SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA MATULJI
18

16.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 i 82/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana 16. rujna 2004. donosi sljedeću

ODLUKU
o obaveznom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak korištenja komunalne usluge te nadzor i kaznene odredbe u svezi obaveznog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: održavanje čistoće).

Članak 2.

Komunalni otpad u smislu Zakona o otpadu smatra se otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji je svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima a ne spada u industrijski otpad, ambalažni otpad, građevni otpad, električki i elektronički otpad, te otpadna vozila i otpadne gume.

II. POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Održavanje čistoće u dijelu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Matulji obavlja trgovačko društvo »Komunalac d.o.o.«, Opatija (udaljnjem tekstu: komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obavezno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na cijelom području Općine Matulji

Komunalno društvo dužno je postaviti dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada (kontejnera) održavati ih u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novim, a redovnim ih pranjem treba održavati čistim i urednim.

Mjesta za postavljanje kontejnera, kao i oblik (zapremina) kontejnera za pojedinu lokaciju utvrđuje komunalno društvo, uz predhodnu suglasnost Odsjeka za komunalni sustav Općine Matulji.

Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada takvim vozilima, dužno je osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

Članak 5.

Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi komunalno društvo uz prethodnu suglasnost Odsjeka za komunalni sustav Općine Matulji.

Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se tjedni raspored o odvozu komunalnog otpada po pojedinimn područjima (ulice, dijelovi naselja, naselja).

Intenzitet organiziranja odvoza komunalnog otpada na pojedinim područjima prilagođava se potrebama, na način da broj postavljenih posuda za otpatke bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene u intervalu između dva pražnjenja tih posuda.

Komunalno društvo dužno je Plan iz stavka 1. ovog članka javno objaviti.

Članak 6.

Vlasnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina, kako postojećih tako i novoizgrađenih koji proizvode komunalni otpad (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, na način da svoj komunalni otpad odlažu u postavljene kontejnere za sakupljanje komunalnog otpada, te su dužni plaćati cijenu obavljanja ove usluge komunalnom društvu.

U izvršenju obveze iz stavka 1. ovog članaka, korisnici usluga dužni su poštivati pravila komunalnog društva o načinu odlaganja komunalnog otpada, kao i Odluku o komunalnom redu Općine Matulji.

Članak 7.

Obveze korištenja komunalne usluge iz stavka 1. članka 6. ove odluke nastaje za vlasnika građevina, odnosno vlasnike posebnih dijelova građevina, u kojima se proizvodi komunalni otpad, časom stjecanja vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine (stana ili poslovnog prostora)

O činjenici stjecanja vlasništva građevine (zgrade za stanovanje ili posebne zgrade) odnosno posebnog stambenog ili poslovnog prostora, u kojem će se proizvoditi komunalni otpad, vlasnici su dužni pismeno obavijestiti komunalno društvo u roku 30 dana od dana stjecanja vlasništva.

Vlasnici su dužni pismenoj obavijesti iz stavka 1. ovog članka priložiti dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje se steklo pravo vlasništva nekretnine koja nije upisana u zemljišne knjige).

Ukoliko je u smislu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Matulji, podnijeti zahtjev komunalnom društvu za priključenje novoizgrađene građevine koja će proizvoditi komunalni otpad na komunalnu infrastrukturu, smatra se da je podnošenjem tog zahtjeva komunalno društvo obaviješteno u smislu odredbi ovog članka Odluke

Članak 8.

Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu održavanja čistoće sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, sukladno cjeniku komunalnog društva i ispostavljenim računima.

Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine može u skladu sa Zakonom svoju obvezu plaćanja komunalne usluge, održavanje čistoće i sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, prenijeti na korisnika građevine, ako je o tome pismeno obavijestio komunalno društvo.

III. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke, te može pokrenuti prekršajne postupke za prekršaje predviđene ovom Odlukom kao i inicirati pokretanje prekršajnih postupaka za prekršaje predviđene drugim propisima koji su u svezi s primjenom ove odluke.

Članak 10.

Globom u iznosu od 1000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad ako u roku iz članka 7. i 11. ove Odluke ne obavijesti komunalno društvo o svojem vlasništvu nad građevinom odnosno posebnom dijelu građevine.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorne osobe u pravnoj osobi globom u iznosu 200,00 kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad, globom od 200,00 kn.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vlasnici građevine, odnosno posebnih dijelova građevine na području Općine Matulji koje proizvode komunalni otpad, a do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu koristili komunalnu uslugu održavanja čistoće od strane komunalnog društva, dužni su pismeno obavijestiti komunalno društvo o svojem vlasništvu građevine, odnosno posebnog dijela građevine, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/5

Ur. broj: 2156-04/04-01

Matulji, 16. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Matulji

Klaudio Jelenić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=101&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr