SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

38.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14) i čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Sl.N. PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 07. rujna 2017. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra nekretnina pod oznakom k.č.br. 2109/3 k.o. Mali Lošinj - grad, površine 38 m2, koja će provedbom Geodetskog projekta 3-195/2016 izrađenim od Geoprojekta d.d. biti formirana cijepanjem od k.č.br. 2109/4 k.o. Mali Lošinj - grad, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već trafostanicu i pripadajuće dvorište TS 10(20)/ 0,4 kV Rukavić.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na k.č.br. 2109/3 k.o. Mali Lošinj - grad i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, urediti će svoje imovinsko-pravne odnose nakon upisa prava vlasništva Grada Malog Lošinja na predmetnoj nekretnini temeljem odredaba Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (N.N. 80/11).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 947-01/17-01/27

Ur.br. 2213/01-01-17-5

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1025&mjesto=10005&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr