SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
OPĆINA ČAVLE
24

21.

Na temelju stavka 7 . članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04 (110/04 - Uredba) te članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 28. listopada 2004. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te rokovi plaćanja za obveznike plaćanja komunalnog doprinosa

(vlasnik/investitor), građevina u Općini Čavle:

- područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Čavle.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice , odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom za svaku kalendarsku godinu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije, javnu rasvjetu i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta.

II. PODRUČJA ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedna zona za plaćanje komunalnog doprinosa, glede stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture na području naselja Općine Čavle.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:


zona naselja iznos komunalnog vrsta objekata

doprinosa (kn/m3) i uređaja


I. 10 40,00 javne površine 10,00 kn

Čavle, Cernik, nerazvrst. ceste 15,00 kn

Buzdohanj, javna rasvjeta 10,00 kn

Mavrinci, Podrvanj, groblja 5,00 kn

Podčudnič, Zastenice,

Grobnik, Soboli, Ilovik.


Kod gradnje građevina do 1500 m3 komunalni doprinos umanjuje se za 500d utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa.

Što je građevina, propisano je propisima o građenju.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Komunalni doprinos se obračunava i plaća po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava i plaća na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno, za otvorene bazene i otvorena igrališa i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava i plaća po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine.

Članak 6.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom obujma građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine utvrđene člankom 4. ove Odluke.

Članak 7.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Čavle, na temelju ove Odluke i projektne dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave, u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži:

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi

4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

5. obvezu Općine o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Programu i ostvarenom prilivu sredstava.

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća odjednom, uplatom na žiroračun Općine Čavle, na osnovu konačnog Rješenja o komunalnom doprinosu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog Članka Općinsko Poglavarstvo će odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na temelju pisanog zahtjeva Obveznika.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti najviše na 24 mjesečna obroka i uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju HNB za E na dan nastanka obveze.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobriti će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i dr.) radi naplate cjelokupne tražbine s osnova komunalnog doprinosa.

U slučaju kada obveznik ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Na dospjele i nepravovremno uplaćene iznose komunalnog doprinosa obračunva se zakonska zatezna kamata, koja se plaća za neplaćene javne prihode.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu obvezniku plaćanja izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Čavle, radi izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, kod nadležnog tijela državne uprave.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Općinsko poglavarstvo može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu te predškolskom , osnovnom i srednjem obrazovanju te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava, koje su u vlasništvu Općine Čavle.

Općinsko poglavarstvo može osloboditi djelomično u visini od 50 0bveze plaćanja investitore koji grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine Čavle, te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrasturkture.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, osigurati će se u Proračunu Općine Čavle iz sredstava poreznih prihoda.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donijet će se nakon što se osigura namirenje iznosa komunalnog doprinos u Proračunu za tekuću godinu.

Članak 10.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Čavle ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrstrukture prema Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Čavle , najkasnije u roku od 36 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenom prilivu stredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 11.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog poglavarstva sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. istog Zakona te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa , uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između Općine Čavle i investitora.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur.broj: 2170-03-04-01-5

Čavle, 28. listopada 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Općinskog vijeća:

Damir Stilinović, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=104&mjesto=10008&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr