SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA MATULJI
6

6.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 28. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93 i 19/93) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 3. ožujka 2005. godine donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji
od 2005. do 2009. godine

I. OSNOVNA ZADAĆA I AKTIVNOSTI U ČETVEROGODIŠNJEM RAZDOBLJU

Članak 1.

U četverogodišnjem razdoblju od 2005. do 2009. godine u svrhu učinkovitog gospodarenja, racionalnog korištenja i zaštite prostora nastavlja se:

- praćenje planiranja i provedbe gradnje objekata u nadležnosti Republike Hrvatske, a koji se nalaze na prostoru Općine Matulji,

- suradnja s Primorsko-goranskom županijom, gradovima i općinama, koji graniče s Općinom Matulji,

- osiguranje sredstava za izradu i izrada kartografskih prikaza,

- osiguranje sredstava za izradu i izrada prostornih planova,

- kontinuirano praćenje zahtjeva građana za izradu planske dokumentacije sa svrhom optimalnog zadovoljavanja njihovih potreba,

- praćenje bespravne izgradnje,

- priprema i uređenje zemljišta i izgradnja komunalnih objekata i uređaja, te izrada projektne dokumentacije,

- nastavak na izgradnji vodoopskrbe,

- priprema i uređenje zemljišta za izgradnju kanalizacije,

- izgradnja objekata za opskrbu javne rasvjete,

- izgradnja zdravstvenih objekata, odgojnih i obrazovnih objekata te dječjih igrališta,

- osiguranje širenja postojećih groblja i gradnja novog groblja,

- praćenje zakona i uredbi iz područja prostornog planiranja i komunalnih djelatnosti te ostalih zakona, koji utječu na planiranje. U skladu s tim vršit će se usklađivanje dokumenata donesenih na osnovi tih zakona.

Ciljevi, koji su određeni ovim Programom mjera polaze od dugoročnih ciljeva Prostornog plana Primorsko-goranske županije i postavki zacrtanih Izmjenom i dopunom prostornog plana Općine Opatija unutar granica Općine Matulji.

Nosioci i pokretači aktivnosti su službe i odjeli unutar Općine.

Obveza nositelja provođenja Programa mjera je pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i svih podzakonskih akata nastalih na osnovi navedenog Zakona, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti spomenika kulture. Svi prostorni planovi trebaju biti međusobno usklađeni. Obveza Nosioca Programa mjera je i pridržavanje Zakona o komunalnoj djelatnosti.

Program mjera donosi Općinsko vijeće, a provodi ga Općinsko poglavarstvo posredno putem služba i odjela unutar Općine.

Članak 2.

II. PROCJENA POTREBE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

U sljedećem razdoblju nastavlja se s izradom prostornih planova propisanih za razdoblje 2003. i 2004. godina, te s izradom novih prostornih planova.

Prostorni planovi, koji će se započeti u ovom razdoblju jesu:

- Prostorni plan Općine Matulji,

- Urbanistički plan uređenja 3 radne zone R-11,

- Urbanistički plan uređenja 4 radne zone R-12,

- Urbanistički plan 6 radne zone R-16

Detaljni planovi uređenja propisani Urbanističkim planom uređenja Matulja:

- Detaljni plan uređenja 4 poslovno-centralna zona,

- Detaljni plan uređenja 5 poslovno-turistička zona (bivši autoremont),

- Detaljni plan uređenja 6 stambena zona »Trtni«,

- Detaljni plan uređenja 7 stambena zona »Puhari«,

- Detaljni plan uređenja 8 stambena zona »Osojnaki«,

- Detaljni plan uređenja 9 stambena zona »Šmogori«,

- Detaljni plan uređenja 10 sportsko-rekreacijski centar,

- Detaljni plan uređenja 11 rekreacijski centar,

- Detaljni plan uređenja radne zone R-8,

- Detaljni plan uređenja radne zone R-9,

- Detaljni plan uređenja radne zone R-16 Osojnica,

- Detaljni plan uređenja radne zone R-15 Lipa,

- Detaljni plan uređenja dijela građevinskog područja 106,

- Detaljni plan uređenja građevinskog područja 99 Rupa, Lipa dio,

- Detaljni plan uređenja građevinskog područja 80 Gornji Rukavac,

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-1,

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2,

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Matulja,

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja u Rupi,

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zonne R-10 Permani,

- Stavljanje izvan snage dijela prostornih planova.

III. PRIBAVLJANJE PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA ZA PROSTORNE PLANOVE

Članak 3.

Prostorni plan uređenja Općine Matulji radit će se na topografskoj karti u mjerilu 1:25000. Podloge za izradu Plana postoje na CD-u.

Građevinska područja istoga plana rade se na katastarskom planu u mjerilu 1:5000. Ove podloge trebaju biti na magnetskom mediju (skenirane i geokodirane). Općina njima djelomično raspolaže i za izradu Plana treba ih doraditi.

- Urbanistički plan uređenja 3 radne zone R-11, Urbanistički plan uređenja 4 radne zone R-12 i Urbanistički plan 6 radne zone R-16.

Podloga za navedene planove treba biti Hrvatska državna karta u mjerilu 1:5000 i Općina ovim podlogama raspolaže.

- Detaljni plan uređenja 4 poslovno-centralna zona,

- Detaljni plan uređenja 5 poslovno-turistička zona,

- Detaljni plan uređenja 6 stambena zona »Trtni«,

- Detaljni plan uređenja 7 stambena zona »Puhari«,

- Detaljni plan uređenja 8 stambena zona »Osojnaki«,

- Detaljni plan uređenja 9 stambena zona »Šmogori«,

- Detaljni plan uređenja 10 sportsko-rekreacijski centar,

- Detaljni plan uređenja 11 rekreacijski centar.

Podloga za navedene planove je topografsko - katastarski plan u mjerilu 1:1000 i Općina njima djelomično raspolaže. Ove podloge treba reambulirati ili sačekati izradu nove katastarske izmjere za k.o. Matulji.

- Detaljni plan uređenja radne zone R-8 i Detaljni plan uređenja radne zone R-9 Podloga za navedene planove je topografski - katastarski plan u mjerilu 1:1000. Općina raspolaže topografskim planom. Topografski plan treba doraditi, da se dobije topografsko-katastarski plan.

- Detaljni plan uređenja radne zone R-15 Lipa i Detaljni plan radne zone R-16 Osojnica

Podloga za navedeni plan je topografsko-katastarski plan u mjerilu 1:1000. Općina raspolaže samo katastarskim planom u mjerilu 1:2880. Cijelo područje zahvata treba snimiti i osigurati topografsko-katastarski plan.

- Detaljni plan uređenja dijela građevinskog područja 106

Podloga za navedeni plan je topografsko-katastarski plan u mjerilu 1:1000. Općina ove podloge nema i treba ju osigurati.

- Detaljni plan uređenja građevinskog područja 99 Rupa, Lipa dio

Podloga za navedeni plan je topografsko-katastarski plan u mjerilu 1:1000.

- Detaljni plan uređenja dijela građevinskog područja 80 Gornji Rukavac

Podloga za navedeni plan je topografsko-katastarski plan u mjerilu 1:1000. Općina ove podloge nema i investitor, koji predlaže izradu plana treba ju osigurati.

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-1,

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2,

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Matulja,

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja u Rupi.

Podloga za navedene planove su topografsko-katastarski planovi u mjerilu 1:1000 i Općina njima raspolaže. Planove treba reambulirati, jer je u međuvremenu došlo do provedbe po navedenim planovima. Ove promjene treba sada unijeti u podloge i onda pristupiti izradi planova.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R- 10

- Podloga za navedeni plan je topografsko-katastarski plan u mjerilu 1:1000. Postojeći topografski plan je promijenjen, jer su na području zahvata srušeni svi objekti. Treba osigurati novi topografsko-katastarski plan u mjerilu 1: 1000.

- Stavljanje izvan snage dijela prostornih planova.

Podloge za navedene planove su osigurane t.j. to su podloge na kojima su planovi izrađeni.

IV. SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Sadržaj prostornih planova propisan je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04), te se neće posebno navoditi.

Članak 4.

Prostorni plan uređenja Općine Matulji

Općina Matulji je prva na prostoru Primorsko-goranske županije donijela prostorni plan (»Službene novine« broj 2/99) prije Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Stoga je iz pravnih razloga plan trebalo vezati na prostorni plan bivše Općine Opatija i naziv plana je Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Opatija u dijelu Općine Matulja. Nakon toga su doneseni: Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00), Izmjena i dopuna zakona o prostornom uređenju i podzakonski dokument Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

U tijeku pet godina koliko je postojeći prostorni plan Općine u upotrebi u Općinu je stigao veliki broj zahtjeva za proširenje građevinskih područja, promjenjena je trasa autoceste, dio prema Pasjaku je ukinut, planira se Jonska cesta sa spojevima na tunelsku cestu i obilaznicu Grada Rijeke, planira se obilaznica Grada Opatije i sl. Svi ovi zahtjevi reflektiraju se na namjenu prostora i na infrastrukturu, koja je dio prostornog plana.

Novim Prostornim planom uređenja Općine Matulji treba prostorno, sadržajno i infrastrukturno usuglasiti sve zahtjeve postavljene na plan, izraditi plan u skladu s novim zakonskim dokumentima i Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Površina zahvata plana je 176,50 km2.

Članak 5.

Urbanistički plan uređenja 3 radne zone R-11, Urbanistički plan uređenja 4 radne zone R-12 i Urbanistički plan 6 radne zone R-16

Prostor namijenjen radnim zonama treba prihvatiti sadržaje vezane za granične prelaze Rupu i Pasjak, a to znači bescarinsku zonu, prometni terminal, robni terminal, prostore namijenjene raznim tvrtkama vezanih uz granični prijelaz, novi ranžirni kolodvor i sl. U sklopu radne zone R-12 određuje se moguća namjena kontejnerskog terminala i carinskog terminala. Zahvati u infrastrukturu su složeni i veliki. Znače i zahvat u infrastrukturu šireg područja. UPU R-16 je prostor bivše vojarne u Šapjanama.

Površina zahvata radne zone UPU 3 R-11 je 62 ha. Površina zahvata UPU 4 radne zone R-12 je 177 ha. Površina zahvata radne zone UPU 6 R-16 je 16,7 ha.

Članak 6.

Granice zone obuhvata detaljnih planova uređenja od 4 - 11 propisane su Urbanističkim planom uređenja Matulja. Detaljni plan uređenja pojedine zone obuhvata može se raditi i samo za dio zone, s time da zona čini prostorno-funkcionalnu cjelinu. Ovi detaljni planovi uređenja izrađuju se u skladu s odrednicama propisanim Urbanističkim planom uređenja Matulja i pojedinačnim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba usklađenih s odrednicama urbanističkog plana. Za sada nisu poznati investitori ovih planova osim za DPU-a 7 stambene zone »Puhari« Sunčani brijeg. Stoga je taj plan i detaljnije opisan.

Detaljni planovi uređenja propisani Urbanističkim planom uređenja Matulja jesu:

- Detaljni plan uređenja 4 poslovno-centralna zona površine zahvata 8,5 ha,

- Detaljni plan uređenja 5 poslovno-turistička zona površine zahvata 4,2 ha,

- Detaljni plan uređenja 6 stambena zona »Trtni« površine zahvata 2,5 ha,

- Detaljni plan uređenja 7 stambena zona »Puhari«, površine zahvata 2,9 ha,

- Detaljni plan uređenja 8 stambena zona »Osojnaki« površine zahvata 7,5 ha,

- Detaljni plan uređenja 9 stambena zona »Šmogori« površine zahvata 3,8 ha,

- Detaljni plan uređenja 10 sportsko-rekreacijski centar površine zahvata 2,7 ha,

- Detaljni plan uređenja 11 rekreacijski centar površine zahvata 4,4 ha.

Na području zone obuhvata Detaljnog plana uređenja 7 »Puhari« izgrađeno je nekoliko stambenih objekata, na osnovu odrednica Gup-a Matulja. Prilaz objektima omogućen je postojećim putem u vlasništvu Općine Matulji, koji je kasnije na osnovi lokacijske dozvole proširen u cestu ili stambenu ulicu. Osim stambenih objekata na ovom prostoru izgradit će se i prateći sadržaji stambenog naselja t.j. poslovni objekat, dječje igralište te javne zelene površine. Postoji mogućnost da se zona stambenom ulicom spoji sa stambenim djelom Grada Opatije, koji je već u izgradnji. Ova zona ima i radni naziv stambeno naselje Sunčani brijeg. Sretstva za podloge i plan osigurava investitor.

Članak 7.

Detaljni plan uređenja dijela građevinskog područja 106 površine zahvata cca 3,6 ha

Građevinsko područje 106 namijenjeno je stambenoj izgradnji. Kako je u tijeku postupak kojim će Općina stupiti u vlasništvo dijela zemljišta na tom će se dijelu planirati poticajna stambena izgradnja (skraćeno POS), rekonstruirat će se postojeće raskrižje i razmotriti planiranje i uređenje sportsko-rekreativne namjene uz postojeći »Dom Permani«.

Članak 8.

Detaljni plan građevinskog područja 99 Rupa, Lipa dio 98,30 ha

Građevinsko područje 99. Rupa, Lipa dio spada u stambeno - proizvodno naselje. Na obodu naselja prolazi autoput. Naselje se sistemom prometnica spaja na autoput. Naselje je pogranično prema Republici Sloveniji tako, da planom treba obuhvatiti postojeći granični prijelaz. Treba ga povezati pješački i kolno na novoplanirano groblje. Detaljno treba analizirati sve postojeće sadržaje te predviditi centralne i prateće funkcije u naselju u skladu s kartografskim prikazom »Mreža naselja i urbane opreme.

Članak 9.

Detaljni plan uređenja dijela građevinskog područja 80 Gornji Rukavac površine zahvata cca 5,00 ha

Građevinsko područje Rukavaca je stambeno naselje. Dio za koji postoji interes za gradnju t.j. z.č. 958/2 k.o. Rukavac je na obodu granice zacrtane prostornim planom. Budući ne postoji osnovna infrastruktura u prostor treba ići planski obuhvaćajući veću površinu zahvata nego što je to navedena čestica. Površina obuhvata iznosi cca 5,00 ha. Sredstva za izradu plana kao i topografsko-katastarske podloge treba osigurati investitor, koji je postavio zahtijev za izradu plana.

Članak 10.

Detaljni plan uređenja radne zone R-8 površine zahvata cca 20 ha i Detaljni plan uređenja radne zone R-9 površine zahvata cca 28 ha planirani su kroz dva dvogodišnja Programa mjera. Detaljnim planom uređenja propisuje se detaljna namjena prostora, pojedina lokacija je točno utvrđenih granica, određuje se komunalna i prometna infrastruktura, mjesta priključka i sl. Do sada nije bilo poznatih investitora i vlasnici zemljišta nisu pokazali inicijativu za planiranje sadržaja, pa do početka izrade planova nije došlo. Izrada planova stavlja se u naredno razdoblje, da se otvori mogućnost otvaranja zona.

Članak 11.

Detaljni plan uređenja radne zone R-15 površine zahvata 3,00 ha

Zona se nalazi uz postojeću cestu prije naselja Lipa. Zona je potpuno neizgrađena i komunalno neopremljena, osim što je locirana neposredno uz cestu. Može primiti sve sadržaje proizvodne industrije, trgovačke djelatnosti, skladišta i servisa pod uvjetom da ne zagađuju okoliš. DPU radne zone može se izraditi za cjelovitu zonu ili za samo njen dio, prema programu i potrebama vlasnika.

Detaljni plan uređenja radne zone R-16 Osojnica površine zahvata prema građevinskom području zacrtanom planom. Odlagalište treba postepeno sanirati, a nove prostore za odlaganje planski predvidjeti. Detaljni plan uređenja se može raditi i samo za dio zone.

Članak 12.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-1 površine zahvata 11 ha

Detaljni plan uređenja radne zone R-1 izrađen je kolovoza 2000. godine (»Službene novine« broj 20/2000). Dio plana je izrađen za investitore Nikas, Promglas i Opatija - trgovačko te niz manjih investitora - vlasnika zemljišta u zoni. Plan se je počeo realizirati na način, da je izveden zajednički ulaz u radne zone R-1 i R-2, te dio pristupne ceste u zoni. Sa cestom započeta je i ostala infrastruktura. Međuti naprijed navedeni investitori su odustali od izgradnje u zoni te pristupili i prodaji zemljišta u svome vlasništvu. Novi vlasnik Rijeka-tekstil ima nove zahtjeve na prostor sa većim parcelama i sadržajima trgovina i servisa. Stoga je postavio zahtjev za izmjenom i dopunom plana s time da će poštivati sve do sada izvedeno. Njihov zahtjev odnosi se na formiranje većih platoa površina u rasponu 6000 do 10000 m2, 20000 m2, 20000 - 30000 m2 i 35000 - 50000 m2. Istovremeno će se riješiti i zahtjevi za pretvaranje zelenog pojasa u sportsku zonu postavljeni kod izrade i donošenja prijedloga Urbanističkog plana uređenja Matulja. Investitor Rijeka-tekstil osigurat će sretstva za izradu plana i sretstva za topografsko- katastarski plan.

Članak 13.

Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja radne zone R-2 površine zahvata 19,8 ha

Izmjena i dopuna plana radit će se zbog usklađenja s Urbanističkim planom uređenja Matulja na temelju primjedbi usvojenih u tijeku javne rasprave.

Članak 14.

Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centra Matulja površine zahvata 24,5 ha

Izmjena i dopuna plana radit će se zbog usklađenja s Urbanističkim planom uređenja Matulja na temelju primjedbi usvojenih u tijeku javne rasprave.

Članak 15.

Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja radne zone R- 10 cca 9 ha

Detaljni plan uređenja donijet je 1999. godine (»Službene novine« broj 5/99) za potrebu izgradnje velikog trgovačkog

centra na prostoru nekadašnjih objekata u vlasništvu građevinskog poduzeća Primorje. Reguliranje vlasništva, postupak rušenja postojećih objekata i planiranje terena traju već pet godina. Kroz to vrijeme na prostoru županije izgrađen je niz trgovačkih objekata namjene zacrtane Dpu-om radne zone R-10. Stoga je za pretpostaviti je da se trgovački centar unutar radne zone R-10 neće graditi već da će tu doći druga namjena za koju će trebati izraditi detaljni plan uređenja.

Članak 16.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja u Rupi površine zahvata 3,0 ha

Detaljni plana uređenja groblja u Rupi donijet je u listopadu 2002. godine (»Službene novine« 20/2002) na osnovi važeće Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Opatija unutar granica Općine Matulji. Poslije je na republičkoj razini došlo do promjena u trasi autoceste Matulji - Rupa i ukidanje autoceste prema Pasjaku. Autocesta je zacrtana neposredno uz planirano groblje u Rupi. Površina groblja je smanjena, pristup groblju je s druge strane nego što je u planu, promijenio se je položaj parkirališta, prekinuti su neki pristupni putevi i sl. Stoga treba izraditi izmjenu i dopunu DPU-a groblja u Rupi, koja će ispunjavati i dalje sve potrebe stanovnika za novim grobljem. Površina zemljišta koje je raspoložovo i nakon planirane autoceste, koja je smanjila planiranu površinu groblja, udovoljava prostorne potrebe za novim grobljem.

Članak 17.

Stavljanje izvan snage dijelova prostornih planova

Nakon što se usvoji Urbanistički plan uređenja Matulja neke djelove detaljnog plana uređenja centra Matulja trebat će se staviti izvan snage. Za te dijelove plan na osnovi kojeg će se izdavati lokacijske dozvole bit će Urbanistički plan uređenja Matulja.

Ukoliko neće biti dovoljno sredstava ili se procijeni da je bolje usaglašavanje provesti na osnovu izmjena i dopuna planova pristupit će se izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja centra Matulja.

V. JAVNA RASPRAVA

Članak 18.

Postupak provođenja javne rasprave propisan je »Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98). Ova uredba se neće posebno citirati.

VI. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 19.

Temeljem postojećih prostornih planova, planova u izradi, Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 1997. - 2007. i 2005. - 2007. godinu, potrebno je u ovom planskom razdoblju 2005. - 2009. godina realizarati izradu sljedeće projektne dokumentacije i izgradnju komunalnih objekata:

1. Vodoopskrba - izgradnja vodoopskrbnog sustava Općine Matulji - II. etapa

Grupa 1: Vodoopskrbne građevine za vodoopskrbu naselja VS Lisina

- vodosprema VS Lisina,

- vodoopskrba naselja Škrapna, Kriva, Gašpari, Perka,

- vodoopskrba naselja Žejane,

- vodoopskrba naselja Vele i Male Mune.

Grupa 2: Vodoopskrbne građevine od VS Zdemer do Ružića/Poljane te Veli i Mali Brgud

- opskrbni vodovod naselja Zvoneća,

- transportno-opskrbni cjevovod Zvoneća - raskrižje za Veli Brgud - Brešca - Ružići - Poljane,

- transportno-opskrbni cjevovod raskrižje za Veli Brgud - Veli Brgud i opskrbni vodovod naselja Veli Brgud,

- transportno-opskrbni cjevovod raskrižje za Veli Brgud - Mali Brgud i opskrbni vodovod naselja Mali Brgud,

- opskrbni vodovod naselja Ivanići, Biškupi, Kućeli i Crnčići,

- opskrbni vodovod naselja Zaluki,

- opskrbni vodovod naselja Brešca,

- opskrbni vodovod naselja Puži,

- opskrbni vodovod naselja Permani,

- opskrbni vodovod naselja Ružići,

- opskrbni vodovod naselja Poljane.

Grupa 3: Vodoopskrbne građevine od VS Jušići (VCS Šmogori) do VS Kavrani breg

- crpna stanica Mučići,

- vodosprema i crpna stanica Miklavja.

- transportni i opskrbni cjevovod od CS Mučići do VS Miklavja,

- transportni i opskrbni cjevovod od CS Miklavja do VS Kavrani breg,

- vodovod naselja Franići, Mavrići, Principi, Obadi i Brajani.

2. Fekalna kanalizacija

- dionica Jušići - Gajanići - put Puhari - Javna vaga (Tošina)

- dionica Rukavac - Mihotići - Pobri

- dionica Trtni - Osojnaki - Matulji

- dionica Matulji - Kuk - Javna vaga (Tošina)

3. Ceste

- Spojna cesta Kastavske i Šmogorske ceste prema planskoj dokumentaciji

- raskrsnica Trtni

- ceste u Rz-1 i Rz-2

- raskrsnica Mučići

- ceste u RZ-10

- cesta Zdravstveni centar i otkup zemljišta

- rekonstrukcija ceste Luskino

- raskrsnica županijske ceste i ulaza u dio radne zone R-6

- rekonstrukcija ulaza dijela ceste u naselje Sunčani brijeg

- ceste naselja Sunčani brijeg

- cesta za sportsko-rekreacijski centar Dpu-a 10 i zone K2-5

4. Izgradnja nogostupa

- Kvarnerska cesta

- Kastavska cesta

- Cesta Dalmatinskih brigada

5. Izgradnja groblja

- izgradnja groblja Rupa

.- proširenje groblja Rukavac

- proširenje groblja Zvoneća

- proširenje groblja Matulji

- parkiralište uz groblje Brešca

6. Dječja igrališta

- dječje igralište Brgud

- dječje igralište Bregi

- dječje igralište Pasjak

- dječja igralište Jušići

- igralište Matulji

7. Autobusne stanice i ugibališta

- autobusna stanica Božinići

- autobusna stanica Mučićeva ravan

- autobusna stanica Brdce

8. Sportski objekti

- sportski centar Trtni

- sportska dvorana osnovna škola Matulji

- proširenje boćališta Matulji

9. Javna rasvjeta

- javna rasvjeta raskrsnice Jušići

- javna rasvjeta raskrsnica Permani

- javna raskrsnica raskrsnice Rupa

- javna rasvjeta - interpolacije

10. Dječji vrtić Matulji (potkrovlje)

11. Zdravstveni centar Matulji

12. Obnova, zaštita i revitalizacja »Spomen muzeja u Lipi«

13. Sufinanciranje šumskih puteva Mune - Pasjak

VII. SRETSTVA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 20.

Sredstva za izradu prostornih planova osiguravaju se

- u Proračunu Općine Matulji i

- iz drugih izvora

VIII. SREDSTVA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 21.

Sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture osiguravaju se:

- u Proračunu Općine Matulji,

- iz komunalnog doprinosa,

- kreditima,

- i iz drugih izvora.

Članak 22.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji za 2005. - 2009. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje vrijediti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za 2003. i 2004. godinu (»Službene novine« broj 20/03).

Klasa: 350-01/05-01/3

Ur. broj: 2156-04-05-04

Matulji, 3. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

 

ISPRAVAK - GODINA XIV . broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.

2

Naknadnim uvidom u tekst »Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji od 2005. do 2009. godine«, objavljenom u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 6 od 25. ožujka 2005. godine, uočene su greške, pa Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 23. ožujka 2006. godine daje sljedeći

ISPRAVAK
»Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
Općine Matulji od 2005. do 2009. godine«

U člancima 2, 3 i 8. plana »Detaljni plan uređenja građevinskog područja 99 Rupa, Lipa-dio« zamjenjuje s nazivom »Urbanistički plan uređenja građevinskog područja 99 Rupa, Lipa-dio«.

U članku 6. stavak jedan u cijelosti se briše tekst »Detaljni plan uređenja pojedine zone obuhvata može se raditi i samo za dio zone, s time da zona čini prostorno funkcionalnu cjelinu«.

Klasa: 350-01/06-01/8

Ur. broj: 2156-04-06-01

Matulji, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Mario Ćiković, ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=122&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr