SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD VRBOVSKO

43.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na prijedlog gradonačelnika na sjednici 23. rujna 2010. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i službama Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: u gradskim službama).

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 3,88 i to za:

- radna mjesta I. kategorije od 3,25 do 3,88

- radna mjesta II. kategorije od 2,75 do 3,24

- radna mjesta III. kategorije od 1,90 do 2,74

- radna mjesta IV. kategorije od 1.00 do 1,75.

Članak 3.

Za pojedina radna mjesta utvrđuju se sljedeći koeficijenti:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 4.

Plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 5.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u gradskim službama utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje se odlukom gradonačelnik.

Članak 6.

Vježbenik za vrijeme trajanja vježbeničkog staža ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 7.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dohodak za uspješnost na radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dohodak i ne može se ostvariti kao stalni dodatak na plaću.

Gradonačelnik pravilnikom utvrđuje kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka za uspješnost na radu. Kao obvezan kriterij mora se uzeti u obzir ocjena kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen.

Masa sredstava za dodatke za uspješnost u radu u Jedinstvenom upravnom odjelu odnosno službama utvrđuje gradonačelnik sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama službenika i namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 32/03).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 23. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaća  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr