SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA MATULJI

47.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 109/95, 21/96, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. god., donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g. (»Službene novine Primorsko- goranske županije«: broj 31/16 i 20/17), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini:

Izvori sredstava za ostvarenje ovog plana:

a/ Opći prihodi i primici . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.893,66 kn

b/ Ostali prihodi za posebna namjene (kom.
doprinos i ostali namjenski prihodi) . . . 2.096.133,80 kn

c/ Kapitalne pomoći države . . . . . . . . . . . . . 4.540.670,93 kn

d/ Kapitalne pomoći županije . . . . . . . . . . . . 740.000,00 kn

e/ Prenesena sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689.664,93 kn

f/ Prenesena sredstva - neutrošeni
komunalni doprinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.756,79 kn

UKUPNO: 9.014.120,11 kn«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»K 20151 - CESTE 1.506.656,78 kn

55 -IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA ........ 1.506.656,78 kn

Planirana sredstva predviđena su za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta, a odnosi se na sljedeće ceste: cestu oznaka B-B2 unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prema UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU-12), pristupne prometnice oznake F-F (spoj ulice 43. Istarske divizije i ulice Milana Frlana), rekonstrukcije ceste Brešca - groblje u Brešcima, izgradnju pristupne ceste poslovnoj Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud, ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio, ceste OC1 u radnoj zoni RZ-1, te rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste Stari grad u Matuljima.

Sredstva u ukupnom iznosu od 296.686,78 kn se odnose na započete i ugovorene radove i usluge, tijekom 2016. godine, potrebne za izgradnju nerazvrstane ceste oznake B-B2 unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, pristupne ceste poslovnoj zoni Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud, te rekonstrukciju ceste Brešca - groblje u Brešcima i ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio, a koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 201511 -CESTA C-O, D-O i F-E-D-F
u RZ-2 1.395.149,37 kn

55.5 - CESTA OZNAKE »C-O, D-O
i F-E-D-F« U »RZ-2« . . . . . . . . . . 1.395.149,37 kn

Sredstva su predviđena za dovršetak izgradnje ceste oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima.

Sredstva u ukupnom iznosu od 1.095.149,37 kn se odnose na započete i ugovorene radove i usluge tijekom 2016. godine potrebne za izgradnju nerazvrstane ceste oznake »C-O, D-O i F-E-D-F« unutar radne zone RZ-2, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20153 - CENTAR MATULJA 350.000,00 kn

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . . 350.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

Sredstva u iznosu od 200.000,00 kn se odnose na dio ugovorene usluge tijekom 2016. godine za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 50.000,00 kn

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA. . . . 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica.

K 20155 - OSTALA INFRASTUKTURA 2.253.213,96 kn

54.08 -GIS - GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SUSTAV .........76.857,50 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a) i terenskog prikupljanja podataka, s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

Sredstva u ukupnom iznosu od 26.857,50 kn se odnose na započete usluge izrade evidencije nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji i evidencije sustava oborinske odvodnje tijekom 2016. godine, a koja se nastavljaju u 2017. godini.

54 - IGRALIŠTA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476.356,46 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na projektnu dokumentaciju te uređenje igrališta na području naselja Bregi, Luskino, Šapjane, Pasjak, Veli Brgud, Permani, Brce i Žejane.

Uređenje pojedinog igrališta ovisiti će o dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

Sredstva u ukupnom iznosu od 376.356,46 kn se odnose na ugovorne radove na izgradnji ogradnog zida u Rupi, te nabavu opreme dječjih igrališta na području mjesnih odbora i Jankovićevog dolca tijekom 2016. godine, čija se realizacija nastavlja u 2017. godini.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA.. . . . 1.700.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe proširenja groblja Brešca.

K 20156 -PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 170.877,50 kn

56.6 -PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE........................ 170.577,50 kn

Sredstva su predviđena za potrebe proširenja i interpolaciju javne rasvjete na širem području Općine Matulji.

Sredstva u iznosu od 120.877,50 kn se odnose na ugovorene radove tijekom 2016. godine na interpolaciji javne rasvjete u naseljima Matulji, Šapjane, Zvoneća, Rupa i Mučići, te izgradnji javne rasvjete na budućoj nerazvrstanoj cesti u Matuljima (Bermač), koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20157 -ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 86.222,50 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA.....86.222,50 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama koja će se izvoditi prema potrebi.

Sredstva u iznosu od 36.222,50 kn se odnose na ugovorene radove tijekom 2016. godine za izgradnju upojnog bunara na Vlahovom bregu, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20158 - SUFINACIRANJE
JAVNIH CESTA 615.000,00 kn

55.2 -SUFINANCIRANJE JAVNIH
CESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s nadležnim upravama za javne ceste sukladno njihovim programima na području Općine Matulji.

Sredstva u ukupnom iznosu od 68.805,00 kn se odnose na ugovorene usluge tijekom 2016. godine za uslugu parcelacije prema projektu rekonstrukcije državne ceste D8 u Mučićima UPU 12 Mučići i uslugu parcelacije prema projektu izgradnje zaobilaznice Ružići, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 20160 - SUFINACIRANJE ŽELJEZNIČKE
INFRASTRUKTURE 60.000,00 kn

55.7 -SUFINANCIRANJE HRVATSKIH
ŽELJEZNICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo - Rijeka - Jurdani.

K 20159- PRIPREMA ZEMLJIŠTA U
RADNIM ZONAMA 2.500.000,00 kn

55.4 -DODATNA ULAGANJA U OSTALU
NEFINANCIJSKU IMOVINU.....2.500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje pripremnih radova u radnoj zoni Miklavija (K8) (donesenog pod nazivom UPU 4 radne zone RZ 12), potrebnih u svrhu privođenja namjeni zemljišta u vlasništvu Općine Matulji.

Sredstva u ukupnom iznosu od 630.790,63 kn se odnose na započete radove i usluge tijekom 2016. godine za uređenje prostora sa prilaznim putem za privremeno deponiranje mineralne sirovine u poslovnoj zoni Miklavija, koja se nastavljaju u 2017. godini.

K 201561 -IZGRADNJA DISTRIBUTIVNE
TELEKOMUNIKACIJSKE
KANALIZACIJE 27.000,00 kn

56.8 - DTK (e-ŽUPANIJA). . . . . . . . . . . . . 27.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potporu realizaciji projekta »e-Županija« na području Općine Matulji koji je usmjeren je ka razvoju elektroničke komunikacijske mreže širokog pojasa s ciljem omogućavanja korištenja e-usluga građanima i institucijama u »informatičkom oblaku« Primorsko-goranske županije. Projekt donosi razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture koja omogućuje povezivanje na Internet s velikom brzinom prijenosa podataka (tzv. širokopojasni pristup Internetu), i na rijetko naseljenim područjima za koja ne postoji ekonomski interes operatora za izgradnju širokopojasnih mreža.»

Članak 3.

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-01/004

URBROJ: 2156/04-01-3-3-05-17-0009

Matulji, 26. 10. 2017. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1032&mjesto=51211&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr