.

Članak 64.

Općina Vinodolska može, sukladno mogućnostima iz proračuna i sredstvima Socijalnog programa na prijedlog Poglavarstva a po odluci Socijalnog vijeća, sudjelovati u troškovima smještaja djece u dječjim vrtićima i bez obzira na prihode domaćinstva, ukoliko su ispunjeni ostali uvjeti.

Članak 65.

Pomoć za podmirenje troškova jaslica ili vrtića odobrava se mjesečno, za cijeli mjesec, počevši najranije od mjeseca u kojem je podnesen zahtjev pa najduže do konca tekuće proračunske godine.

Troškovi smještaja djece u jaslice ili vrtiće (subvencije) plaćaju se u iznosu kojim se nadoknađuje razlika od iznosa kojeg po djetetu plaća Općina do pune cijene troškova smještaja djeteta u dječji vrtić »Radost«, koji snose roditelji ili staratelji djeteta.

AD 14. PRAVO NA POMOĆ ZA POGREBNE TROŠKOVE

Članak 66.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova utvrđeno je člankom 33. ove Odluke.

AD 15. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE.

Članak 67.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete imaju roditelji koji su u tekućoj kalendarskoj godini dobili dijete, ili samohrana majka i to za:

- prvo i drugo rođeno dijete u iznosu od 1.500,00 kuna,

- za treće i svako ostalo rođeno dijete u iznosu od 2.000,00 kuna.

Pravo na novčanu pomoć pri rođenju djeteta ostvaruju roditelji, odnosno samohrani roditelj uz predočenje Izvoda iz matične knjige rođenih i dokaza o prebivalištu roditelja na području Općine Vinodolske, Upravnom odjelu Općine Vinodolske, Odsjeku za proračun i financije i Socijalnom vrijeću.

AD 16. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE

Članak 68.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu opreme za novorođenče može ostvariti korisnik, roditelj i samohrana majka novorođenčeta koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Vinodolske a koji ispunjavaju jedan od ovih uvjeta

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet - dijete iz članka 19. stavak prvi, točka 2. ove Odluke.

Prvo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da se korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona u protuvrijednosti od 500,00 kuna, koji se ima realizirati u jednoj od ljekarni Grada Crikvenice ili Grada Novog Vinodolskog, isključivo u navedene svrhe.

AD 17. PRAVO NA BESPLANU PREHRANU DOJENČETA

Članak 69.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčeta u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja Crikvenica može ostvariti dijete čiji roditelj ili samohrani roditelj, odnosno osobe koje su po Zakonu dužne uzdržavati dijete koje imaju prebivalište na području Općine i to u dobi do navršenih 6 mjeseci a iznimno na preporuku liječnika pedijatra, do navršenih 12 mjeseci, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) poseban uvjet - djeca iz članka 19. stavak 1., točka 2 ove Odluke,

ci) uvjet korištenja doplatka na djecu.

Prvo na besplatnu prehranu dojenčadi korisnik može ostvariti tijekom razdoblja od najviše 6 mjeseci.

Zahtjev za ostvarivanje prva iz stavka 1. ovog članka, podnosi se u pravilu Savjetovalištu za prehranu dojenčadi putem odabranog liječnika-pedijatra i Patronažne skrbi Doma zdravlja Crikvenica a može se podnijeti i preko Socijalnog vijeća Općine.

Troškovi iz ovog osnova se podmiruju izravnim plaćanjem računa Domu zdravlja Crikvenica ili ljekarnama, na temelju osiguranih proračunskih sredstava po socijalnom programu Općine a realiziraju se u ljekarnama na području Grada Crikvenice i Grada Novog Vinodolskog u vrijednosti dječje hrane do 150,00 kn, počevši najranije od mjeseca u kojem je podnesen zahtjev pa najduže do navršene jedne godine života djeteta.

AD 18. PRAVO NA POMOĆ I NJEGU U KUĆI

Članak 70.

Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako ispunjava slijedeće uvjete i to:

1. Socijalni uvjet ili uvjet prihoda,

2. ako pružanje pomoći i njege nije osiguralo ugovorom o doživotnom uzdržavanju,

3. ako ne može to pravo ostvariti temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

Socijalni uvjet ispunjava samac, član obitelji ili obitelji u cjelini ako na temelju rješenja Centra ostvaruje:

- pomoć za uzdržavanje,

- doplatak za pomoć i njegu.

Uvjet prihoda ispunjava samac, član obitelji ili obitelj u cijelosti ako ukupni prihodi ostvareni u tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za ostvarenje pomoći a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na drugi način ne prelazi cenzus prihoda iz članka 16. ove Odluke.

Pomoć i njegu u kući, pod uvjetima utvrđenim u ovom članku, može se odobriti i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Članak 71.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

1. Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i sl.)

2. obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

4. pravo na besplatno korištenje dodatnog sata kućne medicinske njege, do 12 sati mjesečno.

Oblik pomoći iz stavka 1. točka 4. ovog članka može se odobriti osobi kojoj je zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna medicinska njega druge osobe i ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet - ako rješenjem Centra ostvaruje pomoć za uzdržavanje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- pomoć i njegu u kući,

- uvjet prihoda iz članka 16. ove Odluke,

- preporuku obiteljskog liječnika, te rješenje Fonda zdravstvenog osiguranja.

Članak 72.

Pomoć i njega u kući ne može se odobriti osobi:

- koja ima mogućnost da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca,

- koja ima mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju,

- ako na području njenog prebivališta pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi nije moguće osigurati pomoć i njegu druge osobe.

Članak 73.

Pravo na pomoć i njegu u kući pruža ustanova socijalne skrbi, te druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora kojeg sklapa s Općinom Vinodolskom a sufinanciranje troškova ove pomoći provodi se po Socijalnom programu po prethodnoj odluci Socijalnog vijeća.

Postupak za ostvarivanje ovog prava pokreće se na zahtjev stranke, člana njezine obitelji, skrbnika ili udomitelja.

AD 19. PRAVO NA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE

Članak 74.

Pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstava za uzdržavanje a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima.

Pravo na pomoć za uzdržavanje ostvaruju se na temelju kriterija i mjerila iz članka 15-33 Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 53/01, 82/01 i 103/03) posebnim ugovorom sklopljenim s Općinom i kojim će se odrediti visina ove pomoći.

Općina Vinodolska, na temelju sklopljenog ugovora i prethodne odluke Socijalnog vijeća o priznavanju prava na pomoć za uzdržavanje, ima pravo na zabilješku tražbine, odnosno upis hipoteke u zemljišnim knjigama na nekretninama u korisnikovu vlasništvu.

AD 20. PRAVO NA SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA I SLIČNE SOCIJALNO ZDRAVSTVENE USTANOVE I USTANOVE SOCIJALNE SKRBI (Domovi za starije).

Članak 75.

U Psihijatrijsku bolnicu (Lopača, Rab) može se na teret Općine smjestiti socijalno ugrožene osobe - kronični psihijatrijski bolesnici i psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnici, temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, na prijedlog Centra za socijalnu skrb Crikvenica ako ispunjava uvjete prihoda iz članka 16. ove Odluke, te ukoliko nije sposoban sam živjeti i brinuti se o sebi, ukoliko živi sam i nema nikoga od uže obitelji, te nema nikakve imovine i ne prima mirovinu.

Korisnik-samac iz stavka 1. ovog članka koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovina ili drugi prihod, dužan je nakon što zadrži dio prihoda u visini od 300,00 kuna mjesečno, namijenjen za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju troškova smještaja.

Pripadajući iznosi sredstava za podmirenje troškova smještaja u smislu prethodnog stavka ovog članka, utvrđuje se ugovorom koji korisnik sklapa sa Psihijatrijskom bolnicom.

Općina se sukladno svojim proračunskim mogućnostima po Socijalnom programu učestvovati u participaciji troškova smještaja korisnika u psihijatrijsku bolnicu.

Troškovi smještaja mogu se pokrivati u razlici od prihoda, imovine i drugih izvora.

Članak 76.

Općina Vinodolska može participirati plaćanje troškova smještaja u dijelu ili cjelosti, u socijalno-zdravstvenu ustanovu, ustanovu zdravstvene skrbi, domove za starije i sl., za socijalno ugrožene osobe koje ispunjavaju jedan od uvjeta: socijalni uvjet ili uvjet prihoda, ukoliko korisnik nema dovoljno prihoda za plaćanje troškova smještaja, ukoliko korisnik nema nekretnina u svom vlasništvu, te ukoliko ovo pravo ne može ostvariti po nekoj drugoj osnovi.

AD 21. PRAVO NA SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME IZ SOCIJALNE SKRBI.

Članak 77.

Sredstva za posebne programe na teret socijalne skrbi, odobravaju se po posebnom programu potreba sredstava iz Socijalne skrbi, koji Program na prijedlog Upravnog odjela - Odsjek za proračun i financije i Socijalnog vijeća donosi, zajedno s ostalim programima Općinskog vijeća do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Članak 78.

Sredstva po posebnom Programu iz prethodnog članka odobravaju se prvenstveno Udruzi umirovljenika i drugim društveno humanitarnim udrugama i orgnaizacijama koje djeluju na području Općine i drugim korisnicima socijalne skrbi, sukladno broju zahtjeva za rješavanje socijalnih pitanja i ukupno izdvojenim proračunskim sredstvima za socijalnu skrb.

AD 22. PRAVO NA POMOĆ DODJELOM POKLON PAKETA ZA DJECU I ODRASLE.

Članak 79.

Pravo na jednokratnu pomoć godišnje, dodjelom poklon paketa za »Sv. Nikolu«, imaju djeca predškolskog uzrasta i školskog uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole a ova pomoć se iskazuje kao naturalno davanje u vidu prigodnog poklon paketića za djecu, novčane protuvrijednosti od 50,00 kuna, po odluci Socijalnog vijeća po prethodno pribavljenim podacima i evidencijama o broju korisnika od strane osnovne škole na području Općine, preko kojih se i vrši realizacija ovog prava.

Članak 80.

Jednokratna novčana pomoć u vidu poklon bona, dodjeljivat će se posebno socijalno ugroženim osobama, teško bolesnim i invalidima, za Božićne blagdane, u iznosu od 100,00 kn a na temelju evidencija i podataka Centra za socijalnu skrb Crikvenica i to: korisnicima pomoći za uzdržavanje i osobama koje sukladno navedenim kriterijima ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova stanovanja, troškova komunalne naknade, odvoza smeća, troškova električne energije i vode, te korisnici kojima se osigurava pomoć i njega u kući.

Članak 81.

Korisnicima pomoći iz prethodnog članka ove Odluke mogu biti osobe koje ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet (čl. 15 Odluke),

- uvjet prihoda (članak 16. Odluke).

AD 23. PRAVO NA SOCIJALNU STIPENDIJU NADARENIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA

Članak 82.

Pravo na socijalnu stipendiju ostvaruju nadareni učenici srednjih škola i studenti čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Pravo na socijalnu stipendiju imaju učenici, odnosno studenti koji imaju prosjek ocjena:

- najmanje 3,00 u posljednja dva razreda osnovne škole, za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole,

- najmanje 2,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći i četvrti razred srednje škole,

- najmanje 2,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za polaznike redovitog studija,

- najmanje 2,00 iz prethodne godine studija za studente.

Učenici ili studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi (redovito stipendiranje) ne mogu ostvariti pravo na socijalnu stipendiju po ovoj odluci.

Članak 83.

Socijalne stipendije dodjeljuju se za razdoblje od jedne školske godine, odnosno akademske godine a na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u »Novom listu«, oglasnoj ploči općine i na oglasnim pločama Mjesnih odbora. Odluku o raspisivanja natječaja za socijalne stipendije i o broju stipendija za svaku godinu donosi Socijalno vijeće.

Odobrene stipendije isplaćuju se jednom mjesečno do 15. u mjesecu za tekući mjesec, počevši od 1. rujna do 30. lipnja. Mjesečni iznos socijalne stipendije za učenike iznosi 500,00 kuna a za studente 800,00 kuna.

AD 24. POMOĆ DJECI ZA NABAVU BESPLATNIH UDŽBENIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU.

Članak 84.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruju polaznici prvog razreda osnovne škole i polaznici ostalih razreda osnovne škole čija obitelj udovoljava socijalnom uvjetu ili uvjetu prihoda iz članka 15. i 16. ove Odluke.

Ovo pravo ostvaruje se putem O.Š. Dr Josip Pančić Bribir i O.Š. Jurja Klovića Tribalj a troškovi se temeljem ispostavljenog računa podmiruju iz socijalnog programa općine za tekuću godinu.

Članak 85.

Pravo iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske.

Uz zahtjev se prilažu dokazi i ispunjavanju uvjeta i to:

1. Potvrdu ili Rješenje Centra za socijalnu skrb,

2. potvrdu škole,

3. potvrdu o primanjima svih članova domaćinstva i uvjerenje o porezu.

AD 25. POMOĆ ZA DAVANJA PO OSNOVU HITNIH INTERVENCIJA

Članak 86.

Jednokratna novčana pomoć za hitne intervencije (u daljnjem tekstu: izravna pomoć) je pomoć koja se odobrava korisniku koji zbog trenutačnih materijalnih troškova (napr. teške bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja i sličnih materijalnih prilika) nije u mogućnosti djelomično ili u cjelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Članak 87.

Prije donošenja rješenja o odobravanju izravne pomoći, Socijalno vijeće će zatražiti mišljenje drugog ovlaštenog tijela.

Izravna pomoć odobrava se korisnicima ako ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Članak 88.

Izravna pomoć može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti korisniku više puta s time da ukupni iznos ove pomoći ne smije prijeći dvostruki iznos osnovice stalne novčane pomoći.

Korisnik koji prima izravnu pomoć dužan je davati točne podatke o svom socijalnom i imovinskom stanju, o svim prihodima odnosno o uvjetu prihoda kao i posebnom uvjetu, te mora omogućiti Socijalnom vijeću uvid u svoje prihode i imovno stanje a na traženje Socijalnog vijeća dužan je priložene podatke u Izjavi javnobilježnički ovjeriti.

AD 26. POMOĆ U PODMIRENJU TROŠKOVA BOLNIČKOG LIJEČENJA

Članak 89.

Pomoć za podmirenje troškova specijalističkih pretraga ili bolničkog liječenja odobrava se mogućem korisniku koji je na specijalističko konzultantske pretrage ili bolničko liječenje u zdravstvenoj ustanovi u RH-oj upućen uputnicom nadležnog liječnika ili nadležne zdravstvene ustanove i koji se nađe u obvezi plaćanja sudjelovanja u troškovima tog bolničkog liječenja.

Ova pomoć odobrava se po zahtjevu kojem se prilaže račun bolnice u kojoj je mogući korisnik liječenja.

Pomoć za podmirenje troškova liječenja odobrava se najviše do 3.500,00 kn godišnje.

AD 27. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA NABAVE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA.

Članak 90.

Pomoć za podmirenje troškova nabavke ortopedskih i drugih pomagala čiju cijenu u cijelosti snose ili u čijoj cijeni sudjeluju pacijenti, odobrava se po zahtjevu kojem se prilaže račun ljekarne, odnosno nadležne ustanove u kojoj je nabavljeno ortopedsko pomagalo.

Pomoć za podmirenje troškova nabavke ortopedskih i drugih pomagala u smislu stavka 1. ovog članka, odobrava se najviše od 3.500,00 kuna godišnje.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 91.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta skrbnika ili udomitelja putem Centra za socijalnu skrb, te po službenoj dužnosti.

Članak 92.

Zahtjev se podnosi Socijalnom vijeću putem protokola u Jedinstvenom upravnom odjelu općine. Jednim zahtjevom može se zahtjevati više vrsta socijalne pomoći.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, podnositelj je dužan dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze za ostvarivanje prava.

Socijalno vijeće može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika, ili na drugi odgovarajući način.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Ukoliko je za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom propisano da o istom odlučuje Općinsko poglavarstvo, odnosno Socijalno vijeće, ne vodi se upravni postupak.

Članak 93.

Zahtjevu se prilažu sve potrebe isprave kojim se dokazuju navodi iz zahtjeva:

- potvrda poslodavatelja o ukupno isplaćenoj plaći u posljednja tri mjeseca koje prethode mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev, za sve uposlene članove zajedničkog domaćinstva ili

- dokaz (odresci od mirovine) o ukupno isplaćenoj mirovini u prethodna 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, za sve korisnike mirovine, članove zajedničkog domaćinstva,

- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove zajedničkog domaćinstva da se isti nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba, ili

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o neprimanju mirovine,

- potvdu Ministarstva financija - Porezna uprava o visini dohotka za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,

- posjedovni list - izvod iz evidencije katastra zemljišta, ne stariji od 3 mjeseca, za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,

- potvrdu o mjestu prebivališta izdanu od MUP PU za sve članove domaćinstva,

- dokaz o državljanstvu, presliku domovnice ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu,

- izvod iz matice rođenih za malodobnu djecu,

- potvrdu o redovitom pohađanju škole ili fakulteta,

- ovjerenu prijavu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili presliku radne knjižice za nezaposlene članove domaćinstva,

- rješenje o utvrđenom invaliditetu za podnositelja zahtjeva koji ostvaruje pravo putem posebnih uvjeta po odredbama ove Odluke,

- izjava kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za istinitost podataka danih u zahtjevu.

Članak 94.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti s ostvarivanjem prava, osim u slučajevima iz članka 64. ove Odluke.

Ostvarivanje prava započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon proteka mjeseca u kojem je zaprimljen zahtjev.

Socijalno vijeće može odlučiti da korisnik započinje ostvarivati pravo i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.

Članak 95.

U slučaju da se za vrijeme korištenja prava iz Socijalne skrbi po ovoj Odluci dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Socijalno vijeće odnosno Poglavarstvo će donijeti novu odluku kojom će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava, te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.

Članak 96.

Korisnik koji je temeljem rješenja odluke Socijalnog vijeća ili Poglavarstva ostvario primanje dužan je nadoknaditi štetu ako je:

- dao neistinite ili netočne podatke,

- primanje ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja bi utjecala na smanjenje ili gubitak primanja,

- na protupravan način ostvario primanje na koje nije imao pravo.

Potraživanja s osnova naknade štete iz ovog članka odnose se na dospjele tražbine u ukupnom iznosu.

Članak 97.

O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ove Odluke, rješava u prvom stupnju Socijalno vijeće Općine Vinodolske, a samo izuzetno općinsko Poglavarstvo.

O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja odluke, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko goranske županije.

Žalba na rješenje-odluku kojim je odobrena pomoć ne odgađa izvršenje. Na uloženu žalbu pristojbe se ne plaćaju.

Članak 98.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je u pravilu dužan svaka tri mjeseca a najmanje jednom godišnje dostaviti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ukoliko ovom Odlukom nije utvrđen kraći rok.

Socijalno vijeće može, radi ispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizije) utvrditi i kraći rok od roka utvrđenog u prethodnom stavku ovog članka.

Ako se promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Socijalno vijeće će donijeti novo rješenje - odluku.

Korisnik je dužan Socijalnom vijeću prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Članak 99.

Socijalno vijeće će u mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava u sjedištu općine, na prikladan način istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom odlukom.

Poglavarstvo općine ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena na temelju ove odluke troše na zakonit i svrsishodan način.

Korisnici sredstava dužni su na zahtjev Poglavarstva davati pisana izvješća o trošenju sredstava.

Članak 100.

Korisnici koji su na temelju ranijih općinskih propisa (odluka i rješenja) stekli određena prava iz socijalne skrbi, nastavljaju koristiti ta prava do isteka rokova utvrđenih pojedinačnim aktima donesenim na bazi tih propisa.

Članak 101.

Svi oblici socijalne pomoći upisuju se u Evidencijske kartone korisnika socijalne pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vinodolske, koji vodi Socijalno vijeće.

Stručnu i administrativnu pomoć pri radu Socijalnog vijeća pruža Jedinstveni upravni odjel općine.

Članak 102.

Socijalno vijeće dužno je dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće, te do 28. veljače naredne godine za prethodnu godinu), Općinskom poglavarstvu i Općinskom vijeću Općine Vinodolske podnijeti izvješće o provedbi ove Odluke.

Članak 103.

Općina Vinodolska temeljem rješenja socijalnog vijeća ili Poglavarstva općine o ostvarivanju prava na stalnu novčanu pomoć i smještaj u ustanovu ima pravo zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u vlasništvu korisnika.

VI. SOCIJALNO VIJEĆE

Članak 104.

Socijalno vijeće stalno je radno tijelo Općinskog poglavarstva, koje osniva Poglavarstvo posebnom odlukom a koje čine predsjednik i osam članova koji posebnim rješenjem imenuje Općinsko poglavarstvo.

Socijalno vijeće u okviru svojih nadležnosti prvenstveno donosi rješenja-odluke kojima po zahtjevu pojedinaca ili po službenoj dužnosti rješavaju pitanja ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, temeljem Zakona i općeg akta uz suglasnost i mišljenje stručnih službi Upravnog odjela općine a samo izuzetno neka od rješenja i odluka donosi Poglavarstvo samostalno na obrazloženi prijedlog Socijalnog vijeća i to odobrenje prava na oblik i iznos pomoći iz sredstava socijalnog programa, izvan onih obuhvaćenih ovom Odlukom, ako isti utvrdi opravdanim.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 105.

Globom od 100,00 kuna kaznit će se korisnik socijalne skrbi ako da neistinite podatke na temelju kojih ostvaruje pravo prema ovoj Odluci.

Globom od 200,00 kuna kaznit će se korisnik socijalne skrbi ako je i nakon uskraćivanja korištenja odobrenog prava iz socijalne skrbi nastavio s njegovim daljnjim korištenjem.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 106.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine« PGŽ-e broj 1/99)

Klasa: 021-05/05-01-12

Ur. broj: 2107-03/05-01-08

Bribir, 21. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=155&mjesto=91253&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr