SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

8.

Na temelju članaka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročiš. tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 9. sjednici održanoj dana 15. veljače 2018. godine donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) članak 12. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Vijeća počinje danom konstituiranja Vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Vijeća sukladno odredbama zakona.

Mandat članova Vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Vijeća.«.

Članak 2.

U članku 20. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Član Vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i njegovih radnih tijela.«.

Članak 3.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Način i postupak pokretanja opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim propisan je Statutom.«.

Članak 4.

U članku 60. stavak 1. riječi »danom objave« zamjenjuju se riječima »prvog dana od dana objave«.

Članak 5.

Članak 64.a mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ako gradonačelnik ne predloži proračun Vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Vijeće mora donijeti proračun iz stavka 4. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik predložio Vijeću.«.

Članak 6.

Iza članka 64.a dodaje se novi članak 64.b koji glasi:

»64.b

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje njegovo donošenje s početkom proračunske godine za koju se donosi, Vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim Zakonom.

Ako u tekućoj godini Vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Vijeće.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim:

-ako nakon raspuštanja Vijeće iz razloga navedenih u stavku 2. ovog članka novoizabrano Vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana konstituiranja,

-ako Vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog gradonačelnika u roku propisanom člankom 64.a stavkom 5. Poslovnika«.

Članak 7.

U članku 100. stavak 2. alineja 4. mijenja se i glasi:

»- godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim predložilo 2/3 članova Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, Vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća.«.

Članak 8.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 9.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 012-03/18-01/4

URBROJ: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 15. veljače 0 2018.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1046&mjesto=51250&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr