SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

45.

Na temelju odredbi čl. 17. st. 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/ 18), a u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski, Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na sjednici održanoj dana 12. studenoga 2018. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog

I.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog su:

1. KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski

2. KTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski

3. Dezinsekcija d.o.o.

4. IND-Eko d.o.o.

5. Veterinarska stanica Crikvenica

6. ETG d.o.o.

7. VINODOL GRADNJA d.o.o.

8. Autotrans d.d.

9. Hoteli Novi d.o.o.

10. Pekara Novi

11. Pekara Pecko

12. Luje d.d.

13. Plodine d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

14. Lidl d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

15. Konzum d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

16. Tommy d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

17. DM - prodajni centar Novi Vinodolski

18. Narodna čitaonica i knjižnica

19. Osnovna škola Ivana Mažuranića

20. Dječji vrtić Fijolica

21. Ronilački centar DS

22. Ronilački klub Novi

23. Lovačko društvo Gradina

24. Lovačko društvo Košutnjak

25. Gaja d.o.o.

II.

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog.

III.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 1. ove Odluke sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

IV.

Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke dostavit će se izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

V.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog, u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

VI.

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe o interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

VII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog KLASA: 814-01/12-01/2, URBROJ: 2107/02-04-14-3 od 28. studenoga 2014. godine.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 814-04/18-40/1

Ur. broj: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 12. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1081&mjesto=51250&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr