SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
169

169.

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 22. prosinca 2005. godine donijela

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije
za 2006. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Županijskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i predsjednika Županijskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Poglavarstva) u izvršavanju Proračuna, odgoda primjene propisa, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

. proračunski korisnici;

. izvanproračunski korisnici;

. ostali korisnici.

Proračunski korisnici jesu:

. upravna tijela,

. proračunski fondovi,

. ustanove kojima je osnivač Županija i kojima se sredstva za poslovanje osiguravaju u proračunu ili proračunskom fondu.

Izvanproračunski korisnici jesu:

. ustanove kojima je Županija osnivač i koje ostvaruju vlastite, zakonom propisane prihode,

. trgovačka društva u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje.

Ostali korisnici su pravne i/ili fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

Proračunski i izvanproračunski korisnici obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, računovodstvo, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

Popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika Županije sastavni je dio ove Odluke, i ne objavljuje se u službenim glasilu Primorsko-goranske županije.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi po vrstama i izvorima, a rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, tj. namjeni u skladu s Računskim planom proračuna.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine (povrat glavnice danih zajmova i primici od prodaje dionica), te izdaci za financijsku imovinu (dionice) i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika za 2006. godinu, raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima), te po vrstama rashoda i izdataka.

Članak 4.

Poglavarstvo može osnovati proračunski fond za posebne namjene sukladno odredbama članka 57. Zakona o proračunu.

Proračunski fond je proračunski korisnik koji ima otvoren račun u okviru Proračuna za odvojeno vođenje određenih prihoda i primitaka (iz Proračuna i ostalih izvora), te rashoda i izdataka, a za namjene utvrđene aktom o osnivanju proračunskog fonda.

II. Izvršavanje Proračuna

Članak 5.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava (upravna tijela).

Članak 6.

Upravni odjel za proračun i financije obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2006. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike proračunskih sredstava za koje su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 7.

Provedbeni dokumenti Posebnog dijela Proračuna jesu:

. odluke o kriterijima i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi,

. pojedinačni godišnji i tromjesečni financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

. planovi nabave proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Provedbene dokumente iz stavka 1. točka 1. ovog članka po kojima postupaju upravna tijela donosi Poglavarstvo do 15. siječnja 2006. godine.

Provedbene dokumente iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka po kojima postupaju ustanove i trgovačka društva donosi nadležno tijelo ustanove i trgovačkog društva sukladno Zakonu o proračunu i općim aktima proračunskog korisnika do 15. siječnja 2006. godine.

Članak 8.

Ustanova i trgovačko društvo obvezni su do 20. siječnja 2006. godine dostaviti svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu, proračunski nadležnim upravnim tijelima.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka koji ne donesu navedene planove neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava.

Članak 9.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna tekuće i naredne godine odobrava Poglavarstvo, a preuzimanje obveza na teret Proračuna za naredne dvije ili više godina odobrava Županijska skupština.

Članak 10.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika za kojeg je proračunski nadležan.

Članak 11.

Prihode koje ostvaruju ustanove - proračunski korisnici obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti, ustupaju se tim ustanovama.

Ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezne su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela.

Iznimno, Poglavarstvo može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda uplaćuju u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

O korištenju ostvarenog viška prihoda ustanove koje je osnivač Županija (neutrošeni vlastiti prihodi), odlučuje upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost Poglavarstva.

Članak 12.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije.

Članak 13.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Poglavarstvo može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati po aktivnostima i /ili projektima za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Neiskorištena sredstva na računu proračunskog fonda na kraju tekuće godine prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 14.

Predsjednik Poglavarstva, uz suglasnost Poglavarstva, može u cijelosti ili djelomično otpisati dug, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 15.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 16.

Sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku (transferi), te sredstva za održavanje objekata i nabavu opreme za korisnike Proračuna, raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Poglavarstvo može ovlastiti Predsjednika Poglavarstva za poslove iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, raspored sredstava po pojedinom korisniku u iznosu do 20.000,00 kuna donosi rukovoditelj upravnog tijela.

Rukovoditelji upravnih tijela obvezni su izvijestiti Predsjednika Poglavarstva do 15. dana u tekućem mjesecu o izvršenim rasporedima iz stavka 3. ovog članka, u prethodnom mjesecu.

Članak 17.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju Županijska skupština i Poglavarstvo.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, raspored sredstava po pojedinom pokroviteljstvu u iznosu do 20.000,00 kuna može odobriti Predsjednik Poglavarstva, ili osoba koju on ovlasti.

Članak 18.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Poglavarstvo.

Iznimno od stavka 2. ovog članka Predsjednik Poglavarstva može odlučivati o korištenju proračunske zalihe za pojedinačne namjene do 100.000,00 kuna.

Predsjednik Poglavarstva je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 19.

Upravna tijela Županije mogu sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanju usluga i ustupanju radova sukladno zakonskim propisima koji uređuju ovo područje, Uputstvu o nabavi roba, usluga i ustupanju radova kojeg donosi Poglavarstvo i Godišnjem planu nabave Županije.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01, 197/03 i 92/05) donosi Poglavarstvo.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) donosi rukovoditelj upravnog tijela - nositelja sredstava uz suglasnost Predsjednika Poglavarstva ili osobe koju on ovlasti.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva, te uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla.

Članak 20.

Ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Županija provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima, svojem godišnjem planu nabave i Uputstvu o nabavi roba, usluga i ustupanju radova Županije.

U povjerenstvo za nabavu koja se financira proračunskim sredstvima, djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je imenovati predstavnika Županije.

Iznimno, Poglavarstvo može odlučiti da će u cilju racionalnijeg korištenja proračunskih sredstava i postizanja povoljnijih uvjeta Županija provesti zajednički postupak nabave u ime i za račun ustanove ili trgovačkog društva.

Članak 21.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavatelja s naznakom pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Članak 22.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

. za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći bez obzira na visinu iznosa,

. za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova, čija vrijednost do 20.000,00 kuna bez PDV-a prelazi iznos od 20.000,00 kuna.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuju:

. vrijednosti do 20.000,00 kuna bez PDV-a rukovoditelj upravnog tijela,

. vrijednosti iznad 20.000,00 kuna bez PDV-a Predsjednik Poglavarstva ili osoba koju on ovlasti.

Jedan primjerak ugovora obvezno se dostavlja Upravnom odjelu za proračun i financije u roku osam dana od potpisa ugovora.

III. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 23.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Poglavarstvo ili Predsjednik Poglavarstva po ovlaštenju Poglavarstva.

Tražitelj kratkoročne pozajmice obvezan je uz obrazloženi zahtjev za odobrenjem pozajmice, priložiti financijski izvještaj za obračunsko razdoblje koje prethodi razdoblju u kojem se traži pozajmica.

Visina kratkoročne pozajmice po pojedinom korisniku ne može iznositi više od 300.000,00 kuna, a rok na koji se daje pozajmica ne može biti duži od šest mjeseci.

Sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2006. godine.

Članak 24.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije donosi Poglavarstvo.

IV. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 25.

Županija se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju Županije, te o izdavanju jamstva donosi Županijska skupština.

Članak 26.

Ustanova i trgovačko društvo kojima je osnivač i većinski vlasnik Županija može se zadužiti samo uz suglasnost Županijske skupštine.

Županijska skupština može dati jamstvo za ispunjenje obveza ustanove i trgovačkog društva iz stavka 1. ovog članka, sukladno Zakonu.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem nadležnog upravnog odjela uz suglasnost Upravnog odjela za proračun i financije.

Zahtjevu se prilažu obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

V. Uravnoteženje Proračuna

Članak 27.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Predsjednik Poglavarstva može na zahtjev rukovoditelja upravnog tijela odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave u roku 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti nadležno upravno tijelo.

VI. Izvještavanje

Članak 28.

Upravni odjel za proračun i financije podnosi Poglavarstvu tromjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna i izvještaj o radu) dostavlja se i Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 29.

Ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Županija dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju za 2006. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) proračunski nadležnom upravnom tijelu najkasnije do 20. travnja 2007. godine.

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava (proračunskih i vlastitih), odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Upravno tijelo dužno je izvještaje o poslovanju ustanove i/ili trgovačkog društva za koje je proračunski nadležno, dostaviti Poglavarstvu najkasnije do 1. svibnja 2007. godine.

Članak 30.

Ustanove kojima je osnivač Županija i centri za socijalnu skrb dužni su dostaviti polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu, sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 27/05).

Proračunski nadležno upravno tijelo konsolidira izvještaj za pojedine djelatnosti i dostavlja ga Upravnom odjelu za proračun i financije u propisanim rokovima.

Članak 31.

Nacrt prijedloga godišnjeg obračuna Proračuna za 2006. godinu Upravni odjel za proračun i financije dostavlja Poglavarstvu najkasnije do 1. svibnja 2007. godine.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Županije za 2006. godinu Poglavarstvo dostavlja Županijskoj skupštini na usvajanje najkasnije do 1. lipnja 2007. godine.

Poglavarstvo dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Županije za 2006. godinu do 31. ožujka 2007. godine, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Županijska skupština o tome izvještava Ministarstvo financija.

VII. Završne odredbe

Članak 32.

Kod planiranja Proračuna nisu primijenjeni članci 26., 28., 29. i 30. (u dijelu koji se odnosi na »konsolidirani« proračun) Zakona o proračunu sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu.

Članak 33.

Nadzor nad provedbom ove Odluke vršit će unutarnji revizor.

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021- 04/05-02/121

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

ISPRAVAK - GODINA XIII . broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.

4

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu koja je objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 38 od 24. prosinca 2005. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2006. godinu

U članku 19. stavku 3., iza riječi »nositelja sredstava« stavlja se točka, a riječi »uz suglasnost Predsjednika Poglavarstva ili osobe koju on ovlasti«, brišu se.

Klasa: 021-04/05-02/121

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-9

Rijeka, 24. svibnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=00001&odluka=169
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr