SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
36

35.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu (»Službene novine« broj 41/04) i članka 43. Poslovnika o radu Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 109. sjednici od 24. ožujka 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o osnivanju Proračunskog investicijskog fonda
županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Proračunski investicijski fond županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Fond) sa svrhom namjenskog raspolaganja financijskim sredstvima, koja će se koristiti za gradnju i održavanje objekata lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) unutar lučkog područja luka otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

Članak 2.

Fond ostvaruje sredstva iz sljedećih izvora:

. Namjenskih prihoda koje osiguravaju županijske lučke uprave u visini 200rihoda od lučkih pristojbi;

. Sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko - goranske županije za tekuću godinu;

. Iz prihoda i primitaka od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda

. Višak prihoda - odnosno ostatka sredstava po konačnom obračunu Proračuna županijske lučke uprave za prethodnu godinu, čija namjena nije unaprijed definirana odnosno koja nisu raspoređena za pokriće ugovorenih obveza;

. drugi prihodi (jedinice lokalne smouprave, ministarstvo, razne donacije, udruge građana i sl.).

Članak 3.

Županijske lučke uprave obvezne su najkasnije 15 dana po proteku tromjesečja uplatiti u Fond iznos sredstava u visini 200rihoda od naplaćenih lučkih pristojbi.

Županijske lučke uprave su dužne dostavljati podatke o ostvarenom prihodu s osnova lučkih pristojbi za proteklo tromjesečje, te istaknuti pripadajući iznos koji je uplaćen u Fond.

Sredstava Fonda iz članka 2. ove Odluke vode se na posebnom računu u okviru računa Proračuna, što će ga otvoriti Primorsko-goranska županija u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Sredstva Fonda mogu se koristiti samo za namjene utvrđene ovom Odlukom.

Isplate na teret Fonda mogu se izvršavati do visine raspoloživih sredstava Fonda, a obveze se mogu preuzeti do razine dodijeljenih sredstava u Fond.

Neiskorištena sredstva na računu Fonda na kraju tekuće godine prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 5.

Uvjeti i način, kao i utvrđivanja prioriteta, odnosno objekata lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) pojedinih županijskih lučkih uprava koji će se financirati iz sredstava Fonda, te ostala pitanja vezana za rad Fonda, uredit će se posebnim Pravilnikom.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Županijsko poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

Članak 6.

Upravitelj Fonda je Županijsko poglavarstvo.

Članak 7.

Fond ima Odbor koji čine:

. Član Županijskog poglavarstva nadležan za pomorstvo, promet i veze - predsjednik,

. Pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze - zamjenik predsjednika, Ravnatelj Županijske lučke uprave Bakar - Kraljevica,

. Ravnatelj Županijske lučke uprave Cres,

. Ravnatelj Županijske lučke uprave Crikvenica,

. Ravnatelj Županijske lučke uprave Krk,

. Ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj,

. Ravnatelj Županijske lučke uprave Opatija-Lovran- Mošćenička Draga,

. Ravnatelj Županijske lučke uprave Novi Vinodolski,

. Ravnatelj Županijske lučke uprave Rab.

Odbor Fonda ima savjetodavni karakter, a posebice predlaže Županijskom poglavarstvu donošenje odluka o dodjeli sredstava. Prilikom utvrđivanja prijedloga odluka o dodjeli sredstava, temeljem odredbi posebnog Pravilnika, Odbor će naročito voditi računa o ujednačenom razvoju luka, te o ujednačenom standardu održavanja objekata lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) pojedinih županijskih lučkih uprava.

Članak 8.

Odbor Fonda je dužan jednom godišnje izraditi izvješće o načinu korištenja sredstava Fonda.

Odbor donosi Poslovnik o radu.

Članak 9.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Fond obavlja Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Financijske i računovodstvene poslove za Fond obavlja Upravni odjel za proračun i financije.

Članak 10.

Fond se osniva za proračunsku 2005. godinu i djelovat će i za sljedeće proračunske godine do donošenja odluke o njegovu prestanku.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/9

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-05

Rijeka, 24. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=125&mjesto=00001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr