SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA KOSTRENA
12

8.

Na osnovi članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 16. ožujka 2005. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Kostrena, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom Odlukom na području Općine Kostrena određuje se:

- uređenje naselja,

- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina,

- korištenje javnih površina

- skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom,

- uklanjanje leda i snijega

- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,

- mjere za provođenje komunalnog reda

- kaznene odredbe.

Članak 3.

Javne površine u smislu ove Odluke su sve površine koje su, neovisno o vlasničkom statusu, namijenjene za korištenje neodređenom broju osoba.

Kao javne površine iz prethodnog stavka pobliže se naznačuju:

1. prometne površine: ulice i trgovi u naselju, ceste u naselju, ceste koje povezuju dijelove naselja, parkirališta, okretišta, stajališta za vozila javnog prijevoza, pješačke staze, puteve i zone, nadvožnjak, javne stube, pristanište i uređena obala, prirodne i uređene plaže i slično,

2. zelene površine: parkovi, drvoredi, zelene pasice, travnjaci, cvjetnjaci, otoci, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta, šetališta, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja,

3. šume u naselju i zaštitno zelenilo,

4. zaštićeni dijelovi prirode,

5. otvorene tržnice, kupališta i slični prostori.

U slučaju spora, što se smatra javnom površinom, odluku donosi Poglavarstvo Općine Kostrena.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Pod uređenjem naselja razumijeva se uređenje i održavanje urednim svih nekretnina na području Općine Kostrena (dalje u tekstu: Općine).

 

Naselje se uređuje i održava urednim sukladno dokumentima prostornog uređenja i odredbama ove Odluke.

Pod uređenjem naselja razumijeva se i postavljanje urbane opreme.

URBANA OPREMA

Članak 5.

Na području Općine, lokacije za postavljanje urbane opreme određuje odlukom Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena (dalje u tekstu: Općinsko poglavarstvo).

Vlasnici urbane opreme i uređaja, odnosno ovlaštene pravne ili fizičke osobe kojima je ista dana na upravljanje, korištenje, zakup i dr. moraju opremu održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 6.

Pod urbanom opremom u smislu ove Odluke smatraju se komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi, kiosci, pokretne naprave, oprema za povećanje sigurnosti prometa, putokazi, panoi, transparenti, plakati, oglasne ploče, izložbeni ormarići, svjetleće i druge reklame, tende i druga oprema, te uređaji kao što su klima uređaji, antene, kamere i slično.

Urbana oprema može se postavljati samo na način da svojim položajem i smještajem što bolje udovolji svrsi i namjeni za koju se postavlja, i to na lokacijama:

- na kojima svojom postavom ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa,

- ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina,

- ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture,

- ne smanjuje preglednost (zaklanja vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje trokut preglednosti i sl.),

- ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora,

- ne utječe negativno na zelene površine,

- ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.

Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi

Članak 7.

Pod komunalnim objektima i uređajima u smislu ove Odluke razumijevaju se telefonske govornice, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, skulpture, posude za otpad, stupovi za plakatiranje, orijentacijski planovi i slični objekti i uređaji.

Članak 8.

Telefonske govornice postavljaju se na javnim površinama prema programu pravne osobe koja obavlja djelatnost telekomunikacija, uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva.

Pravna osoba koja obavlja djelatnost telekomunikacija dužna je telefonske govornice održavati urednima i ispravnima.

Članak 9.

Na području Općine stupovi za plakatiranje, posude za otpad (košarice i pepeljare), skulpture, spomenici, spomen ploče i slično grade se ili postavljaju sukladno odluci Općinskog poglavarstva.

Članak 10.

Javni nužnici moraju ispunjavati higijenske i tehničke uvjete i moraju se održavati u čistom i ispravnom stanju.

Vrijeme početka i završetka rada javnih nužnika utvrđuje Općinsko Poglavarstvo.

Članak 11.

Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina moraju se održavati u ispravnom stanju.

Zabranjeno je uništavanje, oštećenje i neovlaštena uporaba hidranta za vlastite potrebe.

Članak 12.

Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi uništavati, oštećivati te po njima šarati, crtati ili na drugi način prljati i nagrđivati.

Kiosci

Članak 13.

Pod kioscima u smislu ove Odluke razumijevaju se gotovi montažni objekti površine do 12 m2 priključeni na komunalnu infrastrukturu prema djelatnosti.

Odlukom Općinskog poglavarstva određuju se površine na kojima se može postaviti kiosk, tipologija kioska, kao i djelatnost koja se u kiosku može obavljati.

Pokretne naprave

Članak 14.

Pokretnom napravom u smislu ove Odluke razumijeva se lako premjestivi objekt koji služi za prodaju određene robe i/ili vršenje određenih usluga (štandovi, automati i naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, prikolice za ambulantnu prodaju, peći za pečenje plodina, sanduci za čišćenje obuće, vage za vaganje ljudi, i slično).

Pokretnom napravom u smislu ove Odluke razumijevaju se i predmeti koji se postavljaju:

- u svrhu organiziranja terasa ispred ugostiteljskih objekata (stolovi, stolice, cvjetne vaze, suncobrani, tende, pokretne ograde i ostala oprema u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti)

- u svrhu prezentiranja prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata

- u svrhu organiziranja zabave

- u svrhu organiziranja manifestacija za vrijeme državnih, vjerskih i drugih blagdana, obljetnica, sportskih događaja odnosno u svrhu promidžbe.

Članak 15.

Pokretne naprave koje se postavljaju u svrhu organiziranja terasa ispred ugostiteljskih objekata (u daljnjem tekstu »terase«) postavljaju se u pravilu u širini poslovne prostorije ili u njenoj neposrednoj blizini, na način opisan u članku 6. stavak 2. ove Odluke.

Pokretne naprave koje se postavljaju u svrhu prezentiranja prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata postavljaju se u pravilu u širini poslovne prostorije.

Članak 16.

U vrijeme državnih, vjerskih i drugih blagdana, obljetnica, sportskih, promidžbenih i drugih manifestacija može se odobriti posebno zauzimanje javne površine u svrhu postave pokretnih naprava iz članka 14. stavka 2. ove Odluke kao pratećih sadržaja.

Članak 17.

Pod posebnim uređenjem naselja razumijeva se postavljanje dodatne opreme, uređaja i pratećeg dekora u vrijeme državnih, vjerskih i drugih blagdana, obrednih, sportskih i drugih manifestacija.

 

Pod posebnim uređenjem naselja razumijeva se i postavljanje uređaja i opreme u svrhu adekvatne noćne prezentacije građevina.

Oprema za povećanje sigurnosti prometa

Članak 18.

Pod opremom za povećanje sigurnosti prometa u smislu ove Odluke razumijevaju se zaštitni stupići, zaštitne ograde, betonske forme, cvjetne vaze i slično koji se postavljaju u svrhu povećanja sigurnosti pješaka i ostalih sudionika u prometu.

Oprema za povećanje sigurnosti prometa iz stavka 1. ovoga članka postavlja se sukladno odluci Općinskog poglavarstva.

Putokazi

Članak 19.

Putokazi koji ne spadaju u prometnu signalizaciju, a postavljaju se za usmjeravanje prema građevinama za koje je usmjeravanje određeno posebnim propisom (zdravstvena djelatnost i slično), odnosno prema građevinama povijesnog, kulturnog, javnog i sličnog značaja, mogu se postavljati na javne površine, a temeljem suglasnosti Općine.

Putokazi iz prethodnog stavka mogu biti maksimalnih dimenzija 100 x 40 cm.

Panoi, transparenti i plakati

Članak 20.

Na nekretninama unutar područja Općine može se postavljati oprema reklamnog i sličnog sadržaja i to:

- slobodno stojeći, prenosivi i ostali panoi,

- pojedinačna slova i simboli koji mogu sačinjavati tekst,

- privremeni panoi za oglašavanje kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija,

- transparenti,

- zastave, parangali sa zastavicama i slično

- veliki oglas izvješen na sveopće čitanje, objava, proglas, (vrijeme i mjesto prikazivanja filmova, priredbi i slično)

- tiskani kazališni ili kulturni program

Oprema iz stavka 1. ovog članka se postavlja na mjesta koja će se odrediti posebnom odlukom.

Pano u pravilu mora biti izrađen od metala ili drugog trajnog materijala te mora zadovoljavati minimalne standarde glede oblikovanja, uz obvezu objedinjavanja u slučajevima kada za postavljanje na istoj lokaciji postoji više zainteresiranih ili već postavljenih panoa.

Plakatom, u smislu ove odluke, razumijeva se informativni plakat i reklamni plakat.

Plakati se mogu isticati samo na plakatnim mjestima (oglasne ploče, BUS čekaonica, izlozi trgovina i ugostiteljskih objekata).

Dotrajale, neuredne i oštećene plakate kao i plakate kojima je istekla svrha postave dužne su ukloniti osobe koje su plakate postavile.

Za plakate koji su postavljeni izvan plakatnih mjesta, komunalni redar će narediti uklanjanje.

UREĐENJE VANJSKIH DJELOVA GRAĐEVINA

Članak 21.

Vlasnici zgrade dužni su popravljati vanjske dijelove zgrade.

Oštećeni vanjski dijelovi zgrade, koji predstavljaju opasnost za prolaznike i promet, ili nagrđuju opći izgled, moraju se odmah otkloniti o trošku vlasnika zgrade.

Zapuštene ruševne zgrade koje su prijetnja sigurnosti prometa ljudi i vozila vlasnici moraju sanirati odnosno ukloniti, ili će biti uklonjene o njihovom trošku.

Vanjski dijelovi građevina (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, krovovi i drugo) moraju biti uredni i čisti a oštećenja se moraju popraviti.

Izloge treba održavati čistim i urednim, a u njima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Članak 22.

Trgovačka društva i druge pravne osobe, državna tijela, političke organizacije, udruge i ostali koji su to dužni na osnovi posebnih propisa, na pročelje građevine u kojoj koriste poslovni prostor ističu odgovarajuću natpisnu ploču, odnosno tvrtku.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su natpis ukloniti u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz građevine.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 23.

Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

Zabranjeno je zauzimanje javnih površina u bilo koju svrhu bez ugovora ili rješenja nadležnog tijela.

Zabranjeno je uništavati, oštećivati i onečišćavati javne površine, kao i objekte i uređaje što su na njima ili su njihov sastavni dio.

Zabranjeno je neovlašteno koristiti uređaje i opremu koji su namijenjeni radu javnih službi.

Članak 24.

Javne površine održavaju se na način da budu uredne i čiste, te da izgledom i opremom služe svrsi za koju su namijenjene.

Opseg, način i ostali uvjeti redovnog održavanja čistoće javnih površina utvrđuju se godišnjim programom.

Održavanje čistoće stambenih i drugih objekata kao i okoliša objekta, obveza je i dužnost njihovih vlasnika i korisnika.

Vlasnici ili korisnici objekata dužni su, kada njihova djelatnost dodatno onečišćava javne površine, održavati čistoću pješačkih staza, odnosno dijela ulice za pješake gdje staze ne postoje, a u dužini objekta, prema javno prometnoj površini.

Članak 25.

Izvanredno održavanje čistoće javnih površina, kao i pojedinih objekata Određuje Općinsko poglavarstvo u situacijama koje nisu predviđene programom iz članka 24. stavka 2. ove Odluke.

Članak 26.

Na javnim površinama radi skupljanja otpada koji stvaraju prolaznici postavljaju se košarice za otpad.

Fizičke osobe dužne su koristiti košarice za otpad postavljene na javnim površinama i ne smiju javne površine onečišćavati bacanjem otpada.

Postavljene košarice za otpad ne smiju se uništavati i oštećivati.

Članak 27.

Vlasnici i korisnici sportskih i rekreacijskih objekata, zabavnih parkova i igrališta, organizatori javnih skupova i korisnici javnih površina obvezni su osigurati čišćenje tog prostora, kao i prostora koji služi kao pristup tim objektima tako da ti prostori budu očišćeni u roku od 4 sata po završetku priredbe, odnosno radnog vremena tih objekata.

 

Ako prostori iz stavka 1. ovog članka ne budu očišćeni u propisanom roku, po nalogu nadležnog upravnog tijela iste će očistiti ovlaštena fizička ili pravna osoba, na teret obveznika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 28.

Zabranjeno je motorna i druga vozila u nevoznom stanju, kao i dijelove tih vozila, plovila, bijelu tehniku i druge predmete, ostavljati na javnim površinama, parkiralištima, šumama, morskoj obali, te na zemljištu koje je u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba duže od 3 (tri) dana.

Pod vozilom u nevoznom stanju u smislu ove Odluke, smatra se vozilo koje nema istaknute registarske tablice ili nije registrirano, te vozilo kojemu nedostaje vitalni dio.

Vlasnik - korisnik vozila i predmeta iz stavka 1. ovog članka dužan je odmah iste ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili ga predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obrađivanje otpada.

Ako vlasnik vozila i plovila iz stavka 1. ovog članka koje se nalazi na javnoj površini ne ukloni vozilo odnosno plovilo, komunalni redar će rješenjem odrediti uklanjanje istih putem ovlaštene osobe, a na trošak vlasnika.

Karoserija vozila, dijelovi karoserija i drugi predmeti na javnoj površini, smatrat će se napuštenom stvari i uklonit će se s javne površine po nalogu komunalnog redara, putem pravne ili fizičke osobe registrirane za skupljanje ili obrađivanje otpada, bez posebnog vođenja upravnog postupka, odnosno bez donošenja rješenja.

Članak 29.

Vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu ne smiju onečišćavati javne površine.

Vozila koja prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke, cisterne i karoserije iz kojih isti ne smije curiti niti se prosipati.

Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće ili drugi rasuti teret moraju se prekriti ceradom ili se mora na drugi način osigurati da se materijal ne prosipa po javnoj prometnoj površini.

Osobe koje upravljaju vozilima koja se uključuju u promet s neasfaltiranih površina (gradilišta, deponija materijala i sl.) dužna su poduzeti mjere za sprječavanje onečišćenja cesta.

Uređenje i održavanje zelenih površina

Članak 30.

Pod zelenim površinama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se postojeće zelene površine i površine koje su dokumentima prostornog uređenja određene kao zelene površine, a to su:

- javne zelene površine (javno dobro u općoj uporabi), parkovi, šumice, drvoredi, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta, šetališta, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode i nisu šume,

- ostale zelene površine (koje nisu javno dobro već su u vlasništvu ili u posjedu pravnih ili (fizičkih osoba).

Članak 31.

Javnim zelenim površinama iz članka 30. alineja 1 ove Odluke upravlja Općinsko poglavarstvo koje poslove održavanja može ugovorom povjeriti ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi, sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Opći uvjeti zaštite zelenih površina

Članak 32.

Na javnim zelenim površinama zabranjeno je:

a) svako oštećenje drveća i grmlja,

b) oštećenje i branje niskog raslinja i cvijeća,

c) neovlašteno sakupljanje i odnošenje bilo kojeg dijela drveća i grmlja,

d) kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, kamenja, humusa i dr.,

e) vožnja, parkiranje i zaustavljanje bicikla i motornih vozila (osim kolica za invalide, te vozila koja se koriste za održavanje zelenih površina i vozila za održavanje komunalnih uređaja),

f) pranje i servisiranje vozila, te ispuštanje motornih ulja i drugih štetnih tvari,

g) loženje vatre, bacanje gorućih predmeta,

h) uporaba površina određenih za dječju igru i korištenje opreme za igru djece protivno njihovoj namjeni,

i) slobodno puštanje životinja, osim na mjestima predviđenim za tu namjenu,

j) pričvršćivanje i vezivanje bilo kakvih predmeta na stabla i grmove uključujući plakate, panoe, prometne znakove i druge predmete,

k) postavljanje naprava, panoa i sl. (osim parkovnog inventara - klupe, košarice za otpatke i sl.),

l) održavanje javnih manifestacija,

m) organiziranje ljetnih terasa.

Aktivnosti iz stavka 1. opisane pod d), k), l) i m) ovog članka mogu se na javnoj površini odobriti odlukom nadležnog tijela.

Članak 33.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari šumama, zaštićenim objektima prirode, sportskim, rekreacijskim, turističkim i drugim sličnim objektima, obvezna je održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te se brinuti za njezinu zaštitu i obnovu, sukladno odredbama ove Odluke.

Vlasnicima ili korisnicima građevina preporuča se osigurati obnovu, uređivanje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada građevini, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ograđenog okoliša građevine.

Članak 34.

Komunalni redar će rješenjem odrediti vlasniku ili korisniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili grana koji bi svojim rušenjem, odnosno padom mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa vozila, objekata u neposrednoj blizini (potkopavanje temelja, podizanje asfaltnog sloja na prometnici i sl.).

Članak 35.

Zelene ograde, te ostali nasadi uz javno prometne površine moraju se održavati tako da ne sežu preko regulacijske linije na javno prometnu površinu ili da ne ometaju promet i ne smanjuju preglednost.

Komunalni redar će rješenjem odrediti vlasniku ili korisniku zemljišta uklanjanje svih dijelova stabla ili nekog drugog raslinja koje je svojim nekontroliranim rastom sežu preko regulacijske linije na javno prometnu površinu i time čine smetnju normalnom odvijanju prometa, smanjuju preglednost ili predstavljaju smetnju prolaznicima.

 

Držanje životinja

Članak 36.

Na području Paveka, Uvale Žurkovo, Obalnog pojasa (Rožići i područje 300 metara od sjevernog ruba Šetnice kostrenskih pomoraca), Ulice Iva Šodića, Ulice Sv. Lucija, Šodići, Ulica kostrenskih boraca, Ulica Kap. Suzanića, Ulica Elvira Vrha, zabranjeno je držanje krupne i sitne stoke, kunića peradi, pčela i neuobičajenih životinja.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom prethodnog stavka, mogu se držati domaće životinje pod uvjetom da njihovo držanje ispunjava higijensko sanitarne uvjete, a u slučaju da su domaće životinje smještene na udaljenosti manjoj od 10 metara u odnosu na među susjedne parcele, potrebna je i suglasnost vlasnika susjednih čestica

Komunalni redar može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako držanje domaćih životinja na ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka.

Ukoliko se stoka, perad, kunići, pčele ili neuobičajene životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Članak 37.

U smislu prethodnog članka stokom se smatraju: konj, mazga, magarac, mula, govedo, svinja, ovca, koza i kunić.

Pod peradi smatra se: kokoš, patka, guska, puran, prepelica i druga perad.

Držanje pasa i mačaka propisat će se posebnom Odlukom.

Članak 38.

Vlasnici životinja dužni su očistiti javnu površinu u slučaju da su je njihove životinje onečistile.

Odlaganje građevinskog materijala, postavljanje skela i izvođenje građevinskih radova

Članak 39.

Zauzimanje javne površine radi odlaganja građevinskog materijala, podizanje građevinskih skela, organiziranje gradilišta i slično odobrava se rješenjem nadležnog upravnog tijela.

Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovog članka, mora sadržavati opis radova, površinu zemljišta (ucrtanu na presliku katastarskog plana) i svrhu zauzimanja javne površine, period za koji se traži zauzimanje javne površine te, u slučaju kada je to potrebno, i prijedlog privremene regulacije prometa.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se:

1. vrijeme zauzimanja zemljišta,

2. način postupanja sa otpadom i odloženim građevinskim materijalom, način zaštite građevine kao i obveza ograđivanja, utovar, istovar i sl.

3. površina zauzimanja zemljišta

4. naknade, ako je zemljište u vlasništvu Općine

5. obveza vraćanja zemljišta u prvobitno stanje, odnosno sanacija oštećenih nasada

6. privremena regulacija prometa, ukoliko se zbog radova mora ograničiti promet

7. obveza održavanja čistoće okolnih javnih površina

8. režim zaštite ljudi, dobara i imovine koji su pod neposrednim utjecajem radova, i dr.

Utovar i istovar robe

Članak 40.

Za istovar drva, ugljena i sličnog materijala, te za cijepanje i piljenje drva treba prvenstveno koristiti zemljište koje služi redovnoj upotrebi zgrade.

U slučaju potrebe može se dio javne površine privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i slično, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali se javna površina mora očistiti odnosno dovesti u prvobitno stanje, najkasnije u roku od 24 sata od zauzimanja površine.

Uredno složeno ogrjevno drvo koje ne čini smetnju prolaznicima i prometu može se na javnoj površini držati najviše 15 dana od dana kad su izvršene radnje iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 41.

Utovar, istovar robe i materijala mora se obavljati prvenstveno izvan javnih površina.

U izuzetnim slučajevima, kada se roba ili materijal moraju privremeno odložiti na javnu površinu, ne smiju ometati promet vozila i pješaka i moraju se odmah ukloniti.

III. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 42.

Na području Općine komunalni otpad organizirano skuplja ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Sa komunalnim otpadom koji se svrstava u opasni otpad treba postupati sukladno Zakonu o otpadu i na temelju njega donesenih propisa.

Članak 43.

Skupljanje otpada je djelatnost skupljanja, razvrstavanja i/ ili miješanja otpada u svrhu prijevoza na obrađivanje ili odlaganje.

Proizvođač otpada je pravna ili fizička osoba čijom djelatnošću nastaje otpad i/ili čijom se djelatnošću prethodne obrade, miješanja ili drugih postupaka mijenja sastav ili svojstva otpada.

Komunalni otpad je:

1. otpad iz kućanstva,

2. otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina,

3. otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Opasni otpad je otpad koji sadrži tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom.

Glomazni otpad je dio komunalnog otpada iz stavka 3. ovog članka koji se obzirom na veličinu ne može odložiti u vreće ili posude za komunalni otpad (npr. kućanski aparati i strojevi, dijelovi pokućstva, dijelovi sanitarnih uređaja, šljaka, šuta i otpaci građevnog materijala, olupine vozila, auto gume, ambalaža, otpad od čišćenja dvorišta i vrtova i sl.).

Članak 44.

Zabranjeno je opasni i glomazni otpad odlagati u posude za komunalni otpad.

Zabranjeno je komunalni i opasni otpad odlagati u slivnike za oborinsku odvodnju.

Članak 45.

Posude za komunalni otpad iz kućanstva nabavlja i postavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba i daje ih na uporabu korisnicima usluga.

Proizvođač otpada iz članka 43. stavak 3. točka 2. i 3. dužan je osigurati posudu za otpad, a za održavanje posude i

 

skupljanje otpada sklopiti ugovor sa ovlaštenom pravnom osobom.

Članak 46.

Vrstu i mjesto za smještaj posuda za otpad određuje ovlaštena pravna ili fizička osoba, uz prethodno pribavljenu suglasnost Općinskog poglavarstva.

Ukoliko se posude za otpad smještaju uz površinu namijenjenu za odvijanje cestovnog prometa, iste moraju biti postavljene u skladu sa propisima o sigurnosti prometa i na odgovarajući način biti fiksirane da ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti prometa.

Članak 47.

Korisnici usluga skupljanja otpada dužni su komunalni otpad odlagati u posude za otpad, u zatvorenim vrećicama, tako da se otpad ne rasipa, te su dužni posudu za otpad zatvoriti.

Zabranjeno je posude za komunalni otpad istresati, prebirati po odloženom otpadu ili na bilo koji drugi način onečišćavati mjesto gdje je postavljena posuda za otpad.

Članak 48.

Komunalni otpad u pravilu se odvozi organizirano tri puta tjedno.

Posebnom odlukom Općinskog poglavarstva može se, u ljetnom razdoblju (15. lipnja do 15. rujna), utvrditi pojačani intenzitet odvoza otpada i lokacije istoga.

Članak 49.

Ovlaštena pravna ili fizička osoba, dužna je prilikom skupljanja otpada paziti da ne ošteti posude za otpad, ograde i pročelja zgrada, a nakon pražnjenja posude dužna je istu vratiti na mjesto, te pokupiti rasuti otpad.

Članak 50.

Ovlaštena pravna ili fizička osoba dužna je osigurati održavanje, čišćenje i dezinfekciju posuda za otpad najmanje dva puta u zimskom periodu, a u ljetnom razdoblju (15. lipanj - 15. rujan) najmanje tri puta, odnosno prema potrebi.

Članak 51.

Zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje vozila na način da se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način.

Članak 52.

Na području Općine zabranjeno je komunalni otpad zakopavati, spaljivati ili odlagati na mjesto koje nije određeno za tu namjenu.

Zabranjeno je loženje otvorene vatre na području Općine na javnim površinama i građevinskom zemljištu u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 53.

Skupljač otpada dužan je:

- osigurati dovoljan broj posuda za reciklažni i ostali kućni otpad.

- održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju.

- pri skupljanju odvozu i deponiranju otpada poduzeti mjere zaštite javnih površina i higijensko-sanitarne mjere te pridržavati se propisa o otpadu i zaštiti okoliša.

Članak 54.

Zabranjeno je bacanje i ukapanja otpadne animalne tvari (životinjskih leševa, životinjskih otpadaka i konfiskata) na javne i druge površine.

Uklanjanje otpadne animalne tvari vrši veterinarsko - higijeničarska služba na način određen aktom Općinskog poglavarstva.

Članak 55.

Kod odlaganja stajskog gnoja u naselju na mjestu bližem od 300 m od stambene ili poslovne zgrade, gnoj se mora isti dan zaorati ili pokriti zemljom, slamom ili drugim odgovarajućim materijalom.

Zabranjuje se ispuštanje sadržaja sabirnih jama na površinu tla ili na mjesta koja nisu predviđena za pražnjenje.

IV. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 56.

Uklanjanje snijega i leda s javne površine obavlja trgovačko društvo ili koncesionar u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te javne površine, izuzev s javnih površina za koje je ovom Odlukom drugačije određeno

Snijeg i led ispred stambenih i poslovnih objekata dužni su očistiti vlasnici ili korisnici tih objekata.

Na ostalim javnim površinama, a u svrhu osiguranja prohodnosti uklanjanje snijega i leda vrši se prema planu za izvanredno čišćenje javnih površina.

Snijeg i led uklanjaju se na način da se ne ošteti nogostup, kolnik ili druga površina.

O uklanjanju snijega i leda s posebnih parkirališta, tržnica na malo i sličnih prostora brine se pravna ili fizička osoba koja upravlja tim površinama.

Članak 57.

Snijeg se s javne površine počinje uklanjati kada napadne 5 cm, a ako pada duže vrijeme mora se uklanjati i više puta.

Led se s javne površine uklanja čim nastane.

Članak 58.

Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je očistiti od leda i snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

Uklanjanje snijega i leda s parkirališta na kojem se plaća naknada, pješačkih staza i drugih pješačkih površina na groblju, obveza je pravnih i fizičkih osoba koje koriste taj prostor za obavljanje djelatnosti.

O uklanjanju leda i snijega s nogostupa uz kiosk ili pokretnu napravu dužan je brinuti se vlasnik odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od 3 dana od dana otapanja snijega ili leda.

V. CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH, SABIRNIH I CRNIH JAMA

Članak 59.

Crpljenje, čišćenje i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba temeljem ugovora o koncesiji za povjerene poslove u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima.

 

Članak 60.

Vlasnik septičkih jama dužan je pravovremeno zatražiti od koncesionara čišćenje septičke jame, kako bi se izbjeglo prelijevanje fekalija iz iste ili onečišćenje okoline.

Članak 61.

Sadržaj iz septičkih jama ne može se upotrebljavati za gnojenje vrtova ili poljoprivrednih površina.

Članak 62.

U slučaju prelijevanja ili propuštanja fekalija iz septičke jame, nadležno tijelo donijeti će rješenje kojim će odrediti prekidanje dovoda vode nekretnini iz čije septičke jame je došlo do prelijevanja ili propuštanja fekalija i to do otklanjanja nastalih nepravilnosti.

Troškove sanacije snosi vlasnik odnosno korisnik septičke jame.

Članak 63.

U slučaju kad se sadržaj iz septičke jame razlijeva ili izvire na javnu površinu, a na terenu se ne može utvrditi vlasnik septičke jame, po nalogu Općine koncesionar će locirati područje izvora onečišćenja i ubacivanjem markera u septičku jamu utvrditi propuštanje.

VI. MJERE DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE

Članak 64.

U svrhu zaštite zdravlja ljudi i stvaranje uvjeta za svakodnevno normalan život, u tijeku godine obavlja se obvezno dva puta (proljeće i jesen) sistematska dezinfekcije, dezinsekcije deratizacije, dok se sistematske deratizacija javnih površina obavlja jedanput godišnje uz njezino obvezno održavanje cijele godine.

Pod pojmom sistematske dezinsekcije razumijeva se prskanje ili zamagljivanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

Pod pojmom sistematske deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca te prikupljanje i odstranjivanje uginulih životinja.

Opseg, način, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sistematske dezinsekcije i deratizacije utvrđuju se Županijskim programom.

Za ostale otvorene prostore troškove obvezne sistematske dezinsekcije i deratizacije snosi korisnik tog prostora.

Dezinfekcija sunčališta izvodi se minimalno četiri u razdoblju od lipnja do 15 rujna.

Trgovačko društvo kojemu su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužno je prije početka izvođenja radova obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja tih radova.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 65.

Predmeti koji su na javnoj i drugoj površini, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

Komunalni redar rješenjem će narediti fizičkim ili pravnim osobama uklanjanje objekata, opreme i uređaja postavljenih bez ugovora ili rješenja, odnosno protivno odredbama ugovora ili rješenja.

Komunalni redar rješenjem će narediti fizičkim ili pravnim osobama, uređenje i održavanje javnih površina, kao i objekata, opreme i uređaja koji su na njima, ili su njihov sastavni dio, kao i narediti radnje u svrhu provođenja komunalnog reda.

Komunalni redar dužan je fizičku ili pravnu osobu prijaviti i nadležnoj inspekciji kada je kazna za prekršaj određena posebnim propisom.

Članak 66.

Ukoliko fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju komunalnog redara iz članka 65. ove Odluke komunalni redar provest će izvršenje rješenja na trošak izvršenika.

Objekti koji su bili predmet izvršenja iz stavka 1. ovog članka odložit će se u skladište.

Članak 67.

Fizičke ili pravne osobe čiji su predmeti odloženi u skladište mogu iste uz pismeni zahtjev preuzeti u roku od 60 dana uz prethodno podmirenje troškova postupka i čuvanja.

Po proteku roka od 60 dana predmeti iz stavka 1. koje vlasnik nije preuzeo mogu se prodati putem javnog nadmetanja, a iz postignute cijene namiruju se troškovi postupka i čuvanja predmeta.

Ako se iz postignute cijene putem javne prodaje ne podmire troškovi postupka i čuvanja isti će se otpisati kao nenaplativi.

Ako je vlasnik predmeta nepoznat i ne javi se ni za 60 dana, dobiveni novac, odnosno eventualna razlika novčanih sredstava prihod je proračuna Općine.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 68.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar.

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu.

Članak 69.

Komunalni redar je u provođenju ove Odluke ovlašten:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

- izricati mandatne kazne

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 70.

Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć od Ministarstva unutarnjih poslova, nadležne policijske postaje.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 71.

Globom u iznosu od 50,00 - 100,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj:

1. ako urbanu opremu i uređaje ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 6. st. 3.);

2. ako postupa suprotno odredbama članka 23., odnosno ako:

- javne površine koristi protivno njihovoj namjeni

- zauzima javnu površinu u bilo koju svrhu bez rješenja ili ugovora nadležnog tijela;

- uništava, oštećuje ili onečišćuje javne površine, kao i objekte i uređaje što su na njima ili su njihov sastavni dio;

 

- neovlašteno koristiti uređaje i opremu koji su namijenjeni radu javnih službi;

3. ako postupa protivno odredbama članka 32. i 36, odnosno ako:

- oštećuje drveće i grmlje;

- oštećuje i bere nisko raslinje i cvijeće;

- neovlašteno sakuplja i odnosi bilo koji dio drveća i grmlja;

- kopa i odvozi zemlju, pijesak, kamenje, humus i dr.;

- vozi, parkira i zaustavlja bicikl i motorno vozilo (osim kolica za invalide, te vozila koja se koriste za održavanje zelenih površina i vozila za održavanje komunalnih uređaja);

- pere i servisira vozila, te ispušta motorna ulja i druge štetne tvari;

- loži vatru ili baca goruće predmete;

- površine određene za dječju igru i opremu za igru djece koristi protivno njihovoj namjeni;

- slobodno pušta životinje;

- pričvršćuje ili vezuje bilo kakve predmete na stabla i grmove uključujući plakate, panoe, prometne znakove i druge predmete;

- postavlja naprave, panoe i sl. (osim parkovnog inventara - klupe, košarice za otpatke i sl.) bez rješenja ili ugovora, odnosno protivno rješenju ili ugovoru;

održava javne manifestacije bez rješenja ili ugovora, odnosno protivno rješenju ili ugovoru;

- organizira ljetne terase bez rješenja ili ugovora, odnosno protivno rješenju ili ugovoru;

4. ako opasni i glomazni otpad odlaže u posude za komunalni otpad, odnosno ako komunalni i opasni otpad odlaže u slivnike za oborinsku odvodnju (članak 44.);

5. ako sa otpadom postupa suprotno odredbama članaka 47., 49., 52. stavak 1. i 54. stavak 1.)

6. ako loži otvorenu vatru (članak 52. st. 2.);

7. ako ne očisti snijeg i led ispred objekta (članak 56. st. 2.).

9th ako zelene ograde i nasade uz javno prometnu površinu ne održava sukladno odredbama članka 35.);

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna pravna osoba , a globom od 100,00 do 200,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 72.

Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako panoe, transparente i plakate postave na mjesta koja nisu predviđena za postavljanje ili za koja nisu ishođene posebne dozvole za postavljanje (članak 20. stavak 2. i 5.) , odnosno ako iste ne uklone u primjerenom roku (članak 20. stavak 6.)

2. ako motorna i druga vozila u nevoznom stanju kao i dijelove tih vozila, plovila, bijelu tehniku, i slične predmete ostavlja na javnim površinama, te na zemljištu koje nije javna površina nego je u vlasništvu fizičke ili pravne osobe

3. ako vozilom koje sudjeluje u prometu onečišćuje javnu površinu

4. ako zauzima javnu površinu radi odlaganja građevinskog materijala ili podizanje građevinskih skela ili organiziranje gradilišta i slično, bez rješenja odnosno protivno rješenju (članak 39.);

5. ako odlaže stajski gnoj suprotno odredbama članka 55. stavak 1.;

6. ako ispušta sadržaj sabirnih jama na mjesta koja nisu predviđena za pražnjenje (članak 55. st. 2.)

Globom u iznosu od 800,00 do 1000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, a globom u iznosu od 200,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 73.

Globom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja:

- izvodi ili slobodno pušta psa (članak. 32. toč. i)

- ne očisti javnu površinu ako ju je onečistila njegova životinja (članak 38.)

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka globom od 500,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja je vlasnik životinje, a globom od 200,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 74.

Za prekršaj propisan ovom odlukom koji počini maloljetnik kaznit će se globom propisanom za određeni prekršaj roditelj, odnosno staratelj maloljetnika, ako je propustio dužnost staranja o maloljetniku.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova regulirana je posebnom odlukom.

Članak 76.

Danom stupanja na snagu ove Odluke na području Općine Kostrena prestaje vrijediti Odluka o komunalnom redu Općine Kostrena (»Službene novine« broj 3/96).

Članak 77.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-05-9

Kostrena, 16. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=122&mjesto=51221&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr