SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

89.

Na temelju odredbe članka 20. i 42. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/ 17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
O POREZIMA GRADA MALOG LOŠINJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste lokalnih poreza koji predstavljaju prihod Grada Malog Lošinja, stope i visine poreza, porezni obveznici, porezna osnovica, način obračuna, razreza i praćenja poreza.

II. VRSTE LOKALNIH POREZA

Članak 2.

Lokalni porezi su:

1. POREZ NA POTROŠNJU

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vino i žestoka pića), piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Osnovica za obračun poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost, sukladno stavku 2. članka 23. Zakona o lokalnim porezima.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Članak 7.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, a prijava i plaćanje poreza vrši se sukladno članku 23. stavak 4. Zakona o lokalnim porezima.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 8.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Malog Lošinja.

Vlasnikom kuće za odmor smatra se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik, ukoliko se to može utvrditi kupoprodajnim, darovnim ili dr. Ugovorom, odlukom suda, rješenjem o nasljeđivanju i sl.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 10.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka 8. ove Odluke vlasnik kuće za odmor dužan je predočiti sljedeće dokaze: osobnu iskaznicu, putovnicu, mjesto i visinu utroška električne energije, vode, telefona, mjesto podnošenje porezne prijave, ugovor o najmu, rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, porezno rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma, potvrdu o zasnovanom radnom odnosu, izjavu o izabranom liječniku, izjave svjedoka, kao i druge dokaze podobne za ocjenu i utvrđivanje razdoblja korištenja kuće ili stana u smislu članka 8. ove Odluke.

Članak 11.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi nadležni upravni odjel gradske uprave.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom tijelu iz stavka 1. ovog članka dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se ti objekti nalaze, te korisnu površinu objekta najkasnije do 31. Ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 15 dana od dana nastanka promjene koja utječe na utvrđivanje poreza.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

V. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 13.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i prisilne naplate poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, za što joj pripada pravo na novčanu naknadu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se Financijska agencija - Podružnica Rijeka da naknadu iz stavka 1. ovog članka obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza na kuće za odmor provodi Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo Grada Malog Lošinja.

Poslove prisilne naplate poreza na kuće za odmor provodi Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 53/09, 42/10).

Svi postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza započeti do dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 53/09, 42/10).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 410-01/17-01/10

URBROJ: 2213/01-01-17-5

Mali Lošinj, 15. prosinca 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=10005&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr