SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
42. Odluka o dodjeli priznanja Kluba Sušačana
11. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju
10. Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić Crikvenica
9. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u suvlasništvu Grada Crikvenice najpovoljnijem ponuđaču
8. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
9. Zaključak Urbroj: 2108-03-01/2-12-2
8. Odluka o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar
7. Odluka o nerazvrstanim cestama
6. Odluka o zaduživanju Grada Čabra za izgradnju sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda u cilju očuvanja izvorišta Čabranke - mjera 301 IPARD
5. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu
4. Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika
23. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2012. godinu
22. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
21. Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
20. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Unije /UPU 25/
19. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja
18. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
12. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko
11. Odluka o određivanju uvjeta za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Vrbovsko ima udjele ili dionice
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2011. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2011. godinu
8. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
7. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Brod Moravice za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u 2012. godini
6. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2011. godinu
5. Godišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice za 2011. godinu
4. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu
3. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
17. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 5 - Groblja Grobnik (G2)
16. Odluka o dodjeli nagrade počasni građanin Općine Čavle
15. Odluka o dodjeli nagrade Općine Čavle za izuzetna postignuća
14. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
13. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle
12. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
13. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Dobrinj, Čižići - za naselja Čižići i Rudine, Sveti Vid - Gostinjac, Gabonjin, Hlapa - za naselja Gornja i Donja Hlapa, Klanice - Tribulje, Klimno, Kras, Polje - za naselja Polje i Žestilac, Rasopasno, Soline, Sužan, Sveti Ivan i Županje
12. Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje općine Dobrinj
11. Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
10. Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
9. Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
8. Odluka o raspodjeli rezultata
7. Izvještaj o izvršenju Proračuna
14. Odluka o naknadama članovima radnih tijela načelnika Općine Fužine
13. Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
12. Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja NA 4_6 (UPU 21)
2. Odluka o kriterijima za ustupanje grobnog mjesta na korištenje na groblju Lokve i Mrzla Vodica
9. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
8. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
4. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 4 - Rova (GP - 3)
10. Pravilnik o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji
13. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat
12. Vjerodostojno tumačenja članka 46. stavka 4. Odluke o donošenju UPU 3 - Građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat
11. Odluka o nerazvrstanim cestama
10. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška
9. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2012. godini
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine
8. Odluka o 3. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr