SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

58.

Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine donijelo je

O D L U K U
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Baška

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za sva kodnevni život i rad na području Općine Baška, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Baška.

Članak 2.

(1) Na području Općine Baška obavljaju se komunalne djelatnosti, kojima se osigurava održavanje i/ili građenje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.održavanje groblja,

7.održavanje čistoće javnih površina,

8.održavanje javne rasvjete.

Članak 3.

(1) Na području Općine Baška obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:

1.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

2.usluge ukopa pokojnika,

3.obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 4.

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, obzirom da se iste smatraju od iznimnog značenja za Općinu Baška i njezino stanovništvo, kao komunalne djelatnosti određuju se i:

1.dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;

Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.

2.veterinarsko-higijeničarski poslovi;

Pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.

Članak 5.

Komunalne djelatnosti na području Općine Baška mogu obavljati:

1.trgovačko društvo u su/vlasništvu Općine Baška,

2.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

3.pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

II. POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU U SU/VLASNIŠTVU

Članak 6.

(1) Trgovačkom društvu Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88, koje je u vlasništvu Općine Baška, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti iz članka 2. i 3. ove Odluke:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.održavanje groblja,

7.održavanje čistoće javnih površina,

8.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

9.usluge ukopa pokojnika.

(2) Trgovačkom društvu Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88, povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti iz prethodnog stavka, točke 6. i 9.

(3) Javne ovlasti iz stavka 2. ovoga članka obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.

(4) Protiv upravnih akata društva iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

Članak 7.

(1) Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, koje je u suvlasništvu Općine Baška, povjerava se obavljanje komunalne djelatnosti »održavanje javne rasvjete«.

Članak 8.

(3) Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članaka 6. i 7. povjeravaju se na neodređeno vrijeme, dok su trgovačka društva registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

Članak 9.

(1) Trgovačka društva iz članaka 6. i 7. obavljaju komunalne djelatnosti iz istih članaka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora, koji zaključuje Općinski načelnik na osnovi godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Baška, kojim se utvrđuje i opseg obavljanja poslova.

(2) Trgovačka društva iz članaka 6. i 7., kojima je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti iz istih članaka dužna su obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu i postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo, sukladno zakonu i jednom godišnje, do 31. ožujka podnijeti Općinskom vijeću izvješće o poslovanju u prethodnoj godini.

Članak 10.

(1) Trgovačko društvo Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88, kome se nenaplatno povjerava obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti iz članka 6. stavak 1. točke 8. i 9., obavlja djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, u skladu s posebnim propisima i odlukama Općinskog vijeća, donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

(2) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i istima se utvrđuju:

1.uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

2.međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,

3.način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

(3) Opći uvjeti iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na web stranici Općine Baška, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama trgovačkog društva Baška d.o.o.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge.

(5) Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge.

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 11.

(1) Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Baška komunalnu djelatnost »obavljanje dimnjačarskih poslova«.

(2) Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže 5 godina.

Članak 12.

(1) Prije početka postupka davanja koncesije provode se pripremne radnje sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije, osobito:

.imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka,

.izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,

.procjena vrijednosti koncesije,

.izrada dokumentacije za nadmetanje.

(2) Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka imenuje Općinski načelnik i čine ga predsjednik i dva člana.

(3) Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(4) Općinski načelnik utvrđuje uvjete i mjerila za dodjelu koncesija, te objavljuje obavijest iz prethodnog stavka, sve u skladu sa Zakonom i posebnim propisima koji uređuju pitanje dodjele koncesija i ovom Odlukom.

(5) Nakon objave u »Narodnim novinama« obavijest o namjeri davanja koncesije, neizmijenjenog sadržaja, može se objaviti i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici Općine Baška, s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

(6) Odluku o dodjeli koncesije, nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga Općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće.

(7) Na temelju odluke iz stavka 5. ovoga članka Općinski načelnik sklapa ugovor o koncesiji.

(8) Na sve što, u svezi s postupkom, načinom i uvjetima davanja koncesije, nije posebno obuhvaćeno ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona i posebnih propisa koje uređuju pitanje dodjele koncesije.

IV. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 13.

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Baška sljedeće komunalne djelatnosti:

1.dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,

2.veterinarsko-higijeničarski poslovi,

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 14.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 13. stavak 1. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora, provode se prema propisima o javnoj nabavi.

Članak 15.

(1) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine Baška sklapa Općinski načelnik.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1.komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,

2.vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3.vrstu i opseg komunalnih usluga,

4.način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok plaćanja izvršenih usluga,

5.jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 16.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega obavljanja komunalne djelatnosti ili cijene u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora, koji odobrava Općinski načelnik.

V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 18.

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkim društvima iz članaka 6. i 7. ove Odluke, a koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Baška, u slučaju da ih trgovačko društvo nije u mogućnosti obaviti, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama na temelju članka 14. ove Odluke.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/08, 32/10, 28/13).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-18-13

Baška, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr