SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
27. Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
26. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
25. Odluka o zaduženju za kapitalne investicija Grada Cresa u 2016. godini
24. Odluka o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Cresa
23. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2016. godinu
22. Program javnih potreba u kulturi iz Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu
21. Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
20. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu
19. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu
17. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu
16. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2015. godinu
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
12. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2016. godinu
11. Odluka o kapitalnom projektu Grada krka koji je od ineresa za razvoj otoka Krka (Projekt izgradnje biciklističke staze i šetnice Dunat - Punat
10. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
9. Godišnji izvješat o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
8. Odluka o prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća
26. III. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu
25. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
24. Odluka o Izmjenma i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski
23. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine
22. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
21. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu
20. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
34. Odluka o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora Dundova d.o.o.
30. I. Izmjene Programa izgradnje vodenih građevina za 2016. godinu
29. I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2016. godini
28. I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2016. godini
27. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj u 2016. godini
26. I. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2016. godini
25. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2016. godini
24. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
23. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2016. godini
22. I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2016. godini
21. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2016. godini
20. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
19. I. izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2016. godinu
18. I. izmjene Proračuna za 2016. godinu i Projekcije za 2017-2018.
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac)
16. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno
15. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
14. Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
13. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak kao prihod - pomoći iz državnog proračuna za izgradnju vodovodne infrastructure i sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području općine Dobrinj
12. Odluka Urbroj: 2142-04-01-16-7
19. Odluka o dodjeli priznanja Općine Lopar
18. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Lopar
17. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lopar
16. Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2015. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2015. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2015. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Lopar za 2016. godinu
9. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2015. godinu
7. Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2015. godinu
38. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2016. godinu
37. Proračun Općine Matulji za 20116. godinu i Projekcije za 2017-2018.
36. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
35. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
34. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja za 2015. godinu
33. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja
32. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Općine Matulji
31. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
30. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
29. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
28. Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
27. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova s Liste grupe birača za 2016. godinu
26. Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima s registriranom djelatnošću dadilje na podr
25. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna UPU 3 - građevinsko područje naselja N 1 - Centralno naselje Punat
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
23. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2016. godini
22. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Lastavica« od roditelja - korisnika usluga
21. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2015. godinu
20. Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr