SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

7.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč. tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 9. sjednici održanoj dana 15. veljače 2018. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Članak 1.

U Statutu Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) u članku 6. stavku 2. iza riječi »Statuta« stavlja se zarez i riječi »osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije,«.

Članak 2.

U članku 21. stavak 1. alineja 8. mijenja se i glasi:

»-odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom Grada planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,«.

Članak 3.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća sukladno odredbama Zakona. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.«.

Članak 4.

U članku 29. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.«.

Članak 5.

U članku 44 . stavak 1. alineja 7. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineja 13. ovog članka, gradonačelnik je dužan objaviti u prvim Službenim novinama Primorsko-goranske županije koje slijede nakon donošenja te odluke.«.

Članak 6.

U članku 52. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promjeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.«.

Članak 7.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća je u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga, dužan dostaviti prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti prijedloga. Ako nadležno tijelo utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.«.

Članak 8.

U članku 60. stavak 1. , 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

-20% ukupnog broja birača u Gradu Novi Vinodolski,

-2/3 članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Gradu Novom Vinodolskom, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 59. stavkom 2. ovoga Satuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.«.

Dosadašnji stavci 4. 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

U stavku 7. brojka »12« zamjenjuje se brojkom »6«.

Članak 9.

U članku 67. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati članovi Gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeće mjesnog odbora (za područje gdje je mjesni odbor osnovan) i najmanje 10% građana-birača s područja za koje se traži osnivanje mjesnog odbora.«.

Članak 10.

U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik, te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.«.

Članak 11.

U članku 80. stavku 1. riječ »domaćina« zamjenjuje se riječju »gospodara«.

Članak 12.

U članku 83. stavak 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»- prihodi od naknada za koncesije,«.

Alineja 6. mijenja se i glasi:

»- udio u zajedničkom porezu,«.

Članak 13.

U članku 86. stavci 3., 4. i 5 mijenjaju se i glase:

»Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika donosi do 31. prosinca odluku o privremenom financiranju na način i po postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.«.

Članak 14.

U članku 93. riječi »obavlja nadzor nad zakonitošću« zamjenjuju se riječima »nadzire zakonitost«.

Članak 15.

U članku 94. stavak 2. se briše.

Članak 16.

U članku 98. u stavku 2. riječi »dan nakon« zamjenjuju se riječima »prvog dana od dana«.

Članak 17.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Novog Vinodolskog.

Članak 18.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/18-01/2

Ur.broj: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 15. veljače 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1046&mjesto=51250&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr