SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA MATULJI

58.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13,147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/11, 8/13 i 29/14) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Komunalno društvo »Komunalac d.o.o Jurdani« obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

-održavanje čistoće javnih površina, izuzev u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

-održavanje javnih površina, osim javnih zelenih površina,

-održavanje nerazvrstanih cesta osim poslova obnove horizontalne prometne signalizacije,

-održavanje groblja,

-održavanje javne rasvjete - poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete,

-postavljanje i održavanje dekorativne rasvjete.«

U istom članku dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Pod postavljanjem i održavanjem dekorativne rasvjete podrazumijeva se postavljanje dekoracije od svjetlećih elemenata na stupove javne rasvjete, drveće, fasade i druge javne površine u vrijeme Božićnih i novogodišnjih blagdana, kao i drugih blagdana i manifestacija. Pod održavanjem javne rasvjete - poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, podrazumijeva se zamjena dotrajalih i istrošenih elemenata javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova i ličenje istih.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. alineje 3. i 4. brišu se u cijelosti.

U istom članku stavak 4. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/17-01/0031

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-17-0001

Matulji, 13. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51211&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr