SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
151

151.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 10. sjednici od 3. studenoga 2005. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije
na pomorskom dobru za plažu autokampa »Poljana«
sjeverni dio

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, uređena posebna plaža s mogućnošću ograđivanja, autokampa »Poljana«, sjeverni dio, u svrhu iznajmljivanja sredstava, komercijalno rekreacijskih sadržaja, ugostiteljstva i trgovine.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na lokaciji sjeverni dio Uvale Poljana, autokampa »Poljana«, Grad Mali Lošinj, otok Lošinj, u svrhu gospodarskog korištenja uređene posebne plaže za djelatnost iznajmljivanja sredstava, komercijalno rekreacijskih sadržaja, ugostiteljstva i trgovine.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 43.692 m2 od čega 22.931 m2 kopnenog te 21.301 m2 morskog dijela.

Kopneni dio koji se daje u koncesiju čine k.č. upisane u k.o. Mali Lošinj slijedom:

. 12621/2 7.590 m2

. 12927/53 2.920 m2

. dio 12927/54 737 m2

. 13457 11.106 m2

. dio 13458 38 m2

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana izrađen od strane poduzeća za geodeziju GEO-TEO, u mjerilu 1:3500 koji se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje koncesijske naknade za koncesiju iznosi 131.076,00 kuna (3,00 kune za svaki metar zauzete površine).

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 20d prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 150lanirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - plaža autokampa Poljana, sjeverni dio - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno člancima 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04).

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio granice područja obuhvata koncesije i izvod iz prostorno planske dokumentacije, a može se podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda treći radni dan po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko- goranske županije.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a po donesenoj odluci ostali ponuditelji bit će obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka prijedloga Ugovora o koncesiji potpisati i vratiti predloženi tekst Ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/24

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-11

Rijeka, 3. studenoga 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o javnom prikupljanju ponuda   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=144&mjesto=00001&odluka=151
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr