SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
OPĆINA KOSTRENA
49

51.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 22/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. prosinca 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena
za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Kostrena za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima Proračuna, upravljanje imovinom i dugom, te propisuje prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i Načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Općine u 2006. godini ne smiju prema ovome Proračunu biti veći od 42.100.000,00 kuna.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od općinske nefinancijske imovine te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini općine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i primljeni krediti te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2006. - 2008. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima Proračuna koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje glava, po utvrđenim programima.

Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama Općine Kostrena, u visini sredstava određenih Proračunom.

Članak 5.

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene u Proračunu.

Korisnici Proračuna mogu preuzimati obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Korisnicima Proračuna doznačuje se mjesečni iznos, temeljem stvarno izvršenih obveza, a u skladu s mjesečnim planovima korisnika.

Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Općinska uprava) usklađuje zahtjeve iz mjesečnih financijskih planova s planom likvidnosti Proračuna, te izvršava mjesečne dodjele sredstava po korisnicima i programima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Razliku između odobrenih i manje iskorištenih dodjela rasporedit će se u sljedećem obračunskom razdoblju, ovisno o raspoloživim sredstvima do kraja godine.

Članak 6.

Korisnik Proračuna na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je sastaviti financijski plan za proračunsku godinu po mjesecima.

Mjesečne dodjele se odobravaju na temelju mjesečnih planova.

Članak 7.

Korisnik Proračuna u okviru mjesečnih financijskih izvještaja izvještava o iznosu utrošenih sredstava, s tim da se razlike reguliraju na isti način kako je to za dodjelu sredstava određeno člankom 5. ove Odluke.

Članak 8.

Ako se prihodi i primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju rashodi i izdaci za redovnu djelatnost Općine Kostrena.

Članak 10.

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovorno Općinsko poglavarstvo.

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cijelosti je Načelnik.

Načelnik Općine odgovoran je kao naredbodavac, za zakonitu uporabu raspoređenih sredstava u Proračunu.

Pozicije u Proračunu koje nisu razrađene izvršavat će se temeljem Odluke Općinskog poglavarstva.

IV. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 11.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinsko poglavarstvo.

Članak 12.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe do visine određene Zakonom o proračunu, odnosno do 0,5 % prihoda Proračuna bez primitaka.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Načelnik može raspolagati sredstvima proračunske zalihe do iznosa odobrenog Proračunom.

Načelnik je dužan na koncu godine izvijestiti Općinsko poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 13.

Općinsko poglavarstvo donosi odluku o plaćama dužnosnika i djelatnika Općinske uprave.

Odluku o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća, članovima Općinskog poglavarstva, te radnih tijela donosi Općinsko vijeće.

Članak 14.

Korištenje sredstava za pokrivanje gubitaka trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Općine Kostrena i ustanova koje je osnovala Općina te financiranje sponzorstva, pokroviteljstva i nabavu opreme odobrit će Općinsko poglavarstvo zasebnim odlukama.

Članak 15.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju, ili kao udio u sredstvima pravne osobe Općina Kostrena postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na temelju naloga ovlaštenog službenika Općinske uprave na teret tih prihoda, temeljem zahtjeva uplatitelja i priloženog dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 17.

Odluku o zaduživanju Općine za kapitalne projekte obnove i razvitka koje se financiraju iz Proračuna Općine Kostrena donosi Općinsko vijeće prema uvjetima i do visine utvrđene Zakonom o proračunu.

Trgovačka društva u pretežnom vlasništvu Općine i ustanove koje je osnovala Općina ne mogu se zaduživati (osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti) bez odluke Općinskog vijeća kojom im se odobrava zaduživanje.

Članak 18.

Općina Kostrena može davati jamstva trgovačkim društvima u pretežitom vlasništvu Općine Kostrena i ustanovama koje je osnovala do visine Zakonom utvrđenih iznosa.

Odluku o davanju jamstava donosi Općinsko vijeće.

VI. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 19.

Prihodi koje Općinska uprava ostvari obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi s osnova kamata po tražbinama uplaćuju se na račun Proračuna.

VII. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 20.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi Proračuna iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

VIII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 21.

Plaćanje predujma moguće je samo izuzetno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog poglavarstva.

IX. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 22.

Proračun i proračunski korisnici Općine primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Članak 23.

Proračunski korisnici dužni su tijekom godine izraditi financijska izvješća predviđena zakonom, kao i polugodišnje i godišnje obračune i dostaviti ih Općinskoj upravi.

Članak 24.

Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava.

Proračunski korisnici dužni su Općinskoj upravi dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

X. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 25.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, Poglavarstvo može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Općinsko vijeća izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 26.

Općinsko poglavarstvo može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela a na prijedlog Načelnika, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 % sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka, Općinsko poglavarstvo dužno je polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Općinska uprava podnosi Općinskom poglavarstvu izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine do kraja mjeseca srpnja.

Općinsko poglavarstvo dužno je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna podnijeti Općinskom vijeću.

Članak 28.

Općinska uprava izradit će godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena i dostaviti ga Općinskom poglavarstvu koje je dužno isti uputiti Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 29.

Općinska uprava ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika Proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljavana protivno zakonu ili Proračunu, o istom će izvijestiti Općinsko poglavarstvo i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava s pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-43

Kostrena, 15. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Marijan Blokar, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=51221&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr