SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
54

52.

Na temelju članka 3. stavak 13. i članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04), članka 28. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne
djelatnosti - dekoracija i iluminacija

Članak 1.

Na temelju provedenog Javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Burza« dana 28.10.2004. godine, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje poslova dekoracije i iluminacije kl: 363-02/04-01/81, ur. br. 2107/02-04-04-3, koju je donijelo Poglavarstvo Grada na svojoj sjednici održanoj dana 19. listopada 2004. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu »Kabela« d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37 (u daljem tekstu: izvođač radova), te im povjerava obavljanje komunalne djelatnosti-dekoracija i iluminacija na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i izvođač radova sklopiti će Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti-dekoracije i iluminacije.

Članak 2.

Komunalna djelatnost-dekoracija i iluminacija za koju se sklapa Ugovor o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete temeljem ove Odluke određena je člankom 3. st. 1. točkom 13. i člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), te čl. 2. st. 1. alinejom 17. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/ 01).

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka obuhvaća održavanje postojeće dekoracije i iluminacije, te nabavku novih dekorativnih elemenata za potrebe obilježavanja blagdana i drugih prikladnih kulturnih manifestacija, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 3.

Izvođač radova dužan je radove iz ove Odluke obavljati tehničkim prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti- dekoracije i iluminacije iz članka 1. stavka 2. ove Odluke sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine.

Taj rok teče od dana obostranog potpisa Ugovora iz stavka 1. ovog članka, koji sukladno članku 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 30/01) sklapa Poglavarstvo, a potpisuje Gradonačelnik.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda »Kabela« d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37 od 5. studenog 2004. godine.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj radova koji su predmet ove Odluke, snosit će troškove istih na objektima i javnim površinama, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dani na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova izvršenih radova iz prethodnog stavka ovog članka vršit će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/105

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 15. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr