SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
54

47.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/ 03) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2004. godine, donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu.

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2005. godini.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako sljedi, su:

PRIHOD

PLAN 2005.

Komunalna naknada

3.200.000,00

Zakup javne površine

502.500,00

Prihod iz Županije

50.000,00

Naknada od koncesija na pomorskom dobru

210.000,00

UKUPNO:

3.962.500,00

Članak 3.

Prihodi utvrđeni člankom 1. ovog Programa raspoređuju se za potrebe redovnog i pojačanog održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 2.964.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako sljedi:

REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

r.b.

OPIS TROŠKA

PLAN 2005.

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

515.000,00

1.1.

Ručno pometanje ulica

400.000,00

1.2.

Pranje javnih površina

20.000,00

1.3.

Troškovi DDD i higijen. Službe

70.000,00

1.4.

Intervencije temeljem odluka kom. redara

20.000,00

1.5.

Ekološki program i akcije

5.000,00

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

925.000,00

2.1.

Održavanje zelenih površina

400.000,00

2.2.

Održavanje parka

98.000,00

2.3.

Održavanje parkovnih pješačkih staza

23.000,00

2.4.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica

20.000,00

2.5.

Održavanje drvoreda

40.000,00

2.6.

Održavanje travnjaka

30.000,00

2.7.

Održavanje živice

40.000,00

2.8.

Dekoracija i iluminacija

30.000,00

2.9.

Trošak vode za navodnjavanje zel. površina

40.000,00

2.10.

Održavanje javnih WC-a (u Parku i na Obali P. Krešimira IV)

23.000,00

2.11

Održavanje fontana

2.000,00

2.12

Održavanje dječjih igrališta

6.000,00

2.13.

Održavanje EKO igrališta

3.000,00

2.14

Održavanje sportskih terena

60.000,00

2.15

Održavanje pomorskog dobra

110.000,00

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

492.000,00

3.1.

Održavanje kolničkog zastora

300.000,00

3.2.

Oprema ceste

50.000,00

3.2.1.

Oprema ceste-sanacija šteta od elementarne nepogode

50.000,00

3.3.

Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu

10.000,00

3.4.

Održavanje objekata za odvodnju

5.000,00

3.5.

Zimska služba

40.000,00

3.6.

Održavanje potpornih i obločnih zidova

30.000,00

3.7.

Hitne intervencije, popravci uspostava privremenog prometnog režima

5.000,00

3.8.

Održavanje gradskih autobusnih čekaonica

2.000,00

4.

ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

292.000,00

4.1.

Održavanje slivnika i rešetki obor. odvodnje na javnim površinama

55.000,00

4.2.

Održavanje kolektora obor. odvodnje

139.000,00

4.3.

Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda

32.000,00

4.4.

Dežurstva i intervencije na Obali k. Branimira (na bazi 164 h)

46.000,00

4.5.

Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina (na bazi 504h)

20.000,00

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

700.000,00

5.1.

Održavanje objekata javne rasvjete

300.000,00

5.1.1

Sanacija šteta od elementarnih nepogoda

100.000,00

5.5.

Trošak struje za javnu rasvjetu

300.000,00

6.

ODRŽAVANJE NATPISNIH PLOČA NASELJA I ULICA

20.000,00

7.

HITNE INTERVENCIJE

20.000,00

 

SVEUKUPNO:

2.964.000,00

Članak 5.

Za potrebe pojačanog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od kn 998.500,00 raspoređuju se na način:

POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

r.b.

OPIS TROŠKA

PLAN 2005.

1.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

160.000,00

1.1.

Uređenje zelene površine-križanje ulica Prisika-Osap

10.000,00

1.2.

Uređenje fontane na Trgu Vinodolskog zakona

50.000,00

1.3.

Sanacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

100.000,00

2.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

620.500,00

2.1.

Sanacija cesta i prilaza

601.000,00

2.2.

Izrada prometnog rješenja za preregulaciju dijela gradskih prometnica

19.500,00

3.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

208.000,00

3.1.

Proširenja javne rasvjete

208.000,00

4.

ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

10.000,00

4.1.

Sufinanciranje Ivanj-a za sanaciju poklopaca revizionih okana (kom. 7)

10.000,00

 

SVEUKUPNO:

998.500,00

Članak 6.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujke 2006. godine.

Članak 7.

Ovaj program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01.01.2005. godine.

Klasa: 363-02/04-01/103

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 15. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=51250&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr